меню

14Джумагулов, Каскенбай Танасьевич.

Ибрай Алтынсарин и развитие культуры казахского народа/Джумагулов, Каскенбай Танасьевич; К.Т.Джумагулов. - Алма-Ата: Казахстан, 1984. – 204 с.

Настоящее издание является дополненным переизданием книги этого же автора «Ибрай Алтынсарин» (Ташкент, 1975). Кроме анализа и оценки творчества Алтынсарина, автор раскрывает его роль, место в развитии казахской культуры. Показана историческая заслуга Алтынсарина в просвещении казахского народа, в приобщении его к передовой демократической русской культуре.

Книга рассчитана на преподавателей-филологов, студентов гуманитарных вузов, на всех, кто интересуется историей культуры казахского и других братских народов.

 


11Джумагулов, Каскенбай Танасьевич.

Ибрай Алтынсарин и развитие культуры казахского народа/Джумагулов, Каскенбай Танасьевич; К.Т.Джумагулов. - Алма-Ата: Казахстан, 1984. – 204 с.

Настоящее издание является дополненным переизданием книги этого же автора «Ибрай Алтынсарин» (Ташкент, 1975). Кроме анализа и оценки творчества Алтынсарина, автор раскрывает его роль, место в развитии казахской культуры. Показана историческая заслуга Алтынсарина в просвещении казахского народа, в приобщении его к передовой демократической русской культуре.

Книга рассчитана на преподавателей-филологов, студентов гуманитарных вузов, на всех, кто интересуется историей культуры казахского и других братских народов.

 


19Алтынсарин И.

Этнографические очерки и образцы устно­го творчества. 2-е изд. доп. - Астана: «Алтын кітап», 2007, - 166 с. - (Библиотека казахской этнографии, том 13)

В данный том серии «Библиотека казахской этнографии» вошли труды по этнографии казахов и образ­цы традиционного фольклора собранные выдающим­ся ученым И. Алтынсариным.

В книге представлены известные труды ученого «Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов», «Очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов», «Об орошаемом земледелии в Тургайской обл.» а также образцы устного творчества казахов. Работы И. Алтынсарина отличают основательность и глубокое понимание рассматриваемых проблем и потому представляют большую ценность как для специалистов-ученых, так и для всех, кто интересуется этнокультурой, этнографией и фольклором казахского народа.

Издание адресовано всем интересующимся историей, этнографией и фольклористикой казахского народа.


20Алтынсарин, Ыбырай (Ибраhим)

Қазақ хрестоматиясы / Алтынсарин, Ыбырай (Ибраhим). - Алматы: Бiлiм, 2003. – 112 б.

Ы.Алтынсариннің "Қазақ хрестоматиясы" ("Киргизская хрестоматия") 1879 жылы, бұдан 124 жыл бұрын Орынбор қаласында жарияланған. Осы кітапта Ыбырай Алтынсариннің төл шығармалары мен қазақ халық әдебиетінің озық үлгілері және Европа классикасы көркем әдебиетінің аудармалары өлең сөз және қара сөз түрінде берілген.

Кітапқа енгізілген көркем шығармалардың басты идеялары: адамгершілік пен еңбексүйгіштік, әдептілік пен инабаттылық, зейінділік пен зеректілік және ата-ана, ел мен жерге деген сүйіспеншілік. Әсіресе, автор кітаптың тәрбиелік сипатына айрықша назар аударған.

Қазақ халқының ұлы ағартушысы Ы. Алтынсариннің бұл оқу құралы орта мектептің оқушылары мен мұғалімдеріне және жоғары оқу орындарының студенттері мен аспиранттарына, оқытушыларына арналған. Сондай-ақ, қалың оқушыларға да өте пайдалы кітап екендігі сөзсіз.


23Алтынсарин, Ыбырай

Мұсылманшылықтың тұтқасы:Шариат-ул- Ислам/Алтынсарин,Ыбырай.- Алматы: Қазақстан, Қаламгер, 1991. – 80 б.

Қазақ халқының дарынды ұлдарының бірі Ыбырай Алтынсариннін адам- гершілік тәрбиесін басты нысана ете отырып, ислам дінінік мән-мақсаттарымен таныстырған бұл енбегі бір ғасыр бойы бірнеше толқын ұрпақтың танымынан тыс калып, мәдени қазынамыздың қорына қоса алмай келдік.

Заман тынысы, уакыт талабы осыған дейін тарих тереңінде қалған рухани мұраларымыздың қандайына болса да зердемен қарап, ұрпақ игілігіне жа- рататын мезгілдін жеткенін дәлелдеп отыр. Бұл кітапты Сіздерге осындай олқылықтардың орнын толтырсақ деген ізгі ниетпен ұсынып отырмыз, кадірлі окырман қауым!

