меню

Уважаемые читатели! Центральная научная библиотека обслуживает читателей ежедневно, с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 и в субботу с 10-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней. Последний четверг месяца — санитарный день. Библиотека читателей не обслуживает.


1 Әбдірайымұлы,Серік

Самғау: Ой-толғаулар, сыр-сұхбаттар, эсселер/Әбдірайымұлы, Серік. - Алматы: Санат, 2008. – 360 б.

Танымал публицист Дінмұхамед Қонаев, Асанбай Асқаров, Өмірбек Жолдасбеков, Зейнолла Қабдолов, Кенес Аухадиев, Нұрғиса Тілендиев, Асанәлі Әшімов, Төлеген Қожамқұлов сынды көрнекті мемлекет және қоғам кайраткерлерімен, жазушы-ғалымдармен, өнер шеберлерімен болған сыр-сұхбаты оқырман назарына ұсынады. Сондай-ақ, халқына қалтқысыз қызмет істеп жүрген басқа да белгілі азаматтар туралы көркем эсселері енгізіліп отыр.


2Елу жыл ел ағасы/Құраст.: С.Әбдiрайымұлы. - Алматы: Санат, 2002. – 464 б.: 48п. ил., портр.

Халқымыздыд біртуар перзенті, есімі дүние жүзіне мәшһүр болған аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өмірі ұрпаққа үлгі. Бұл жинақта Димекеңнің көз көрген замандастарының, еңбек және соғыс ардагерле- рінің, әдебиет пен өнер адамдарының ауылдың қарапайым еңбеккерлерінің естеліктері топтастырылған.

Қай естелікті алсаңыз да халқына барша ғұмырын арнаған абзал азаматтың адамгершілік асыл қасиеттері, қарапайымдылығы, кісілік келбеті, игілікті істері, мінез-құлқы, болмыс-бітімі жайлы ақтарыла сыр шертеді.


 3 Жұманов, Жеңіс

      Қонаевтың Алакөлге соңғы сапары: Деректер, қолжазбалар, естеліктер/Жұманов, Жеңіс; Әдеби өңд.: С.Иманасов. - Алматы: Баянжүрек, 2011. - 224 б.: сурет

Жеңіс Жұманов бұл кітабында халқымыздың аяулы тұлғасы, аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері Д.Қонаевпен өзінің қалай танысқанын мысалға келтіре отырып, айтулы азаматымыздың арғы ата-бабаларының кім болғанына, Димекеңнің балалық және жастық шағына жан-жақты шолу жасайды. Сонымен бірге Димаш Ахметұлының алғаш еңбекке араласқан кезде бастан өткергендерін, ел басқарған тұстағы кемел де дара келбетін, КСРО-ның әр кезеңдегі бірінші басшыларымен, шетелдік қайраткерлермен қоян-қолтық араласа қызмет атқарған кездегі көңілге түйгендерін, орнынан алынғанда көрген қиыншылықтарын, жалпы алғанда Қонаев өміріне қатысты барлық деректерді орны-орнымен пайдалана отырып, оқырманға түсінікті тілде қызықты баяндайды.

Сол тұстағы КСРО-ны басқарған Н.С.Хрущев. Л.И.Брежнев. К.У.Черненко, Ю.В.Андропов пен Қазақстанның алғашқы басшылары жайында да бірсыдырғы әңгіме қозғалып, солардың әрқайсысына Димекеңнің көзімен сипаттама беріледі.


4 Кунаев, Динмухамед Ахмедович
Буровзрывные работы на Коунрадском руднике/Кунаев, Динмухамед Ахмедович. – Алма-Ата: Изд. АН КазССР,  1948. – 35 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

        Казахская ССР: Краткий историко-экономический очерк/Кунаев, Динмухамед Ахмедович; Д.А.Кунаев. - М.: Госполитиздат, 1958. - 164с.: ил.; 1л.карт.

Эта брошюра написана Председателем Совета Министров Казахской ССР Д. А. Кунаевым. Автор дает краткий очерк истории развития казахского народа, отстаи­вавшего в течение сотен лет свою свободу и независимость.

