меню

НУРШАТАЕВА  А.Б   ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ЧЛЕНИМОСТЬ ГИПЕРТЕКСТА

САБЫРОВА  А.С. МАЙДАНГЕР АҚЫНДАР ЖЫРЛАРЫ

КАРТАЕВА  A.M. АБАЙ ПОЭЗИЯСЫ МЕН ӘУЕЗОВ ПРОЗАСЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІГІ

МАТАЛИЕВА  А.  БАУЫРЖАН МОМЫШ¥ЛЫ - САН ҚЫРЛЫ ЖАЗУШЫ

РАХЫМЖАНОВ  К.  МҰХТАР  ӘУЕЗОВТЫҢ «ТАРТЫС» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ  ЗAM A Н  ШЫНДЫҒЫ

ТЕНБАЕВА  A.M.  МОНТАЖ  И МОТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА

БЕКМЫРЗА  С. Б. АБАЙ - ҰСТАЗ АҚЫН

ЖҰБАНОВ  А.Қ., ЖҰБАНОВА Е.Б.  ҚАЗАҚ ЖАЗБА  МӘТІНДЕРІНДЕГІ ГРАФЕМА ҚОЛДАНЫСЫНЫҢ  СТАТИСТИКАСЫ

ТІЛЕПОВ Ж.  М. ӘУЕЗОВ – МАНАСТАНУШЫ

МАМЫРБЕКОВА  Г.М.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ЕЛІКТЕУІШ СӨЗДЕР

КАДЕЕВА М.И.  ЗАКОНЫ АНАЛОГИИ И АНОМАЛИИ В ЯЗЫКЕ

ШАРИПБАЕВ  А.А.,  КАРАБАЛАЕВА  М.Х.  ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

КӘРІБАЕВА Г.  КОНТЕКСТІ АЙМАҚТЫҚ СӨЗДІКТЕРДЕГІ СӨЗДІК ДЕФИНИЦИЯСЫН ТҮЗУДЕГІ МАҢЫЗЫ

КАДИНА Ж.З.  МЕНТАЛИТЕТ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ  ОНТОЛОГИЯЛЫҚ  ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ ¥ЛТТЫҚ  МІНЕЗ  ҰҒЫМЫМЕН  АРАҚАТЫНАСЫ

ЖАНПЕЙІСОВА С. С. ӘН - ХАЛЫҚ ҒҰМЫРНАМАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕСІ

КАСЫМОВА Г.У.  РОДИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ И ПОХОРОННЫЙ РИТУАЛ

ЙЫЛМАЗ М. Ә.   ҚАЗАҚСТАН ЖЭНЕ ТҮРКИЯДАҒЫ АЙТЫСТАРДЫҢ ДӘСТҮР  ЕРЕКШЕЛІГІ

ӘБДИМАНҰЛЫ  Ә. АЗАТШЫЛ РУХТЫ ОЯТҚАН АҚЫН

АДАЕВА  А.БӨГДЕ  СӨЗДЕРДІҢ СИНОНИМДЕРІ

АБДУКЕРИМОВА Т. "ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН" ГАЗЕТ  БЕТІНДЕГІ МАҒЫНАЛЫ  СӨЗДЕР

ЖИРЕНОВ С.А. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «ТАҒДЫР» КОНЦЕПЦИЯСІНЫҢ ТІЛДІК ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

СЕИТОВА Ф. ДИСТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ МЕТАФОР

БЕГАЛИЕВА Р. Н. ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК ТАҒЫЛЫМЫ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика