меню

Научные труды академика Р.С.Сыздықовой

 1. Сыздық Р.С. Абайдың сөз өрнегі (Монография).–Алматы: Санат,1995.–208 б.
 2. Сыздық Р. С. Ғалым – азамат( Профессор Құдайберген Жұбанов туралы).–Арыс, 2004.–68 б.
 3. Сыздық Р. С.ХVII-ХIХ ғғ. Қазақ әдеби  тілінің  тарихы.–Алматы: Мектеп, 1984.–239 б.
 4. Сыздық Р. С.Сөз-сазы.( сөзді дұрыс айту  нормалары).–Алматы: Санат, 1995.–120 б.
 5. Әуезов М. Шығармаларының  елу томдық жинағы. Т.–Алматы: Ғылым, 1997.– 472 б.
 6. Сыздық Р.С. Абай және  қазақтың ұлттық әдеби тілі. –Алматы: Арыс, 2004–-616 б.
 7. Сыздық Р. С. Қазақ тілтанымының  жаңа  бір саласының  көшбастары //Қолданбалы тіл білімінің мәселелері.–Алматы:Арыс, 2008.–7-15 б.
 8. Сыздық Р. С. Қазақ әдеби тілінің  тарихы.–Алматы: 2004.–288 б.
 9. Сыздық.Р.С.Сөздер сөйлейді.–Алматы.:Арыс,2 004.–232 б.
 10. Сыздық Р.С. Қазақ тіліндегі ерекшеліктер мен жаңалықтар. –Алматы:Арыс,2009.–272 б.
 11. Сыздық Р. С.Қайым туралы сөз.–Алматы, 2006.–376 б.
 12. Сыздық Р.С. ХХ-ғасыр басындагы  қазақ тілі жөніндегі зерттеулер.–Алматы:Қазығұрт,2013.–640 б.
 13. Сыздық Р.С. Ғылыми таным үзіктері. 1 т.–Алматы:КИЕ,2009.–472 б.
 14. Сыздық Р.С.  Ғылыми таным үзіктері. 2 т.–Алматы:КИЕ,2009.–536 б.
 15. Сыздық Р. С. Абай тағылымы.–Алматы: Жазушы,1986.–426 б.
 16. Сыздық Р. С. Қазақ тіл білімі қолданбалы лингвистикасы. –Алматы:КИЕ, 2012.–696 б.
 17. Сыздық Р. С. Абай тілі сөздігі.–Алматы:Өнер, 2011.–616 б.
 18. Сыздық Р. С. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі.–Алматы:Елтаным ,2013.–416 б.
 19. Сыздық Р. С.Ғылым –ғұмыр.–Алматы:Арыс,2014.–400 б.
 20. Сыздық Р.С. Сөздер сөйлейді.–Алматы:Мектеп, 1980.–125 б.
 21. Сыздык Р.  Ғалым азамат.–Алматы:Қазақстан, 1966.-166 б.
 22. Сыздық Р. Термин жасау –Ахмет Байтұрсынұлы көтерген тарихи жүктің бірі//Ұлттық рухтың ұлы тіні.–Алматы:Ғылым,1999.–250-262 б.
 23. Сыздық Р. С. Сөз сазы сөзді дұрыс айту нормалары.–Алматы:Ғылым,1983.–76 б.
 24. Сыздық Р. С. Ахмет Байтұрсынов.–Алматы:Білім,1990.–52 б.
 25. Сыздық Р.С. Сөз қолданысы және әдеби норма//Жазушы және сөз мәдениеті:–Алматы:Ғылым, 1983.–152 б.
 26. Сыздық Р. Сөз құдіреті.–Алматы:Санат, 1997.–224 б.
 27. Сыздық Р.С. Развитие  национальных языков в период построения коммунизма.–Алма-Ата,1962.–18 с.
 28. Сыздық Р.С. Сөздер сөйлейді.–Алматы, 1994.–272 б.
 29. Сыздық Р.С.,Шалабаева Б. Көркем тексті лингвистикалық талдау.–Алматы:Мектеп,1989.
 30. Сыздық Р.С. Тіл және ұлттық мәдениет.–Түркістан, 2005.–221 б.
 31. Сыздық Р.С. Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі.–Алматы:Дайк-Пресс,2014.–242 б.
 32. Сыздық Р.С. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы.–Алматы:Ғылым, 1970.–179 б.
 33. Сыздық Р.С. Абай шығармаларының  тілі( лексикасы мен грамматикасы).–Алматы;Ғылым, 1968.–331 б.
