БЕКБОСЫНОВА А.Х. СИНОНИМДІК ЖЂНЕ АНТОНИМДІК ТЕҢЕУЛЕРДІҢ СТИЛЬДІК СИПАТЫ (С. МӘУЛЕНОВ ӨЛЕҢДЕРІ БОЙЫНША)

КӨШІМОВА Б.Ә. АҚЫНДАР ПОЭТИКАСЫҢДАҒЫ МАҢҒЫСТАУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ

ӘБДІРӘСІЛОВА Г.Д. ҚОСАРЛАНУ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН СӨЗДЕР (ҚОС СӨЗДЕРДІҢ СӨЗЖАСАМДЫІҚ СИПАТЫ)

ӘБІКЕНОВА Г.Т. СӨЗ-СИМВОЛДАРДЫҢ МӘТІНТҮЗУШІЛІК ҚЫЗМЕТІ

АСАНБАЕВА С.А. ҚАЗАҚ ЖАРНАМА ТІЛІНІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ДАУЛЕТКЕРЕЕВА Н.Ж. ҚАЗАҚ ТІЛДІ БАСЫІЛЫМ БЕТТЕРІҢДЕГІ ПРЕЦЕДЕНТТІК ФЕНОМЕНДЕРДІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

СУЛЕЙМЕНОВА З.Е. ПОЛЕВОЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

КАДЕЕВА М.И. КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ «НОРМА—АНТИНОРМА»

КАЙДАРОВА Г.Д. БУЫН ҚҰРАМЫНДАҒЫ ДАУЫІСТЫ ДЫБЫІСТАРДЫІҢ ЖАСАЛЫІМЫ

БАЙДАУЛЕТОВА А. СЕПТІК ЖҮЙЕСІНІҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУІ

ҚОҢЫРАТБАЕВА Ж.М. МӘТІН ТІЛІНДЕГІ ТРАНСФОРМАЦИЯНЫҢ КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫІ

ЮСУП П.Д. С. ЕЛУБАЙДЫҢ ПРОЗАСЫҢДАҒЫ ӨМІР ШЫҢДЫҒЫ

ЕРНИШЕВ М. ТҰРМАҒАМБЕТ ШЫІҒАРМАЛАРЫІНДАҒЫ МІНАЖАТ ЖАНРЫ

ТУРЫШЕВ Ә.А. МӘШҺҮР-ЖҮСІП МЫСАЛДАРЫІНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ ОРЫС-ЕУРОПА МЫСАЛДАРЫІ

КОЖАМЖАРОВА Д.П. XIX ҒАСЫІРДЫЩ II ЖАРТЫІСЫІНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАҢДАҒЫ ОТАРШЫЛДЫҚ САЯСАТҚА ҚАРСЫ ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫІҚТЫҢ НАРАЗЫЛЫҒЫ

ШЕГЕБАЕВ П. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА ДОМБРОВЫХ КЮЕВ

ЕЛЕМАНОВА С. МУЗЫКА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

КАЛИБЕКОВА С.Ж. А. СЕЙДІМБЕКТІҢ ШЫІҒАРМАЛАРЫІНДАҒЫ ӨНЕР АДАМДАРЫІНЫҢ БЕЙНЕСІ

МАМИЕВА А.Н. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КЕЙБІР ӨЛІ ҚОСЫМШАЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

ОРЫНБЕТОВА Э.А. ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ МӘТІНТҮЗУШІ ҚЫЗМЕТІ

ТІЛЕМБЕКОВА А. ҒЫШЫІМИ-ТЕХНИКАЛЫІҚ МӘТІНДЕРДІҢ (ҒТМ) ҚҰРЫШЫІМЫІНДАҒЫІ ТЕРМИНДЕНУ ЖҮЙЕСІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ

ФАЙЗУЛЛИНА З.Ф. КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА МЕН ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo

 

Яндекс.Метрика