 


25Алтынсарин, Ыбырай.

Өнер-бiлiм бар, жұрттар: Өлеңдер, әңгiмелер, очерктер, хаттар және естелiктер / Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Жалын, 1991. – 240 б.: ил., портр.

Кітапта XIX ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қазақ халқының ұлы ағартушы-демократы, педагог-жазушысы Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері мен әңгімелері, оқу-ағарту мәселелеріне арналған жазбалары және хаттары берілген.

Жинақта бұнымен қатар Ы. Алтынсарин жинап, «Қазақ хрес- томатиясында» жариялаған ауыз әдебиеті мұраларының кейбір үлгілері, сондай-ақ ағартушы туралы орыс достарының, әріптестерінің естеліктері орын алды.

Кітап жоғары класс оқушыларына, жалпы оқырман көпшілікке арналған.


15Алтынсарин, Ибрай.

Рассказы: Пер. с каз. Н. Кальменева / Алтынсарин, Ибрай. - Алма - Ата: Жазушы, 1971. - 56 с.: ил.: 1 л. портр.

В настоящий сборник вошли рассказы Ибрая Алтынсарина, написанные им для детей. В них говорится о смелости и находчивости, о трудолюбии в скромности детей бедняков, о хвастливости и трусости байских детей.

 

 


10Ыбырай Алтынсарин., Шәкәрім Құдайбердіұлы  / Құраст.: Р.Башарұлы, Б.Иманбекова, А.Құсайынов, С.Ізтілеуова. - Алматы: ҚЭ, 2007. – 632 б.

"Тұлғалар" топтамасы бойынша баспадан шығарылып отырған "Ыбрай Алтынсарин. Шәкерім Құдайбердіұлы" кітабы казақтың ұлы ұстазы мен ойшыл-ақынының өмірі мен шығармашылық жолдарына жаңаша көзқараспен талдау жасатып зерттеу мақалалардан құрастырылған. Оқырман қауым ұлы бабаларымыздың төлшығармаларымен, хат-есептерімен, естеліктерімен танысады.

Кітап жалпы оқырман көпшілікке арналған.


6Алтынсарин, Ыбырай.

Шығармалар жинағы: 2 томдық. Т.1/Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Қазығұрт, 2003. – 240 б.: портр.

Қазақ мәдениетінің көрнекті кайраткері, ғалым-ұстз, ақын, әрі аудармашы Ыбырай Алтынсариннің екі томдық шығармалар жинағының бірінші томына оның өлендері, әнгімелері, этнографиялық еңбектері мен ғылыми- әдістемелік мұралары енген. Бұл жинақты мектеп окушылары, бакалаврлар мен магистранттар, аспиранттар мен ғылыми ізденушілер косымша оку құралы ретінде пайдалана алады.

Кітап жалпы оқырманға, мәдениет қызметкерлеріне, ғылым-педагогтар- арналған.


1Алтынсарин, Ибрагим.

Собрание сочинений: В 3-х томах. Т.1 / Алтынсарин, Ибрагим; АН Каз.ССР, Ин-т истории,археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1975. – 360 с.: 1л. портр.

Ибрагим Алтынсарин - выдающийся педагог-просветитель казахского народа - жил во второй половине XIX в. Он является основателем первой русско-казахской светской школы в Казахской степи, автором первого казахского алфавита на основе русской графики, ученым, историком-этнографом, одним из основополож­ников казахской письменной литературы.

В первый том Собрания сочинений вошли художественные произведения Алтынсарина, образцы устного народного творчества, собранные им, руководство по изучению русского языка, составленное просветителем, материалы к его творческой биографии. Книга рассчитана на широкий круг читателей.


7Алтынсарин, Ибрагим.

Собрание сочинений: В 3-х томах. Т.2 / Алтынсарин, Ибрагим; АН Каз.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1976. – 424 с

Во второй том Собрания сочинений Ибрагима Алтынсарина вошли его труды по этнографии, исто­рии социально-экономического положения и политического строя Казахстана в пореформенную эпоху, произведения по педагогике и учебно-методические разработки. Особое место занимают рукописи о развитии народного образования в крае, о строительстве школ, воспитании и обучении детей русского и казахского населения, материально-техническом обеспечении и т. п. Приложены новые данные к творческой биографии И. Алтынсарина.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.


2Алтынсарин, Ибрагим.

Собрание сочинений в трех томах. Т.3 / Алтынсарин, Ибрагим; Редкол.: А. Нусупбеков, С.Кенесбаев, Б.Сулейменов ( отв.ред.); АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. - Алма-Ата: Наука, 1978. – 352 с.