 34. Сыздық Р.С. М.Әуезов және қазақ прозасы тілінің қалыптасуы/М.Әуезов–ХХ ғасырдың ұлы жазушысы және гуманисі.–Алматы; Ғылым, 1997.–114-118 б.
 35. Сыздық Р.С. Жамбыл поэзиясының тілі жайында //Жамбыл және қазіргі халық поэзиясы.–Алматы: Ғылым, 1975.–78-92 б.
 36. Сыздық Р.С. Емле және тыныс белгілері.–Алматы: Рауан, 1996.–144 б.
 37. Сыздық Р. С. А.Ысқақов 70 жаста./ Қазіргі қазақ грамматикасы мен терминологиясын зерттеудің негізгі бағыттары.–Алматы,2010.–5-8 б.
 38. Сыздық Р.С. Р. Сыздық тұңғыш  Академик-лингвист// М.Серғалиев.Тілім  менің-тінім менің –Алматы:Сардар, 2013.–333-339 б.
 39. Сыздық Р.С. Абайдың тіл тағылымы//Абай және қазіргі заман. –Алматы: Ғылым, 1994.–37-150 б.
 40. Сыздық Р.С. Азамат-ғалым//Қ.Жубанов және қазақ совет тіл білімі.–Алматы: Ғылым, 1990.–30-48 б.
 41. Сыздык Р. С. Яссауи тілінің қыпшақтық оғұздық негізі//Тюркология.–2002.–№ 11-12.–106 б.
 42. Сыздык Р.С. Орфоэпиялық нормалар жайлы//Өрелі өнер.– Алматы:Ғылым, 1976.–36-40 б.
 43. Сыздық Р.С. Кейбір жұрнақтардың  қызметі мен  қолданылу  өрісінің  кеңеюі жайында//Тіл мәдениеті және баспасөз.–Алматы:Ғылым, 1968.–25-28 б.
 44. Академик Р.С.Сыздықтың  ғылыми шығармашылығы //Тіл білімінің тарландары.–Алматы:Қазақ университеті, 2009.–100-104 б.
 45. Сыздық Р.С. Көрнекті ойдың өрнегі//Мүсілім Базарбаев туралы естеліктер.–Алматы:Жібек жолы 2007.–35-36 б.
 46. Сыздык .Р.С. Абай шығармаларындағы кейбір шылаулардың қызметтері //Қазақ пен ұйғыр тіл білімі мәселелері.–Алматы,1963.–114-121 б.
 47. Сыздық Р.С. Ахмет. Байтұрсынұлының «оқу құралы» атты көлемді еңбегі жайында//Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ филологиясы мәселелері.–Алматы: Арыс,2004.–5-8 б.
 48. Сыздық Р. С. Қадырғали би  Қосымұлы және оның жылнамалары жинағы.–Алматы:Қазақ университеті, 1991.–272 б.
 49. Сыздықова Р.С. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш.–Алматы;1960.–192 б.
 50. Сыздық Р.С. Яссауи мұрасының тілін зерттеудің қажеттігі//Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы. –Алматы:Арыс,2001.–11-15 б.
 51. Сыздық Р.С. Ұлттық білім – ғылымның көшбастары//Мемлекеттік тіл: бүгіні мен болашағы.–Астана: Елорда,1998.–41-47 б.
 52. Сыздық Р.С. Ғылым кемел шағында//Тіл және әдебиет: кешегісі мен бүгіні.–Алматы:Арда, 2006. –10-17 б.
 53. Сыздық Р.С. Бүгінгі көркем проза тілі және әдеби норма//Өнер алды қызыл тіл.–Алматы: Жазушы, 1986.–80-97 б.
 54. Сыздық Р.С. ХV-ХVII ғасырлардағы қазақ көркем әдебиеті тілінің лексикасы жайында //Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары.–Алматы:Ғылым, 1981.–60-86 б.
 55. Сыздық Р.С. Қазіргі әдеби тілдегі дублеттер жөнінде//Тіл мәдениеті және баспасөз. –Алматы:Ғылым,1972.–54-62 б.
 56. Сыздық.Р.С. Жаңа сөздер жайында//Жұлдыз.–1966.–№10.–148-154 б.