Большая часть книги Д. А. Кунаева посвящена показу экономики и культуры Советского Казахстана в послевоенный период. Автор описывает разнообразную и красивую природу республики, неисчерпаемые богатства ее недр, рассказывает о замечательном будущем Казахской ССР.

Просьба направлять свои отзывы о книге по адресу: Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Госполитиздат, редакция массово-политической литературы.


6 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

          Ленинская национальная политика КПСС – в действии: Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1981. – 624 с., 1 л. портр. 

В книгу члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана товарища Д. А. Кунаева включены речи, статьи, доклады и выступления в вашей стране и за рубежом за период 1965—1981 годов. В них отражаются актуальные проблемы внутренней и международной политики Коммунистической партии Советского Союза в условиях развитого социализма, всесторонняя деятельность Компартии республики по ее неуклонному претворению в жизнь.

Книга представляет большой интерес для партийного, советского и хо­зяйственного актива, для широких кругов читателей, изучающих историю и практическую деятельность КПСС.


8 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

        О моем времени/Кунаев, Динмухамед Ахмедович. - Алма-Ата: РГЖИ"Дәуір", МП " Ынтымак", 1992. – 312с.: портр.

        Книга воспоминаний известного политического и государственного деятеля Казахстана Д. А. Кунаева состоит из трех частей. В первой автор рассказывает о своем детстве и семье, годах учебы и начале трудовой деятельности, вторая часть посвящена жизни республики в разные годы. Д.А. Кунаев вспоминает многих политических и государственных деятелей, с которыми ему довелось работать,— Хрущева, Косыгина, Брежнева, Горбачева. В третьей части освещаются вопросы сегодняшнего дня.


8 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

        От Сталина до Горбачева (В аспекте истории Казахстана)/Кунаев, Динмухамед Ахмедович. - Алматы: Санат, 1994. – 352 с.

       Новая книга воспоминаний известного политического и государственного деятеля Казахстана академика Д. А. Кунаева (1912—1993) повествует об исключительно бога­том его жизни, охватившей события нескольких исторических эпох. В первой части автор рассказывает о своем детстве и семье, годах учебы и начале трудовой деятель­ности. Вторая часть посвящена жизни республики в разные годы. Автор вспоминает политических и государственных деятелен, с которыми ему довелось работать,— Хру­щева, Косыгина, Брежнева, Горбачева. В третьей части освещаются проблемы сегод­няшнего дня.

9 Кунаев, Динмухамед Ахмедович
       Отчетный доклад Центрального Комитета Компартии Казахстана XV съезду Коммунистической партии Казахстана (4 февраля 1981 г.)/Кунаев, Динмухамед Ахмедович. - Алма-Ата: Казахстан, 1981. - 110 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10 Кунаев, Динмухамед Ахмедович
      Отчетный доклад Центрального Комитета Компратии Казахстана XVI съезду Коммунистической партии Казахстана (6 февраля1986г.)/Кунаев,Динмухамед Ахмедович. - Алма-Ата: Казахстан, 1986. – 82 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

        Советский Казахстан/Кунаев, Динмухамед Ахмедович; Д.А. Кунаев; Гл.ред.общ.-полит.лит-ры. - Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 240 с.

       В книге члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана товарища Д. А. Кунаева рассказывается о месте и роли Советского Казахстана в содружестве братских республик. Автор раскрывает героический путь ка­захского народа, всех трудящихся республики, пройденный под руководством ленинской Коммунистической партии за 60 славных лет со времени образования республики и Компартии Казахстана.

        Яркие факты, красноречивые цифры, живые примеры свидетельствуют о том, что Советский Казахстан вступил в свой качественно новый период развития, вехи которого четко определены решениями партии великого Ленина.


12 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

        Разработка Коунрадского  месторождения медных руд / Кунаев, Динмухамед Ахмедович. – Алма-Ата., 1949.–106 с.

Открытые разработки месторождений полезных ископаемых, как самый прогрессивный, производительный и дешевый метод добычи руд, с каждым днем приобретают все больше и больше значение в развитии горной промышленности СССР.