В третьем томе публикуются письма И. Алтынсарина, адресованные отдельным лицам - профессору-ориенталисту Н. И. Ильминскому, инспектору «инородческих» школ Оренбургского учебного округа В. В. Катаринскому и учителям русско-казахских школ. Кроме того, в книгу вошли деловые бумаги И. Алтынсарина и переписка с отдельными официальными лицами и учреждениями - Оренбургским учебным округом, Тургайским областным правлением и др. Представлены также важнейшие материалы, касающиеся жизни и деятельности просветителя.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.


9Ыбырай Алтынсарин тағлымы: Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер/Құраст.: М.Жармұхамедов. –Алматы:  Жазушы, 1991. – 384 б.

«Ыбырай тағлымы» атты бұл жинаққа қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің өз ұлтының болашағын ойлаудан жарғақ құлағы жастыққа тимей, көп қиындықпен жүріп мектеп ашуы, барша қазақ 6алаларын білімге шақыруы, оларды оқытуы, инспекторлық қызметте болуы, сондай-ақ тұстастары мен замандастарының Ыбырай жайында жазып қалдырған естелікутерімен әдеби-сын мақалалары топтастырылды.


28Алтынсарин, Ыбырай.

Тазабұлақ: Өлеңдер, әңгімелер, очерктер, хаттар/ Алтынсарин, Ыбырай. -Алматы:Раритет, 2008. – 208 б.

Халқымыздың аса көрнекті ағартушысы, ақыл-ойшысы, коғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің бұл жинағына өлеңдері мен әңгімелері, этнографиялык очерктері мен хаттары еніп отыр.

 

 

 


30Қазақ прозасы: Хрестоматия: 3 томдық. Т.2:ХIХ-ХХ ғасырлар/Құраст.: Х.Ж.Сүйiншәлi. - Алматы: Ғылым, 2001. – 672 б: ил., портр.

Қазақ халқының X-XX ғасырлар аралығында дүниеге келген прозалық туындыларының хрестоматиялык, жинағы үш томнан тұрады. Жинақтың екінші томына XIX ғасырдың соңы меп XX ғасырдың  басында халқымыздың қоғамдық өмірінде елеулі рөл атқарған ғалым, ағартушы, белгілі қоғам қайраткерлері Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин. А. Кұнанбаев, С. Бабажанов, Ш. Кұдайбердиев, Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, X. Досмухамедов, М. Шоқайдың еңбектері енді.

Жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне. көпшілдік оқырманға арналған.


31Ламашев, Әсет.

      Ыбырай Алтынсарин және оның орыс достары мен iзбасарлары / Ламашев, Әсет. - Алматы: Қазақстан, 1988. – 184 б.

Бұл еңбекте қазақ халқының ұлы ағартушысы, педагог Ыбырай Алтынсариннің және оның орыс достары мен ізбасарлары - В. В. Григорьевтің, Н. И. Ильминскийдің, А. В. Васильевтің, А. Е. Алекторовтың, Я. П. Яковлевтің, С. В. Чичеринаның тағы басқаларының өмірі, олардың қа- зақ  даласында оқу-ағарту жұмысын ұйымдастыру жөніндегі еңбектері нақты деректерге негізделе отырып баяндалады.

Кітап қазақ халңының мәдени өмірі мен ағарту ісінің тарихын зерттеушілерге, студенттерге, сондай-ақ қалың оқырман қауымға арналған.


3Алтынсарин Ыбырай

Таңдамалы шығармалар/Алтынсарин, Ыбырай; Құраст. баспаға дайындаған Б.С. Сулейменов; Қаз.ССР ҒА тарих, археология және этнография ин-ты. -Алматы: Қаз.ССР ҒА басп., 1955. – 415 б. 

 

 

 

 

  


8Алтынсарин Ыбырай

Таңдамалы шығармалары/Алтынсарин, Ыбырай; Жинап, баспаға дайындаған Д.Әбiлев, Ә.Тоқмағамбетов, А.Балғынбаев. - Алматы: Қазбiрiккенмембасп., 1943.– 105 б.

 

 

 

 

 


17Алтынсарин Ыбырай

Асан мен Үсен/Алтынсарин, Ыбырай; Е. Қарбеков. - Алматы: "Жаңа өмір" журналының баспасы, 1952. - 81 б. - араб әрпінде жазылған

 

 

 

 

  


18Алтынсарин Ыбырай

Бiр уыс мақта: Әңгiмелер / Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Жазушы, 1967.– 16 б.: суреттi. - (Менiң алғашқы кiтабым)

 

 

 

 

 


4Алтынсарин Ибрагим

Избранные произведения / Алтынсарин, Ибрагим; Сост.и подгот.к печати Б.С.Сулейменов; АН Каз. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1957. – 466 с.: 1л.портр.