Труды, изданные под редакцией академика  Р.С. Сыздыковой

 1. Абай тілі сөздігі.– Алматы, 1968.–735 б.
 2. Әбілқасымов Б. ХVIII-ХIХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары.–Алматы, 1988.–144 б.
 3. Әбілқасымов Б. ХIХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ тілі.–Алматы,1982.–224 б.
 4. Байтұрсынов.А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектер)–Алматы,1992. –448 б.
 5. Жазушы және сөз мәдениеті.–Aлматы,1983.–152 б.
 6. Жаңа атаулар.–Алматы,1992.–128 б.
 7. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зертеулер.–Алматы,1966.–362 б
 8. Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі.–Алматы,1987.–200 б.
 9. Қазақ әдеби тілінің  қалыптасу  тарихы мен даму жолдары.–Алматы,1981.–199 б.
 10. Қазақ диалектологиясы.–Алматы, 1965.–295 б.
 11. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар.– Алматы,1985.–136 б.
 12. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері.–Алматы, 2001.–460 б.
 13. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі.–Алматы,1978.–480 б.
 14. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі.–Алматы,1966.–240 б.
 15. Қазақ тілінің тарихы туралы зерттеулер.–Алматы,1965.–256 б.
 16. Қазақша-орысша сөздік.Казахско-Русский словарь.–Алматы,2001.–105 б.
 17. Кобыланова А. Қазақ сөз этикасы..–Алматы,2001.–120 б.
 18. Нұрмұқанов Х. Сөз және шеберлік.-Алматы,1987.–288 б.
 19. Ұлттың ұлы ұстазы.(А.Байтұрсыновқа арналады).«Ұлы тұлғалар» атты ғылыми-ғұмырнамалық сериясы. – Алматы, 2001.–305 б.
 20. Халел Досмұхамедов. Таңдамалы. – Алматы,1998.–383 б.
 21. Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі (ХІХ ғ. бірінші жартысы).– Алматы, 1983.–240 б.
 22. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті.–Алматы,1984.–120 б.

