меню

Уважаемые читатели! Центральная научная библиотека обслуживает читателей ежедневно, с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 и в субботу с 10-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней. Последний четверг месяца — санитарный день. Библиотека читателей не обслуживает.


Абылай хан. Кенесары: (ұлт-азаттық қозғалыс мәселелері). - Алматы: Ғылым, 1993 - 119 б.

Жинақ қазақ халқының атақтықайраткерлері - Абылай хан мен Кенесары Қасымұлына арналған. Жинаққа енген алуан түрлі материалдарда XVIII ғасырдын. екінші жартысы мен XIX ғасырдың бірінші жартысында Қазақ жерінде мемлекеттік тәуелсіздік идеясы қалай орныға бастағаны және халықтын біртұтас ұлт болуға ұмтылған арман-тілегі, ойы дәлелді көрсетілген. Жинақтық авторлары - тарихшылар, философтар, юристер, фольклоршылар. Қітап тарихшыларға, тарих және әдебиет пәнінің мұғалімдеріне арналған.

Аблай-хан. Кенесары: (проблемы национально-освободитель­ного движения). -Алматы: Ғылым, 1993.- 119 с.

Сборник посвящен выдающимся деятелям казахского народа -Аблай-хану и Кенесары Касымову. На разных материалах показа­но, как во второй половине XVIII-первой половине XIX в. в Казах­стане обосновывалась идея государственной независимости, консо­лидировались различные слои общества. Авторы сборника - истори­ки, философы, юристы, фольклористы. Книга рассчитана на специалистов-историков и преподавателей истории и литературы.


Артыкбаев, Ж О.

Материалы к истории правящего дома казахов / Ж. О. Артыкбаев. - Алматы : Ғылым, 2001. - 204с. - (Казахстан:история в профиль). - Библиогр.:с.199-201(70 назв.). - ISBN 9965-07-008-3 : 448т.28т.

Книга содержит уникальные материалы по истории Казахского государства, возникновение которого автор относит к эпохе бронзы, ко времени господства арийско-туркских племен. "Первым ханом"казахов был Алаша-хан. Исторические предания и мифы о нем до сих пор пересказывают знатоки казахского шежире во всех уголках Казахстана. Верность национальным традициям и интересам сохранялась преемственно со времен Алаша-хана до Кенесары. Таким образом, государственная история казахов охватывает как минимум пять тысячелетий.


Ахметов, Қуаныш.
Кенесары хан Ұлытау өңiрiнде : Тарихи зерттеулер / Ахметов, Қуаныш. - Астана: Фолиант, 2002. – 76 б. 

 

 

 

 

 

 

 


Батырлар жыры: дастандар мен әңгімелер [Электронный ресурс] : Қолжазба. №1328 (1-дәптері) / ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапхана. - Алма-Ата, 1940. - 576б. - 754т.00т.
Кенесары, Наурызбай, Саржан,Топжарған, Ағыбай, Жанқожа батыр,Абайділуә, Бұқарбай және басқа батырлар туралы дастан, ақын әңгімелері.

 

 

 


Бекмаханов Е.Б.

Восстание хана Кенесары (1837-1847 гг.). Алма-Ата: Ғылым, 1992.-48 с.

Бекмаханов Ермухан Бекмаханович — доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук республики — известен глубоки­ми исследованиями по истории Казахстана. За труд «Казахстан в 20—40-е годы XIX века» был репрессирован. После реабилитации руководил кафедрой в КазГУ им. аль-Фараби, написал учебники по истории Казахстана.

Предлагаемая работа впервые была опубликована в 1943 г. как раздел «Истории Казахской ССР». В книге описано освободитель­ное движение казахов под руководством хана Кенесары Касымова,

Под редакцией доктора исторических наук А. С. ТАҚЕНОВА

 


Бекхожин, Қалижан.
Кенесары Наурызбайдың әдебиеттегі бейнесі [Электронный ресурс] : Қолжазба . №1328 (3-дәптері) / Бекхожин,Қалижан. - Алма-Ата, 1940. - 108б. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 

 


Бұкарбай батыр. Ғылыми-танымдыц кітап. /Құраст. Ғ. Тұякбай. - Астана: Фолиант, 2012. - 384 б. ISBN 978-601-292-576-0

Кітапта Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің бас батырларының бірі Бұқарбай Естекбайұлының өмірі мен күрес-керлік жолы туралы ғылыми мақалалар және батыр туралы жазылған көркем шығармалар жинақталған.