 

 

 

 

 


21Алтынсарин Ыбырай

Кел, балалар, оқылық: Бастауыш мектеп оқушыларына арналды/ Алтынсарин, Ыбырай; Құраст. Қ.Жармағамбетов.-Алматы: Қаз.мем.оқу құралдары басп., 1948. – 74 б.

 

 

 

 

 


22Алтынсарин Ибраһим Балғужа ұғлы = الطونصارين

 ابراهيم بالغوجا اوغلى.

Мәктубат = مكتوبات [Текст]/Алтынсарин Ибраһим Балғужа ұғлы= الطونصارين ابراهيم بالغوجا اوغلى. - Қазан; قزان: Чирков баспаханасы: شيركوف مطبعه سى, 1896. - 35 б. - араб жазуы.

 

 

 

  


13

 Алтынсарин, И.

Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку [Электронный ресурс] / И. Алтынсарин. - Оренбург : ИИЕМ, 1879. - 69c.

 

 

 

 

 

 

 

 


24Алтынсарин Ыбырай

Өлеңдер жинағы: Жинаған Сейфолла ұлы Сәкен/Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Қазкөркемәдеббас, 1935. – 80 б.

 

 

 

 

 

 


 26Алтынсарин Ибраһим Балғожа ұғлы=الطونسارين

 ابراهيم بالغوجا اوغلى.

Шараит-ул-ислам [Текст] = شرايط الاسلام/Алтынсарин Ибраһим Балғожа ұғлы=الطونسارين ابراهيم بالغوجا اوغلى. - Қазан; قازان: Университет баспаханасы, 1884. - 86 б. - aраб жазуы

 

 

 

 


27Алтынсарин Ыбырай

Таза бұлақ: Әңгiме, ертегi / Алтынсарин, Ыбырай. -Алматы: Жалын, 1985. – 20 б.: суреттi

 

 

 

 

  

 

 


5Алтынсарин Ыбырай

Таза бұлақ: Өлеңдер, әңгiмелер, хаттар / Алтынсарин, Ыбырай. - Алматы: Жазушы, 1988. – 320 б.: портр.

Халқымыздың аса көрнекті ағартушысы, ақыл-ойшысы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің бұл жинағына әңгіме, өлеңдер!, орыс ағартушыларымен жазысқан хаттары, этнографиялын очерктері, оқу-медотикалық шығармалары еніп отыр.

 


29Алтынсарин-ұстаз, ағартушы, жазушы:

Методикалық-библиографиялық материалдар. 140 жыл толуынаарналған.- Алматы,1981 – 20 б. - (Қазақ ССР кiтапқұмарлар ерiктi қоғамы)

 

 

 

 

 


12Ильминский Николай Иванович

Воспоминания об И.А.Алтынсарине / Ильминский, Николай Иванович. - Казань: Типо-лит. В.М. Ключникова, 1891. – 396 с.

 

 

 

 

 

 


16Ақынжанов Мұсатай

Ыбрай Алтынсарин.: Төрт актылы, сегiз суреттi пьеса/Ақынжанов, Мұсатай. - Алматы: Қазақ мем.көркем әдеб.бас-сы, 1953. – 73 б.

 

 

 

 

 

 


32

Ыбрай Алтынсаринның еларасында тараған өлеңдері  және сол өлеңдер жөніндегі түсініктер. 

 

 

 

 

 

 

 


 

397 №1-5 қолжазбалар

Алтынсарин, Ыбырай.
Таза бұлақ: Өлең / Алтынсарин, Ыбырай; Айтушы: Асан Еркетаев; Жинаушы: Нұғман Әминов. - Қ. ж., 1947.


Алтынсарин, Ыбырай.

Бозбалалық туралы: Өлең / Алтынсарин, Ыбырай; Жинаушы: Ә. Қоңыратбаев. - Қ. ж., 1942


Алтынсарин, Ыбырай.
Насихат өлең: Өлең / Алтынсарин, Ыбырай; Жинаушы: Әбубәкiр Диваев. - Қ. ж., 1942. 


Алтынсарин Ыбырайдың ел арасына тараған өлеңдерi және өлеңдерге түсiнiктер/ Айтушы: Көсембек Байғұттыұлы. - Қ. ж., 1949


Алтынсарин Ыбырай қайтыс болғанда Қарсмайылдың Мұстапсы деген ақынның бәйбiшеге жазған хаты/ Айтушы: Доскей; Жинаушы: Мариям Хакiмжанова. - Қ. ж., 1947


 


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню

Яндекс.Метрика