Научные труды академика А. Кайдарова

 1. Қайдаров Ә. Түркологияға кіріспе.-Алматы:Мектеп, 1985.-161 б.
 2. Кайдаров А. Уйгурский язык и литература. Т.1.- Алма-Ата, 1962.–138 с.
 3. Кайдар А. Структура односложных корней и основ в казахсом языке.–Алматы:Арыс, 2005.–304 с.
 4. Қайдар Ә. Қазақ тілі. Түркі тілдері. –Астана:Фолиант, 2002.–314-328 б.
 5. Кайдаров А. Орфография тюркских литературных  языков.–Москва:Наука, 1973.–С.236-257
 6. Қайдар Ә. Қазақ тілінің этимологиялық сөздігін жасаудың принциптері мен мақала үлгілері. (Тілтанымдық зерттеулер 2006-2008 ж.)–Алматы:Prints, 2012.–138-149 б.
 7. Қайдар Ә., Айтбайұлы Ө. Тіл майданы.–Алматы:Арыс, 2000.-318 б.
 8. Қайдар Ә. Халық даналығы.–Алматы:Тоғанай-Т, 2004.–560с.
 9. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр.Қазақ тілі этимологиясының ғылыми-теориялық негіздері.Т.6.–Алматы:Сардар, 2014.–256 б.
 10. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр қазақ тілі этимологиясының ғылыми-теориялық негіздері.Т.6.–Алматы:Сардар,2014.–256 б.
 11. Қайдар Ә.Ғылымдағы ғұмыр.Қазақ тіліндегі имитативтер.Т.5.–Алматы:Сардар, 2014.–304 б.
 12. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр.Мақалалар, баяндамалар жинағы.Т.1.–Алматы:Сардар, 2014.–520 б.
 13. Қайдар Ә.Ғылымдағы ғұмыр.Мақалалар,баяндамалар жинағы. Т.2.–Алматы:Сардар, 2014.–512 б.
 14. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. Мақалалар,баяндамалар жинағы. Т.3.–Алматы:Сардар, 2014.–512 б.
 15. Қайдар Ә.Ғылымдағы ғұмыр.Мақалалар,баяндамалар жинағы.Т.4.–Алматы:Сардар, 2014.–520 б.
 16. Қайдар Ә.Қазақтар ана тілі әлемінде.(этнолингвистикалық сөздік).Табиғат.-Т.3. –Алматы:Сардар,2013.–608 б.
 17. Қайдар Ә.Қазақтар ана тілі әлемінде.(этнолингвистикалық сөздік). Қоғам.-Т.2.–Алматы:Сардар,2013.–728 б.
 18. Қайдар Ә.Қазақтар ана тілі әлемінде.(этнолингвистикалық сөздік). Адам.-Т.1.–Алматы:Дайк-Пресс,2009.–784 б.
 19. Қайдаров Ә. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде дамытудың жолдары мен шаралары.–Алматы,1990.–43 б.
 20. Қайдаров Ә. Түр-түстердің тілдегі көрінісі.–Алматы:Ана тілі,1992.–160 б.
 21. Қайдаров Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері.–Алматы:Ана тілі, 1998.–304 б.
 22. Қайдаров Ә. Сырға толы түр мен түс.–Алматы:Қазақстан, 1986.–95 б.
 23. Қайдаров Ә. Қазақ қандай халық? –Алматы:Дайк-Пресс, 2008.-652 б.
 24. Қайдаров Ә. Қазақ  тіліндегі қос сөздерді зерттеу және сөздік.–Алматы: Сардар, 2013.–456 б.
 25. Кайдаров А. Структура односложных корней и основ в казахском языке.–Алма-Ата:Наука,1986.–328 с.
 26. Қайдаров Ә. «Сегіз қырлы, бір сырлы» жігіт еді//Мүсілім Базарбаев туралы естеліктер.–Алматы, 2000.–26-35 б.
 27. Қайдаров Ә.Тарихтың ауыр жүгін арқалаған азамат//Академик Манаш Қозыбаев.–Алматы:Атамұра, 2001.–41-44 б.
 28. Қайдаров Ә. Ағалар алдында парызымыз бар//Академик Ақай Нүсіпбек туралы естеліктер мен зерттеулер. – Алматы: Экономика, 2000.–30-38 б.
 29. Қайдар Ә. Ел мақтаны//Жұбановтану жылнамасынан.–Ақтөбе, 2004.–114 б.