Кітап ел тәуелсіздігі жолында жан аямай күрескен батыр бабаларымыздың күрескерлік жолын білсем деген барша оқырман қауымға арналған.

 

  


Валиханов Э. Ж.

Кенесары. - М.: Мол. гвардия, 2004. - 232[8] с. - (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 883).

ISBN 5-235-02667-5

Книга посвящена выдающемуся политическому, государственному и военному деятелю Казахстана - Кенесары Касымову. Восстание, поднятое Кенесары, охватило почти весь Казахстан и длилось десять лет - с 1837 по 1847 год. Идеологические догмы прошлого наложили запрет на историческую правду об этом восстании и его вожде. Однако сегодня с полным основанием можно сказать, что идеи, талант и бесстрашие Кенесары Касымова снискали огромное уважение казах­ского народа и остались в его исторической памяти как одна из лучших страниц национально-освободительной борьбы казахов в XIX веке. В настоящем издании Кенесары Касымов представлен как духовно богатая и неповторимая личность. Книга предназначена для широкого круга читателей.


Валиханов, Эдиге Жансултанович.

Кенесары хан : Эссе / Валиханов,Эдиге Жансултанович. - Алматы : Арда, 2007. - 240с. - ISBN 9965-778-36-1 : 666т.25т.

Книга посвящена выдающейся политической, государственной и военной личности Казахстана XIX века - Хану Кенесары Касымову. Восстание, руководимое Кенесары Касымовым, охватило почти весь Казахстан и длилось десять лет - с 1837 по 1847 год.

 

 

  


Дильмухамедов, Ельток Дилимбетович.

Восстание казахов по руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 гг. / Дильмухамедов, Ельток Дилимбетович; Сост.:О. Е. Дильмухамедов, Э. Е. Дильмухамедова. - Алматы, 2010. - 200с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7046-13-2 : 200т.00т.

Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 гг., отличавшееся большой силой и упорством по своему размаху и значению, было самым значительным восстанием казахского народа в первой половине XIX века, которое охватило широкие народные массы на продолжительное время

 

 

 


Касымбаев, Жанузак.

Последний поход хана Кенесары и его гибель(декабрь 1846-апрель 1847гг.) / Касымбаев, Жанузак. - Алматы : Ана тiлi, 2002. - 200с. - Библиогр.:с.177-196. - ISBN 5-630-00337-2 : 530т.00т.

В монографии на основе привлечения в основном ранее не вовлеченных в оборот архивных данных предпринята попытка воссоздать реальную картину обстоятельств, предшествовавших откочевке хана Кенесары в Семиречье и его гибели. Преимущественное внимание уделено раскладке сил в регионе, а также ситуации, в условиях которой хан и его близкое окружение погибли в Тянь-Шанских горах.

Значительное место в книге занимают проблемы, раскрывающие обстоятельства гибели хана вследствие согласованных и сконцентрированных действий царизма и кыргызских манапов.

Книга рассчитана на широкий круг читателей


Кенесарин, Ахмет.

Султаны Кенесары и Сыздык: Биограф.очерки : / Кенесарин, Ахмет; Обраб. и примеч. Е.Т.Смирнова. - Алма-Ата : Жалын, 1992. - 144с. : портр. - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-610-01126-4 : 32р.50к.

Ахмет Кенесарин рассказывает о национально-освободительном движении казахского народа под предводительством султанов Кенесары и Сыздыка против колониальной экспансии царской России в середине прошлого века. Его рассказ носит характер документального свидетельства.

Книга представляет интерес для историков, творческой интеллигенции и широких читательских кругов.

 

 


Кенесарина, Н А.

О деятельности Кенесары хана по царским документам / Н. А. Кенесарина; Н.А.Кенесарина; Региональный фонд Кенесары. - Алматы : Наш Мир, 2001. - 255с. - Текст на рус., каз.яз. - ISBN 9965-00-075-1 : 256т.00т.