В свете оказанного труд горного инженера, кандидата технических наук Д. А. Кунаева «Разработка Коунрадского месторождения, медных руд» является полезным пособием для научных работников, инженеров и техников горной промышленности и для студентов горных вузов и техникумов.

Коунрадский рудник — крупнейшее горнорудное предприятие Советского Союза, первоклассно оснащен отечественной техникой и хорошо знаком Д. А. Кунаеву, так много проработавшему на нем, начиная с должности бурового мастера и кончая должностью главного инженера и управляющего рудником.


13 Кунаев, Динмухамед Ахмедович

Советский Казахстан / Кунаев, Динмухамед Ахмедович. - М.: Политиздат, 1982.–162 с.

В книге члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана товарища Д. А. Кунаева рассказывается о месте и роли Советского Ка­захстана в содружестве братских республик. Автор раскрывает героический путь казахского народа, всех трудящихся республики, пройденный под руководством ленинской Коммунистической партии.

Яркие факты, красноречивые цифры, живые примеры свидетельствуют о том, что Советский Казахстан вступил в свой качественно новый период развития, вехи которого четко определены решениями исторического XXVI съезда КПСС.


14 Қонаев, Дiнмұхамед Ахметұлы

     Ақиқаттан аттауға болмайды (Естелiк-эссе)/Қонаев, Дiнмұхамед; Орысшадан еркiн аударма жасап, қазақша нұсқасын жазған С.Әбдiрайымұлы. - Алматы: Санат, 1994. – 512 б.: 24 п.сурет.

        Халқымыздың аяулы перзенті, аса ірі мемлекет қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1992 жылы шыққан "Өтті дәурен осылай" деп аталатын естелік-эссесін көзі тірісінде түгелдей қайта карап, оқырман та- лап-тілегіне сай толықтырулар жасай келіп, кітаптың атын "Ақиқаттан аттауға болмайды" деп өзгертіп еді. Мұнда өз өмірінік беймалім беттерін ғана емес, өз заманының ірі тұлғалары Сталиннің, Маленковтың, Булганиннің, Хрущевтің, Косыгиннің Брежневтің, Андроповтың, тіпті Горбачевтің көпшілікке жұмбақ сырларын ашып, Казақстанның елу жылдық экономикалық, мәдени және әлеуметтік тыныс-тіршілігін жан-жақты әңгімелеп береді. Оның игі жақсылары туралы да шет қалмайды. Кезінде жылы жауып қойылған Теміртау оқиғасын, Семей полигонын, Арал мәселесін, Желтоқсан зардаптарын, сондай-ақ тілге, дінге, ділге қатысты көкейтесті сұрақтардың жауабын алға тартады. Ұлттық сана, әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы ой-толғамдарын ортаға салады. Кешегі Кеңес өкіметінің күйреу себептерін талдап, қазіргі экономикалық дағдарыстан шығу жолдарына барлау жасайды. 


15 Қонаев, Дiнмұхамед Ахметұлы

Әлемнiң Әуезовi: Естелiк-эссе/Қонаев, Дiнмұхамед, Қожакеев, Темiрбек, Сейданов, Қалдыбек. - Алматы: Санат, 1997. – 144 б.

Шығыста: «Ақылдан ақыл куат алар» деген даналық сөз бар. Димаш Ахметұлы Қонаев ұлы суреткер Мұхаңның шығармашылығынан румхани куат алып қана коймай, ол кісіні өзінің туған ағасындай ардақтап, қашанда қадір тұтып келген еді. Сол бір қайталанбас кездесулерден алған әсер, түйген ойларын кейінгі ұрпаққа жеткізіп отырмыз.

Бұл жинаққа Мұхаңнан дәріс алған шәкірт, бұл күндері үлкен жүректі ұстаз, белгілі ғалым, жазушы Тешрбек Қохакеевтің естелігі мен ұлы ұстазының сатира саласындағы өшпес қолтаңбасы туралы зерттеуі, сондай-ақ ғалым-жазушы Қалдыбек Сейдановтың Орта Азия әдебиетіндегі Әуезовтің орнын, ықпалын таңдап, таратып беретін еңбегі еңді.16 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы

        Биобиблиографиялық көрсеткіш/Құраст.: Ш. Ұларбек. Бас.ред.: К. Нұрпейіс, ҚР ҰҒА академигі, Т. Қожамқұлов, профессор. Жауапты ред. Қ.Е. Қаймақбаева, ОҒК директоры. Библиогр. Ред.: Т.В. Вдовухина, Г.И. Белгібаева, А.С. Серік. – Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2011. – 296 б. сурет.

