меню

Век казахско-джунгарского противостояния. Т.4 / Сост. Е.Б. Касенов; МОН РК, Павлодар. гос.ун-т им.С.Торайгырова. - Павлодар:

ТОО НПФ "ЭКО", 2006. – 18с.

 

 

 

 

 

 


Дәуiрдiң жарық жұлдызы: Халқымыздың көрнектi саяси қайраткерi М.Тынышбаевқа арналады/Құраст.: М.М. Бегманова; Жауапты ред.: К.Қ.Әбуғалиева; Қаз.Респ. БҒМ. ОҒК. - Алматы, 2001. – 237 б.

 

 

 

 

 

 


Известия Туркестанского отдела русского географического общества. Т.XVII. Под редакцией секретаря Отдела И.А. Райковой. - Ташкент, 1924. – 4 с.

 

 

 

 

 

 

 


Казахи = Қазақтар: Популярный справочник в 9-ти т. Т.3: Генеалогия=Шежiре / Редкол.:Е.Арын и др.;МОН РК,Ин-т развития Казахстана. - 2-изд.,испр.и доп. - Алматы: ИД "Бiлiк", 2003. – 61 б. - текст на каз.,рус.яз.

 

 

 

 

 

 


О чем поведали ученые / М. Тынышпаев, М. Массон, С.Малов. Сост. У.Джанибеков. - Алматы: Рауан, 1997. - 36 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тарих адамзат ақыл-ойының қазынасы: 10 томдық. Т.10: Түркі халықтарының тарихи ойы / Құраст.: Р.Қ.Нұрмағамбетова; Ауд.ред.: С.Ф.Мәжитов; Ғыл.сараптау: М.Қ.Қойгелдиев; Ред.алқа: Қ.Н.Бұрханов (төраға), Қ.С.Алдажұманов, С.Е.Әжіғали және т.б. - Астана: Фолиант, 2006. – 32 б.

 

 

 

 

 


Труды общества изучения Казахстана(Киргизского края)

Труды Общества изучения Казахстана (Киргизского края). Т.7,вып.2 . -  Қызыл-Орда, 1926. – 364 б. 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Воспоминания, документы, фотографии: - Алматы: «Томирис - 21», 2017, - 144 с.

 

 

 

 

 

 


 

Тынышпаев, Мухамеджан

Великие бедствия. (Актабан-Шубырынды) / Тынышпаев, Мухамеджан - Алма-Ата: Жалын, 1991. – 152 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

История казахского народа: Учебное пособие / Тынышпаев, Мухамеджан; Ре. А.Омаров. - Алма-Ата: Қазақ ун-ті, 1993. - 224 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

История казахского народа: Учеб.пособие / Тынышпаев, Мухамеджан. - Алматы: Санат, 1998. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухаметжан

История, этнография и археология казахского народа / Тынышпаев, Мухаметжан; Редкол.: Е.М.Арын, О.И. Исмагулов, С.Е.Ажигали и др. - 2-е изд., доп. - Астана: Алтын кiтап, 2007. – 317 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мухамеджан

Киргиз-казахи в 17-18 веках / Тынышбаев, Мухамеджан. - Кызыл -Орда: Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. – 14с.

 

 

 

 

 

 

 


Тышышпаев, Мухамеджан

Коксуйские развалины в город Кайлак (Койлык) /Тышышпаев, Мухамеджан. - Кызыл-Орда: Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. – 8с.- Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбайұлы Мұхамеджан

Қазақ руларының шежіресі. (Үш тараудан құралған жинақ): Қазақ халқының тарихыныа қатысты материалдар / Мұхамеджан Тынышбайұлы. - Целиноград: "Қаламгер", 1991. - 40 б. - Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мухамеджан

Материалы к истории киргиз-казахского народа: Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924 и 1925 гг. / Тынышбаев, Мухамеджан. - Переиздание. - Алматы: Дом печати Эдельвейс , 2014. – 88с.

Родословные таблицы к генеалогии киргиз-казаксих родов

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, М.

Материалы к истории киргиз-казакского народа: Читаны в Туркестанском отделе Русского геогр.о-ва в 1924 и 1925гг. / М. Тынышпаев. - Репринт.изд-е. - Алма-Ата: Фил.НОТА БЕНЕ ПРЕСС, АЛТЫН-ОРДА, 1990. – 75с.

 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Отзыв о труде А.П.Чулошникова по истории казак-киргизского народа/ Тынышпаев, Мухамеджан. - Кызыл - Орда: Изд. О-ва изучения Казахстана, 1926. – 15с. - Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Политические выступления,научные труды, документы /Тынышпаев, Мухамеджан. - Алматы: Қазақстан, 2009. – 312 с.