В книге Н.А.Кенесариной представлена исследовательская работа, охватывающая около 180 документов, вошедших в сборник "Национально-освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Касымова" Алматы: Ғылым, 1996 г. Материалы исследования содержат новые аспекты изучаемой проблемы. Показаны не только военные и карательные методы колонизации, но и использование царизмом идеологической войны. Вместе с тем, освещена деятельность Кенесары хана, направленная на сохранение и укрепление казахской государственности, его дипломатические усилия, внутренняя политика по сплочению казахских родов и жузов, обстоятельства его гибели.

Книга расчитана на научных работников, студентов и всех читателей, интересующихся историей Казахстана.


Кенесары Қасымұлы : Туғанына 200 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары / ҚР БҒМ. Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты;Ред.алқа:М.Қ.Қойгелдиев/төраға/ ж.б. - Алматы, 2003. - 292б. - (Отан тарихы). - 500 дана. - ISBN 9965-25-118-5 : 290т.00т.

Кенссары Қасымүлының 200 жылдык мерейтойына арналган ғылыми-теориялык конференцияның (Алматы, 2002 жыл, кыркүйек) материалдар жинағы казак халқының аса кернекті үлының өмірі мен қызметіне байланысты баяндамалардан түрады. Көпшілік макалалар 1837-1847 жылдардағы үлт-азагтық күрестің нақты кезеңдері мен оқиғаларды ашады. Бүл патша үкіметінің Қазакстанга бойлай енуінс карсы .идеялармен күреске қатысушылардыңқарама-карсьиіықтарына толы оқиғаларды тереңдей түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан макалалар қозғалыстың максаты мен міндеттері, әскеи қимылдардын барысы, әртүрлі кайраткерлердің окиғаға қатынасы. Кенесары

хандығының ішкі саясаты мәсслелерінс байланысты кең көлемдегі пікірлерді камтиды.

Жинак тарихшыларға, тарих мүғалімдеріне, студенттерге, Қазакстанның тарихи өткендегісіне кызығушыларға арналған.


Кенесары, Наурызбай.

Нысанбай ақынның өлеңі [Электронный ресурс]/Наурызбай, Кенесары; ҚР БҒМ, ҒК,"Ғылым ордасы",ҒК. - Ташкент : Түркістан мемлекет баспасы, 1923. - 116б. ; 59МБ. - №3204. Араб әрпімен жазылған. - 754т.00 т.

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1326 №2: Кенесары қозғалысы туралы/Аударған Дайырбеков Сакен.- 15б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1326 №6: Кенесары/Айтушы Елеуов Көшен.- 1943.-2 7б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1332: Кенесары Наурызбай. Кенесары Наурызбайды жоқтау.- 157 б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1333: Нысанбай және  Бұхарбай.-1924.- 112 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1339 №3: Кенесары Наурызбай туралы/Жинаушы Мақанов Л., Айтушы Қулбаев Доскей ақын.-1940.- 29 б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1339 №8: Кенесары Саржан.- 92 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1339 №9:Оңдасынов пен Шариповқа/Айтушы Шипин Омар.- 1б., Кенесары Наурызбайдың Адырлы-Байтаққаласын алғаны.- 9 б./Айтушы Шитен Омар. Латын әрпенде – 1940.- б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. 1375: Кенесары Наурызбай қақындағы өлендер, жырлар, әнгемелер, легендалар/Жинаған Бекмаханов Е.-1944-1945.-35 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Колжазба. №2: Кенесары-Наурызбайдың қырғыздың қолынан – өлгені Сыпатай батырдан болды/Жинаған Жантобетов Жақсыбай. Араб. Тіленді.-1947.-4 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қолжазба [Электронный ресурс] . №867 / ҚР БҒК РМК "Ғылым ордасы", Ғылыми кітапхана. - Б.м., 2015. - 105б. - Латын әрпімен жазылған. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қолжазба; Кене хан мен Наурызбай [Электронный ресурс] . №2919 / ҚР БҒМ ҒК РМК "Ғылым ордасы" , Ғылыми кітапхана. - Қазан, 1903. - 1903 жылы Қазан қаласында басылған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қолжазба; Кенесары- Наурызбай жөніндегі дастандар мен өлеңдер [Электронный ресурс] . №1329 / ҚР БҒМ ҒК РМК " Ғылым ордасы", Ғылыми кітапхана. - Б.м, 1939-1940. - 423б. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қолжазба: Кенесары Наурызбайдың өлеңдері [Электронный ресурс] . №1338. №13 / ҚР БҒМ ҒК РМК " Ғылым ордасы", Ғылыми кітапхана. - Б.м., 1922. - 84б. - Жинаған Қашқынбай,1922 ж. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Мекебаев Т.Қ., Бисенбаев П.Қ.