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш Қазакстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналған.

Биобиблиографияға Д.А. Қонаевтың өмірі мен еңбектерін сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер енгізілді.

Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен орналасқан, әр жылдың көлемінде әліпби ретімен алдымен қазақ, одан соң орыс тілінде және басқа тілдерде жарияланған еңбектері беріліп отыр.

Еңбектердің әліпбилік және бірлесіп жазған авторлардың есім көрсеткіштеріндегі сілтемелер хронологиялық көрсеткіштегі еңбектердің рет нөмірімен берілген.


17 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы

        КПСС Лениндiк ұлт саясатының салтанаты: Таңдамалы сөздер мен мақалалар/Д. А. Қонаев. - Алматы: Қазақстан, 1981. – 664 б: 1б портр.

КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші секретары Д. А. Қонаев жолдастың кітабына оның 1965—1981 жылдар аралығындағы кезеңде елімізде және шетелдерде сөйлеген сөздері, мақалалары мен баяндамалары енген. Оларда Совет Одағы Коммунистік партиясының кемелденген социализм жағдайындағы ішкі және халықаралық саясатының актуальды проблемалары баяндалып, республика Компартиясының КПСС саясатын бұлжытпай жүзеге асыру жөніндегі жан-жақты жұмысы ашып көрсетілген.

Кітапты партия, совет және шаруашылық активі, КПСС-тің даңқты тарифы мен практикалық қызметін оңып-үйренуші оқырмандардың қалың топтары зор ынта қойып оқиды.


18 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы
        Өттi дәурен осылай: Естелiк-эссе/Қонаев, Дiнмұхамед; Ауд. және ред. Серiк Әбдiрайымұлы. - Алматы: Дәуiр, Ынтымақ, 1992. – 445 б: 24 п.ил., портр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


19 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы

        Советтiк Қазақстан / Д. А. Қонаев. - Алматы: Қазақстан, 1980. - 256 б.

КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші секретары Д. А. Қонаев жолдастың кітабында Советтік Қазақстанның туысқан республикалардың достық ынтымағындағы орны мен ролі туралы әңгімеленеді. Автор қазақ халқының, республиканың барлық еңбекшілерінің лениндік Коммунистік партияның басшылығымен республика меп Қазақстан Компартиясы құрылғаннан бергі даңқты 60 жыл ішінде жүріп өткен қаһармандық жолын баяндайды.

Нақты фактілер, жарқын цифрлар, тартымды мысалдар Советтік Қазақстанның ұлы Ленин партиясының шешімдері белгілеп берген өз дамуының сапасы жағынан жаңа кезеңіне аяқ басқанын айқып сипаттайды.20 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы

        Таңдамалы сөздер мен мақалалар/Д. Қонаев. - Алматы: Қазакстан, 1978. – 540 б: портр.

КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші секретарі Д. А. Қонаев жолдастың кітабына оның 1965—1978 жылдар аралығындағы кезеңде елімізде және шетелдерде сөйлеген сөздері, мақалалары мен баяндамалары енген. Оларда Совет Одағы Коммунистік партиясының кемелденген социализм жағдайындағы ішкі және халықаралық саясатының актуальды проблемалары баяндалып, республика Компартиясының КПСС саясатын бұлжытпай жүзеге асыру жөніндегі жан-жақты жұмысы ашып көрсетілген.

Кітапты партия, совет және шаруашылық активі, КПСС-тің даңқты тарихы мен практикалың қызметін оңып-үйренуші оқырмандардың қалың топтары зор ынта қойып оқиды.


21 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы
        Ұлы Октябрь Социалистiк революциясына елу жыл.: КПСС ОК саяси Бюросының мүшелiгiне канд., Қаз.КП ОК I-шi секр. Д А. Қонаев жолдастың Қаз. КП ОК мен Жоғ.Сов. Мәжiлiсiнде жасаған баяндамасы/Д. А. Қонаев. - Алматы: Қазақстан, 1967. – 42 б.
 