 30. Қайдар Ә. Терминге қатысты үш тұғыр//Терминология:теория және тәжірибе.–Астана, 2001.–6-18 б.
 31. Қайдар Ә. «Ғалымға деген құрмет–ғылымға деген құрмет»//Ғалымның биік тұлғасы.–Алматы:Ғылым, 1998.–11-26 б.
 32. Қайдар Ә.Ахаң біз үшін әлі түгел оқылмаған дастан//Мемлекеттік тіл:бүгіні мен болашағы.–Астана:Елорда, 1998.–16-22 б.
 33. Қайдар Ә. Имитатив теориясы және қазақ тілі байырғы лексикологиялық қорының қалыптасу процестері//Мемлекеттік тіл–тәуелсіздік кепілі.–Алматы:Дайк-Пресс, 2011.–244-264 б.
 34. Қайдар Ә. Қортынды сөз//Қазақ әдеби тілі тарихының проблемалары.–Алматы:Ғылым, 1987.–166-171 б.
 35. Қайдар А. Вопросы развития литературных языков народов СССР.–Алма-Ата, 1964.–С.218-222
 36. Қайдар Ә. Қазақ тілінің тарихи лексикологиясының мәселелері.–Алматы: Ғылым, 1988.–7-15 б.
 37. Кайдаров А. Проблемы двуязычия и многоязычия в Советском Казахстане//Торжество ленинской национальной политики КПСС.–Алма-Ата:Наука,1973.–С.473-478
 38. Кайдаров А. Парные слова в современном уйгурском языке.–Алма-Ата,1958.–166 б.
 39. Кайдаров А. Развитие современного уйгурского литературного языка.–Алма-Ата:Наука,1969.–355 с.
 40. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр.–Алматы:Атамұра, 2000.–320 б.
 41. Қайдар Ә. Түркітануға кіріспе. –Алматы:Арыс, 2004.–360 б.
 42. Қайдар Ә. Қаңлы (тарихи шежіре).–Алматы:Дайк-Пресс, 2004.–610 б.
 43. Кайдаров А.Особенности стилистического употребления синонимных и вариантных фразеологизмов  в уйгурском языке//Исследования по тюркологии.–Алма-Ата:Наука,1969.–С.155-172
 44. Исследования по уйгурскому языку.Кн.1,2.–Алма-Ата:Наука,1970.
 45. Академик Ә.Қайдар//Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясы.–Алматы, 2003. –367 б.
 46. Академик Ә.Қайдар және тіл білімі мәселелері.–Алматы:Дайк-Пресс, 2004.–642 б.
 47. Академик А.Т. Қайдар//Национальная Академия наук РК.–Алматы, 2006.–183 б.
 48. Академик Ә.Т. Қайдар//Алматы.Энциклопедия.–Алматы,1996.–172-173 б.
 49. Академик Ә.Т. Қайдар//Жетісу.Энциклопедия.-Алматы, 2007.–308 б.
 50. Академик А.Т. Кайдар//Казахстан.Национальная энциклопедия.–Алматы, 2005.–92 с.
 51. Академик А.Т. Биобиблиография обществоведов Казахстана.–Алма-Ата, 1986.–207 с.
 52. Академик А.Т. Кайдар//Академия наук Каз.ССР.–Алматы:Наука,1978.–162 с.
 53. Академик Ә.Т. Қайдар//Қаз.ССР.Қысқаша энциклопедия.–Алматы, 1989.–720 б.
 54. А.Т.Кайдарову–60 лет//Тілім менің–тінім менің.–Алматы:Сардар,2013.–332-333 б.
 55. «Қазақ тілі» қоғамына–20 жыл.Шежіре.1,2 т. –Алматы:Сөздік-Словарь,2009.–320 б.
 56. Академик А.Т. Кайдар//Қазақ тілі.Энциклопедия.–Алматы,1998.–509 б.
 57. Қайдар Ә. Зерделі ғалым, зерек жан (С.Исаев туралы)  //Тілім деп өмір сүріп ем. Естеліктер.–Алматы:Өнер,2008.–134-138 б.
 58. Айтбаев Ө. Академик Ә.Қайдар–85 жаста//Тіл ғұмырлар.–Алматы, 2011.-96-98 б.
 59. Ғылымдағы ғұмыр:ана тілі және түркі әлемі. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.–Алматы:Елтаным, 2014.–420 б.