Кенесары-Наурызбай туралы тарихи-фольклорлык ул- гілер: оку құралы / Т.Қ. Мекебаев, П.Қ. Бисенбаев. - Алма- ты: Қазақ университеті, 2014.- 393 бет. ISBN 978-601-04-0741-1

Көпшілікке ұсынылып отырған тарихи-фольклорлык үлгілер жинағы — бүдан бұрын «Шығыс Түркістан өлкесіндегі тарихи жырлар», «XIX ғасырдағы тарихи жырлар» деген атаумен «Қазақ университеті» баспасы шығара бастаған оку құралдарының занды жалғасы. Кітапка еліміздің азаттығы үшін арыстандай алысып откен казақтың соңғы ханы Кенеса­ры Қасымұлы мен оның батыр інісі Наурызбай төре жайындағы әдеби жәдігерлеріміз енгізілген.

Оқу құралы халық мүрасын тереңірек білгісі келетін жоғары оқу орындарынын студенттері мен магистранттарына арналған.


Национально-освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Касымова. - Ал­маты: Ғылым, 1996. - 512 с.

В книге представлены документы, отражающие различные аспекты народно-освободительного движения под предводи­тельством Кенесары Касымова.

Рассчитана на историков, литературоведов, военных спе­циалистов.

 

 

 

 

 


Рязанов А. Ф.

Восстание Кенисары Касымова (1837—1847 гг.): Исторический очерк.— Алма-Ата; Малое издательство "Айкап", 1993 г. 32 стр.-ISBN 5-7667-0332-5

Издание знакомит читателей с восстанием Кенесары Касымова, охватившим в 1837—1847гг. обширную территорию Казахстана, которое были вовлечены большие силы как со стороны восставших, так и со стороны русского правительства. Книга ос­нована на донесениях, письмах, распоряжениях, воззваниях, инструкциях русских чи­новников, в которых достаточно полно отражается борьба приверженцев султана Кенесары. Приводятся тексты писем Кенесары к представителям власти, в которых разъясняется истинны смысл и цели десятилетней борьбы султана с русским правительством.

 


Середа, Н.

Бунт киргизского султана Кенесары Касымова (1838-1847) : Ахмед Кенесарин. Кенесары и Садык/А.Кенесарин / Н. Середа. - Атырау-Уральск : Диалог, 1992. - 214с. - Загл.обл.:Хан Кенесары. - 390т.00т.

 

 

 

 

 

 


 

Хан Кене. (Тарихи жырлар, толғаулар, дастандар, пьеса мен деректі баяндар)/Құраст. - С.Дәуітов. - Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2012 ж. - 424 бет.

ISBN 978-601-251-075-1

Жинаққа қазақ халқының қаһарман ханы, ұлт азаттык көтерілісінің аса білікті жетекшісі, қаһарлы Кенесары Қасымұлы жайлы өлең-жырлар, толғаулар, дастандар, пьеса мен деректі тарихи баяндар топтастырылып берілді.

Бүл туындыларда аты аңызға айналған, ел азаттығы үшін арыстандай алысқан Кенесары ханның ерлігі мен ел бастаған ерен істері, күрескердің рухы жан-жақты суреттеледі.

Кенесары ханның 210 жылдығына орай ұсынылып отырған бұл мерейтойлық жинақтың көпшілік көңілінен шығарына сеніміміз мол.

 


Шалжанов, Ағайдар.
Жанғабыл мен Кенесары арасындағы тартыс және Ақтыбай мен Байтеке өлімі туралы әңгіме [Электронный ресурс] : Қолжазба . №1000 / Шалжанов, Ағайдар; ҚР БҒМ,ҒК,РМК "Ғылым ордасы",ОҒК. - 1946. - 26б. ; 25МБ. - Араб әрпінде жазылған. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 


                                                   Ысмайлов, Есмағамбет.
Кенесары Наурызбай бастаған көтеріліс [Электронный ресурс] . №1328 (2-дәптері) /

Ысмайлов,Есмағамбет. - Алма-Ата, 1940. - 279б. - 754т.00т.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню
меню

Яндекс.Метрика