меню

В РГП «Ғылым ордасы»  Институтом  истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова  с привлечением  общественных организаций  была проведена   Республиканская  научно-теоретическая  конференция,посвященная 100-летию Национально-освободительного  восстания 1916 года  «1916 жылғы  Ұлт-азаттық көтеріліс: тарихы және ақиқаты».

К данному мероприятию была организована книжная выставка   из фондов Центральной научной библиотеки. Представлены издания и документы,  характеризующие  историческое значение, национальный  характер освободительного движения, роль национальной интеллигенции и исторических лиц.     

                                      

            100 let 01  100 let 02  100 let 03

Көрмеге қойылған әдебиеттер тізімі:

1.   Абдиров М.Участие Семиреченских казаков в подавлении восстания казахского народа 1916 года //Завоевание Казахстана Царской  Россией и борьба казахского народа за независимость.-Астана:Елорда,2000. - С.267-278. 

2.   Асфендиаров С.Санжар Асфендиаров. Төрт томдық шығармалар.-Т.4. - Алматы: Ел - шежіре, 2014. - 408 б.

3.   Ахметбеков Н.Амангелді. - Алматы: Жазушы, 1990. - 520 б.

4.   Ахметбеков Н.Жасауыл қырғыны:Тарихи поэмалар. - Алматы, 1964.- 192б.

5.   Батырдың биік тұлғасы.- Алма -Ата:Қазақстан, 1986. - 139 б.

6.   Бурабаев М.,Қайназарова С.Тамыр. – Алматы: Золотой век, 2006. вып. 2(18). - 10 б. 

7.   Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. – М.: АН.СССР, 1960. - 792 с.   

8.   Восстание киргизов и казахов в 1916 году. - Бишкек:Учкун, 1997. - 76 с. 

9.   Восстание 1916 года и его историческое значение // История Казахской ССР Т.3. - Алматы:Ғылым,1979. - С. 442- 466. 

10.   Жаңа асу."Аманкелді"// Ғабдуллин Н. Ғабит Мүсірепов - драматург. - Алматы:Өнер,1982. - 104 -132 б.

11.   Восстание 1916 года // История Киргизской ССР Т.2. Глава VI. – Фрунзе:Кыргызстан,1986. - С. 337 - 347. 

12.   Джордж Д. Орыстардың Қазақстанды отарлауы 1896 -1916 жж. - Алматы: Ғылым, 1997. - 230 б.

13.   Елеуов Т.Народно - освободительное восстание 1916 года в Казахстане. - Алма-Ата: КазГосИЗДАТ, 1955. - 37 с. 

14.   Елеуов Т.Новые материалы о жизни и деятельности Амангельды Иманова // Вестник  АН КазССР.- 1953. - №7. – С.30 - 43

15.   Әлихан Бөкейхан. 1916 жыл // Әлихан Бөкейхан. Шығармаларының  толық жинағы.VI т. - Астана: Сарыарқа,2013. - 254 – 260 б.

16.   Жабаев Ж. Аманкелді.Революцияға дейінгі жырлары.­-Алматы: Жазушы,1971. - 95 -96 б. 

17.   Жабаев Ж.Ел қадірін біл балам: Ұлы ақынның 150 жылдық тойына арналған. - Алматы: Жалын, 1996. - 529 б.

18.   Жабаев Ж.Таңдамалы.Т.1. - Алматы: Ғылым, 1996. - 312 б.

19.   Жантілеуұлы .1916 жыл //Қазақстан коммунисі. - 1991. - №7. - 90 - 95 б.

20.   Жаңа асу " Аманкелді"  //Классикалық зерттеулер Т.31. - Алматы: Әдебиет әлемі ,2014. - 224 - 245 б.

21.   Жармұхамедов М.1916 жыл поэзиясындағы майдан шындығы //Вестник АН Каз ССР. - 1962. - №2. - 47- 56 б.

22.   Жармұхамедов М.Азаттық үшін айқас шежіресі //Жұлдыз. - 1966. - №6. - 124 -126 б.

23.   Жармұхамедов М." Бекболат" поэмасы //Жұлдыз. - 1961. - 153 -156 б.

24.   Жармухамедов М.Восстание 1916 года в казахской народной поэзии. - Алма - Ата: АН КазССР, 1962. - 22 с. 

25.   Жұмағұлов М. Қыран қазасы қияда. - Алматы: Жазушы, 1971. - 448 б.

26.   Амангелді Иманов: Мақалалар, документтер, материалдар .-Алматы: Қазақстан, 1975. - 273 б. 

27.   История Туркменской ССР .Т.1.- Ашхабад:АН Туркменской ССР, 1957. - 526 с. 

28.   История Узбекской ССР. Т.1: Книга вторая. - Ташкент: АН Узбекской ССР, 1956. - 417 с. 