Книги, изданные под редакцией А. Кайдарова

1.Сауранбаев Н.Т. Қазақ тіл білімінің проблемалары.–Алматы:Ғылым, 1982.–352 б.

2. Ахмет Байтұрсынұлы.–Алматы:Шапағат-Нұр,2013.–368 б.

3. Ескеева М. Көне түркі және қазіргі қыпшақ  тілдерінің моносиллабтық негізі.–Алматы:Арыс,2007. – 360 б.

4. Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы.–Алматы:Ғылым,1998.–208 б.

5. Тасымов Б.С. Араб тілі. – Алматы: Рауан,1994. –349 б.

6. Қазақстан. Ықшам энциклопедиялық сөздік.–Алматы,2005.–560 б.

7. Джанузаков Т. Очерк казахской онамастики.–Алма-Ата:Наука,1982.–176 с.

8. Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана.–Алма-Ата,1974.–273 с.

9. Айдаров Т. Лингвистикалық география.–Алматы,1977.–144 с.

10.Жүсіпұлы М. Ахмет Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонологиясы.–Алматы:Ғылым,1998.–216 б.

11.Оңдасынов Н. Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік.–Алматы:Қазақстан,1974.–384 б.

12. Академик Ісмет Кеңесбаев. «Ұлы дала тұлғалары» сериясы.–Алматы:Шапағат-Нұр, 2013.–316 б.

13. Айтбайұлы Ө. Тіл майданы.–Алматы, 2004.–257 б.

14. Мемлекеттік тіл саясаты:терминология, аударматану,ресми құжат тілі.

15. М.Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі.–Алматы:Ғылым,1979.–336 б.

16. Кеңесбаев С. Исследования по казахскому языкознанию.- Алма-Ата: Наука,1987.–352 с.

17. Тілтанымдық зерттеулер (2009-2011 ж.).–Алматы: Шапағат –Нұр, 2012.–464 б.

18. Орысша-қазақша, русско-казахский словарь.–Алма-Ата,1978.–575 б.

Научные труды академика Ш.Сарыбаева

 1. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімінің мәселелері. –Алматы:Абзал-Ай, 2014.–640 б.
 2. Сарыбаев Ш. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы.–Алматы:Ғылым,1989.–192 б
 3. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші.–Алматы, 1956.–91 б.
 4. Сарыбаев Ш. Казахская региональная лексикография.–Алматы:Наука,1976.–215 с.
 5. Сарыбаев Ш. Междометия в казахском языке.–Алма-Ата,1959.–138 с.
 6. Сарыбаев Ш. Еліктеуіш сөздер.Алматы,1982.54 б.
 7. Сарыбаев Ш. Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер.–Алматы,1960.–42 б.
 8. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші.1-б.-Алма-Ата:Ғылым,1965.–255 б.
 9. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 1-бөлім - Алма-Ата: Ғылым,1965.–269 б.
 10. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 2-бөлім. – Алма-Ата: Ғылым,1971.–239 б.
 11. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 3-бөлім. – Алма-Ата: Ғылым,1977.–170 б.
 12. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 4-бөлім. – Алма-Ата: Ғылым,1982.–164 б.
 13. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 5-бөлім. – Алма-Ата: Ғылым,1987.–168 б.
 14. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші 6-бөлім. – Алма-Ата: Ғылым,1994.–240 б.
 15. Сарыбаев Ш. Тіл білімпазы//Халел танымы.–Алматы:Ғылым,1994.–32-42 б.
 16. Сарыбаев Ш. Состояние изучения казахских говоров//Развитие казахского советского языкознания.–Алматы:–Алматы:Наука,1980
 17. Сарыбаев Ш. К вопросу о нормализации дублетных вариантов в казахском литературном языке//Қазақ пен ұйғыр тіл білімі мәселелері.–Алма-Ата,1963.–41-47 б.
 18. С.Кеңесбаев, Ш.Сарыбаев.Қазақ тіл білімінің совет өкіметі тұсында дамуы//Наука в Казахстане за 40 лет Советской власти.–Алма-Ата,1957.–С.407-432
 19. Сарыбаев Ш. Бұқаралық ақпарат құралдары тіліндегі жаңа қолданыстар//Мемлекеттік тіл:терминология, іс қағаздары мен бұқаралық ақпараттық құралдар тілі.–Астана,1999.–464 б.
 20. Сарыбаев Ш. Развитие лексики казахского языка в советскую эпоху//М.О.Ауезов.Сборник статей к его шестидесятилетию.–Алма-Ата,1959. –С.230-251
 21. Сарыбаев Ш. Ана тілім деп қабырғасы қайысқан//Тіл мен әдебиет:кешегісі мен бүгіні.– Алматы:Арда, 2006. – 7-10 б.
 22. Сарыбаев Ш. Көркем әдебиет тіліндегі жергілікті ерекшеліктер//Жазушы және сөз мәдениеті.–Алматы,1983.–107 б.
 23. Сарыбаев Ш. Көкшетау облысы,Шучинск екбекшілер аудандарында тұратын қазақтардың тіліндегі кейбір лексикалық ерекшеліктер//Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері.3 т.–Алматы,1960.–72 б.
 24. Сарыбаев Ш. 1920-1930 жылдардағы әдеби тілдің тарихына қатысты кейбір мәселелер// Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері.5шығуы.–Алматы,1963.–5-19 б.
 25. Сарыбаев Ш. Источники этимологических словарей реальных групп тюркских языков и практические вопросы подготовки материалов этих словарей//Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР.–Алма-Ата:Наука, 1976.- С.281-284
 26. Сарыбаев Ш. Лексикографический сборник. Вып.ІУ.–М,:1960.–С.175-178
 27. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы.–Алматы:Мектеп, 1979.–203 б.
 28. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы.–Алматы:Мектеп, 1967.–110 б.
 29. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ  диалектологиясы.–Алматы:Мектеп, 1967.–110 б.
 30. Сарыбаев Ш. Выступления //Вопросы методов изучения истории тюркских языков.–Ашхабад,1961.–С.145-150
 31. Сарыбаев Ш. Вопросы диалектологии тюркских языков.–Баку,1963.–С.45-54
 32. Ш.Сарыбаев және қазақ тіл білімі мәселелері.–Алматы:Дайк-Пресс,2005.–794 б.
 33. Ш.Сарыбаевтың ғылыми педагогикалық, шығармашылық, қоғамдық қызметі туралы қысқаша очерк//Тағылым.–Алматы,2004.–41-45 б.
 34. Ш.Сарыбаевтың көрсеткіші//Тілім менің–тінім менің.–Алматы:Сардар,2013.–392 б.
 35. Сарыбаев Ш. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері.5-кітап.–Алматы,1963.–272 б.