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мұхамеджан

Таңдамалы/Тынышбаев, Мұхамеджан; Құраст.: Б.Байғалиев, Г.Жүгенбаева. - Алматы: Арыс, 2001. – 320 б.

 

 

 

 

 

 

 


Федор Осадчий

Великий творец добра и света. – Алматы: Издательство «Арыс», 2001. – 106 с. – вклейка

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысының мұқтаждарына орай: (1905 ж. 19 қарашада Автономияшылардың 1-ші съезінде оқыған баяндамасы) / М. Тынышбаев Ақиқат. №5 мамыр – 1992. - 5 б. 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Жетісу облысындағы босқын қырғыз-қазақ жайлы/М. Тынышбаев//Ақиқат. №5 мамыр. 1996. – 6 б.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. 16-шы жылғы көтерілістің себеп-салдары /М. Тынышбаев//Ақиқат.7 шілде. 1996. – 8 б. 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. Его высоко превосходительству господину председателю комитета министров / М. Тынышпаев//Алаш. №2(35). - Алматы, 2011. – 4 б.  

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысының мұқтаждарына орай: (1905 ж. 19 қарашада Автономияшылардың 1-ші съезінде оқыған баяндамасы) / М. Тынышбаев //Жұлдыз. - 1992. - № 8. - 5 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысы: Автономшылар одағының 1-ші съезінде 1905 жылы 19-қарашада оқылған баяндама/ М. Тынышбаев; Ауд. Қ. Аманжолов /Жұлдыз. - 2003. - № 4. – 4 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. ХVII-XVIII-ғасырдағы қазақтар/ М. Тынышбаев// Қазақстан коммунисі. № 11. - Алматы, 1990. – 9 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Министрлер кабинетінің төрағасы жоғары мәртебелі мырзаға [Отаршылдыққа негіз болған 1868 жылғы «Қазақтарды басқару туралы Уақытша Ереженің» әділеттілікке, заңдылыққа сыймайтын баптарын сынға алған хаты./ М. Тынышбаев Қазақ тарихы. № 3. - Алматы, 1994. – 4 б.

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ тарихына материалдар//Қазақ тарихы. - 2009. - № 5 - 3 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышпаев М. Киргизская интеллигенция и Алаш-Орда/ Туған Өлке: Родной край. № 1 (3). - Алматы, 2004. – 4 б.

 

 

 

 

 

 

 


«Қазақ» газеті. 1914 - №78.-16 сентябрь. – 16 б. 

Темір жол һәм Европа соғысы.

 

 

 

 

 

 

 


 «Қазақ» газеті. 1915.-11 январ №95; 15 янв №96., №107.-25 февраль.., № 108. – 28 февраль., №109.-5 март, № 113. – 19 март.,  №114.-28 март. – 41 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Аса мәртебелі жоғарғы әмірші адмирал А.В. Колчакқа: 1916 ж. көтерілістен кейінгі қазақ халқының мүшкіл хал туралы хат/ М. Тынышбаев; Орысшадан ауд. Ж. Шағатай// Түркістан. – 1999. – 20 тамыз. – 2 б. 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ руларының шежіресі: (Ғылыми тұрғындан жүйелеген шежіре)/М. Тынышбаев//Ана тілі. – 1990.-26 шілде.-4-5 б.; 2, 16, 23 тамыз.-5 б.; 6,13,20 қыркүйек; 18,25 қазан; 1 қараша.- 22 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Түрік-монғол тарихы/М.Тынышбаев//Қазақ әдебиеті. – 1991.-22 наурыз-2 б., 29 наурыз - 2 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Ұлы мәртебелі мырзаға: Орыс өкіметінің қазақтармен революцияға дейінгі қарым-қатынасы туралы және 1916 ж. қанды оқиғалар туралы / М. Тынышбаев; ауд. Ж. Қорғасбеков//Қазақ әдебиеті. – 1990. – 26 қазан. - 6 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар қайда шықты?/М. Тынышбаев; уд. Б. Қуатов//Орал өңірі.-1991.-16, 20, 27. ақпан; 5, 15, 19, 26 наурыз. – 14 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ даласындағы көшпелі халықтың мұқтаждарына орай: [1904 ж. Ресей газеттерінің біріне жазған мақаласы. М. Әбсеметовтың архивінен алынды] /М.Тынышбаев//Дала дидары. – 1992.-3-9 шілде. - 2 б.

 


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню

Яндекс.Метрика