29.   Итоги и историческое значение. //Исторический опыт защиты отечества . - Алматы:ТООPrint - S,1999. - С. 161 -162. 

30.   Кастельская З. Из Истории Туркестанского края. – М.: Наука, 1980. - 119 с. 

31.   Кастельская З.Основные предпосылки восстания 1916 года в Узбекистане. - Москва: Наука, 1972. - 141 с. 

32.   Кастельская З.Туркестан в 1908 -1917гг. Восстание 1916 г.//Из истории Туркестанского края. – М.: :Наука,1980. - С.85 - 99. 

33.   Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары. – Орал: Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің редакциялық баспасы, 2000. – 130 б.

34.   Кенжебаев Б.1916 жылғы көтеріліс жырлары туралы. - Алматы, 1956. – 29 б.

35.   Кенжебаев Б.Ұлт - азаттық көтерілісі  туралы өлең , жырлар //ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы:Мектеп,1976. - 232 -258 б.

36.   Кәдірқұлова Г.К. Бірінші дүниежүзілік соғыс.1916 жылғы қазақстандағы ұлт - азаттық қозғалыс //Қазақстан тарихы. – Алматы, 2005. - 203 - 209 б.

37.   Козыбаев М.Национально - освободительная война 1916 г. в Казахстане: Концептуальные проблемы //Избранные труды. - Алматы: Ғылым,2006. - С.146 - 158. 

38.   КөлбаевТ. Әйтиев Р. Алай - дүлей оқиғалар //Әбдірахман Әйтиев - ерлік пен қасіретке толы өмір. - Алматы.Арыс,2006. - 18 -31 б.

39.   "Қазақ" газеті.1914 жыл. - Алматы: Арыс, 2009. - 504 б.

40.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы Т.11. - Алматы:Ел - шежіре, 2008. - 311 б.

41.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы Т.3. - Алматы: Ел - шежіре, 2007. - 352 б.

42.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы.Т.2. - Алматы: Ел - шежіре, 2007. - 352 б.

43.   Қазақстан көтерілістері: Энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 616 б.

44.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс //Қазақ елінің тарихы. - Алматы: Принт - Экспресс,2012. - 555-598 б.

45.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс: тарихи оқиғаға жаңа көзқарас: көтерілістің 90 жылдығына арналған  респ. ғылыми- практикалық конф. материалдары. - Алматы, 2006. - 150 б.

46.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт -азаттық көтерілісі //Қазақстан тарихы. - Алматы: Дәуір,1994. - 288 -293 б.

47.   Қаһарлы 1916 жыл. - Алматы: Қазақстан, 1998. - 423 б.

48.   Қаратаев Т.Жүз жылдың ақ - қарасы. - Алматы: Қазақ университеті, 1993. - 256 б.

49.   Қастеев Әбілхан. Амангелді Имановтың портреті. - Алматы: Өнер, 2004. - 160 б.

50.   Қасымбаев Ж. Ермұқанов Е.1916 жыл: Айтылмай келген ақиқат //Ақиқат. - 1991. - № 11. - 78 -85 б.

51.   Қозыбаев М. Дүрбелең // М. Қозыбаев. Шығармалары. Т.3. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2013. - 106 -127 б.

52.   Қозыбаев М.Тағы да Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық қозғалысы туралы //Жауды шаптым ту байлап. - Алматы: Қазақстан, 1994. -125 -188 б.

53.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық революция //Қозыбаев М.Қ. Қозыбаев І. М.// Қазақстан тарихы. - Алматы:Атамұра, 1993. - 3 - 24 б.

54.   Қойгелдиев М.Алаш қозғалысы.- Алматы: Санат, 1995. - 368 б.

55.   Қойгелдиев М.Ұлт зиялыларының 1916 жылғы көтеріліс қарсаңындағы және тұсындағы қызметі. Көтерілістің ұлтаралық қақтығысқа ұласуы //Алаш қозғалысы. - Алматы: Мектеп,2008. - 240 -261 б.

56.   Қойгелдиев М.Қазақ ұлт – азаттық қозғалысы және Мұстафа Шоқайұлы //Ақиқат. - 1993. - № 3. - 71 - 78 б.

57.   Қоңыратбаев О.Оңтүстік Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс. Халық өкіметін орнату жолындағы күрес // Тұрар Рысқұлов: Қоғамдық - саяси және мемлекеттік қызметі. - Алматы:Қазақстан,1994. - 16 - 24 б.

58.   Қуаныш Серік.1916 жыл немесе қара жұмысқа //Ақиқат. - 1998. - №12. - 86 - 88 б.

59.   Қуатов Б.Ресейдегі соғысқа және әлеуметтік - ұлттық езгіге қарсы күрес, Қазақстандағы 1916 жылғы ұлттық көтеріліс //Отанымыздың тарихы туралы саяси әңгіме. - Алматы: Білім, 1993. - 125 -138 б.