Книги, изданные под редакцией Ш.Сарыбаева

 1. Қазақ тілінің диалектологиясының сөздігі.2-кітап.–Алматы:Ғылым,1999.–240б.
 2. Библиографический указатель литературы по тюркологии.–Алма-Ата:Наука,1989.–172 б.
 3. Краткий русско-казахский словарь.–Алматы, 1987.–448 б.
 4. Балақаев Ш.,Жанпейісов Е. Қазақ тілінің стилистикасы.–Алматы,1966.–200 б.
 5. Нұрмағамбетов Ә.Қазақ тілі говорларының батыс тобы..–Алматы:Ғылым.1978.–216
 6. Қазақ терминологиясының мәселелері.–Алматы:Наука,1986.–163 с.
 7. Футбол календары-68.–Алматы,1968.–127 б.
 8. Футбол-73.–Алматы:Қазақстан,1973.–56 б.
 9. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары.–Алматы:Ғылым,1984.–184 б.
 10. Омарбеков Ш. Қазақтың ауызекі тіліндегі жергілікті ерекшеліктер.–Алматы:Ғылым,1965.–195 б.
 11. Балақаев М. Казахский литературный язык.–Алматы:Наука,1987.–272 с.
 12. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі.1 том.–Алматы:Ғылым,1996.–200 б.
 13. Нұрмағамбетов Ә. Түркменстандағы қазақтардың тілі.–Алматы:Ғылым,1974.–63 б.
 14. Қазақ тілінің ауыспалы говоры.–Алматы:Ғылым,1972.–173 б.
 15. Жаңа атаулар.–Алматы:Ана тілі,1992.–128 б.
 16. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы.–Алматы:Ана тілі,1997.–384 б.
 17. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар.–Алматы:Ғылым,1990.–134 б.
 18. Сыздықова Р. Сөз өнері.–Алматы,1978.–177 б.
 19. Абилхасимов Б.,Бекмухамедов Б. Русско-казахский разговорник.–Алма-Ата,1981.–128 б.
 20. Смет Кенесбаевич Кенесбаев.–Алма-Ата:Наука,1984.-65 с.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

10 приоритетов развития Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com