 
 
 
 
 
 


22 Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы
      Халықтық Қытайда өткiзген 30 күн: Жол дәптерiнен/Д. А. Қонаев. - Алматы: Қазмембасп, 1955. – 165 б.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


23 Личность. Воспоминания о Д.А. Кунаеве/Авт.-сост.: С. Абдраимулы, А. Горяйнов. - Алматы: Санат, 2007. – 368 с.: фото.
        Книга посвящена памяти Д.А. Кунаева. Человека, с именем которого связаны светлые страницы истории Казахстана. О нем с теплотой пишут не только его бывшие соратники — видные партийные и советские деятели, но и простые люди, все те, кому жизнь подарила встречи и общение с такой незаурядной личностью, как Димаш Ахмедович.

  

 


24 Ниязбек, Рафаэль

       Қыдыр ғұмыр: Поэзия/Ниязбек, Рафаэль. - Алматы: Жалын, 2002. – 312 б.

Көрнекті ақын Рафаэль Ниязбектің "Қыдыр гұмыр" деп аталатын бұл кітабында аса ірі мемелекет және қоғам қайраткері, гұлама ғалым, академик, үш дүркін Еңбек Ері атанған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың килы-қилы өмір жолдары суреттелген.

Кітап "Қонаевтың зиялы заманында", "Желтоқсанның ызғарлы кабағында", "Қонаевтан кейін немесе жайын ауыз нарықтың аранында" деген көлемді үш бөлімнен тұрады.

Ақынның бұл туындысы эстетикалык көркемдік ерекшелігімен де, ойлы, сезімді жазылуымен де окушы жүрегіне сара жол табады деп сенеміз.


27 Толмачев, Геннадий

        Д.А.Қонаевпен кездескен 50 сәт/Толмачев, Геннадий; Ауд. С.Мұратбеков. - Алматы, 1998. - 158б.: 24п.ил.: портр.

 

 

 

 

 


25 Тулепбаев, Байдибек Ахмедович

        Д.А.Кунаев-выдающийся государственный и политический деятель: Монография/ Тулепбаев, Байдибек Ахмедович, Тулепбаева, Кенжекуль Усербаевна. - Алматы: Нурлы Алем, 2006. – 304 с.

Эта книга - не роман, не повесть, а научная монография, цель которой — через объективное, справедливое изложение дать портрет Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, выдающегося государственного и политического деятеля XX века, более 40 лет находившегося у руля руководства Республикой Казахстан.

Все факты и цифры в книге строго основаны на официальных источниках и, прежде всего, на трудах самого Д. А. Кунаева. Авторы - академик и член-корр. РАН, д-р исторических наук, засл. деятель науки Казахстана Б. А. Тулепбаев и канд. исторических наук Кенжекуль Тулепбаева при написании монографии исходили из того, что сегодня многие люди, и особенно молодежь, не знают истинной истории Казахстана XX века, не знают, как шло героическое строительство нового общества, каких грандиозных успехов достигла республика во главе с Д. А. Кунаевым, и еще о многом другом, о чем хорошо известно старшему поколению.

Авторы надеются, что книга поможет нынешнему читателю по-новому осмыслить еще относительно недавние общественные процессы, происходившие в советском Казахстане и в корне изменившие облик древней кочевой страны.


26 Сағат, Ерғали

        Жаны жарық Димекең: Эссе/Сағат, Ерғали. - Алматы, 2011. - 192 б.

        Сіздің қолыңыздағы кітап аты айтып тұрғандай белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев туралы. Автор аты аңызға айналған адамның қайраткерлік, адами-кісілік қасиеттеріне үңіліп өзінше толғам жасайды, ой түйеді. Сол арқылы ғажайып адамның келбетін өзінше танып, өзінше ашуға тырысады. Бұл жолдағы ізденістері, авторлық зерттеулері оқырмандарын бей-жай қалдырмасы анық.

 

 

 


 

 


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню
меню

Яндекс.Метрика