60.   Қыдырбекұлы Б.1916 жылғы оқиға // ... Қайран  Ораз. - Алматы:ТОО Графика - Принт, 1999. - 69 -72 б. 

61.   М. Әуезов шығармаларындағы  Жетісу мәселелері // Кеңес Нұрпейіс. Шығармалар жинағы. - Алматы: Елтаным баспасы, 2015. - 178 -182 б.

62.   М.Шоқай.Түркістанның қилы тағдыры. - Алматы: Жалын, 1992. - 184 б.

63.   1916 жыл //Маданов Х. Қазақ халқының арғы - бергі тарихы. - Алматы . - 132 -134 б.

64.   Маданов Х. Мусин Ч. Қазақстан ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында:Ұлы дала тарихы. - Алматы: Санат,1994. - 134 -146 б.

65.   Махаева А. Жетісу: Елеусіз қалған есімдер. – Алматы, 2015. - 272 б.

66.   Мирошниченко И. Н. "Уил 1916 года" : Повесть. - Алматы: Атамұра, 2008. - 355 с.

67.   Молдобаев И.1916 – жылқы көтөрүлүш Белек Солтоноевдин эмгегинде // Кенесары Қасымұлы.Туғанына 200 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы ,2003. - С.48 -54. 

68.   В.З. Галиев.Отношение китайских властей  к откочевке казахского населения в Китай в 1916-1917 гг.// Кенесары Қасымұлы.Туғанына 200 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы ,2003. - С.264-277

69.   Мүсірепов Ғ.Амангелді : Пьеса. - Алматы, 1950. - 122 б.

70.   Мүсірепов Ғ.Амангелді .Әдеби сценарий: Пьесалар, либреттолар, сценарийлер, аудармалар, драмалық шығармалар. - Алматы:Өнер,1982. - 324 - 369 б.

71.   Мұстафа Шоқай.1916 жылғы ұлттық қозғалыс туралы большевиктердің өтірігі. // Мұстафа Шоқай.Таңдамалы шығармалары үш томдық . Т.1. - Алматы:Қайнар,2007. - 192-196 б.

72.   Мұхаметханұлы Н.Қазақстан қазақтарының Шыңжанға бас сауғалап баруы // Қытайдағы қазақтардың қоғамдық тарихы 1860 -1920. - Алматы: Қазақпарат,2000. - 206 - 226 б.

73.   1916 жыл. Амангелді туралы // Ғабит Мүсірепов және әлемдік әдеби процесс. - Алматы:Ғылым,2003. - 255 - 256 б.

74.   1916 жыл //Классикалық зерттеулер. Т.7. - Алматы:Әдебиет Әлемі,2012. - 60 - 64 б.

75.   1916 жыл:Қазақ халқының ұлт - азаттық көтерілісінің 80 жылдығына. - Алматы: Рауан, 1996. - 196 б.

76.   1916 жылғы көтеріліс және оның тарихи маңызы
// Қазақ ССР тарихы Т.3. - Алматы: Ғылым, 1982. - 457 - 483 б.

77.   1916 жылғы көтеріліс және халық поэзиясы //ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті. - Алматы: Ғылым,1994. - 294 - 309 б.

78.   1916 жылғы көтеріліс туралы жырлар// Қазақ тарихи жырларының мәселелері. - Алматы: Ғылым,1979. - 273 - 293 б.

79.   1916 жылғы көтеріліс //Қазақ ССР тарихының хрестоматиясы. - Алматы: Мектеп, 1965. - 104 -116 б.

80.   1916 жылғы көтерілістің тарихи маңызы //Қазақ ССР тарихы Т.1. - Алма –Ата, 1949. - 494 - 499 б.

81.   1916 жылғы Қазақстан мен Орта Азиядағы ұлт - азаттық көтеріліс
// Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы:Аруана,2006. - 611 -613 б.

82.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс айтылған тарих деректерінде//Айтылған тарих. - Алматы: Дәстүр,2015. - 51-68 б.

83.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс туралы әңгімелер
// Бабалар сөзі: Жүз томдық. - Астана: Фолиант,2013. - 88 -166 б.

84.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс туралы өлең //ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы:Мектеп,1966. - 244 - 268 б.

85.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс //Қазақстан тарихы Т.3. - Алматы: Атамұра,2002. - 636 - 650 б.

86.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілісі туралы халық поэзиясы
// ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. - Алматы:"Мектеп",1983. - 271 б.

87.   1916 жылғы ұлт - азаттық қозғалыс: тарихы және қазіргі заман: конференция материалдары. - Алматы: Тарих тағылымы, 2010. - 183 б.

88.   1916 жылғы ұлт- азаттық көтеріліске байланысты туған поэзия
// Қазақстан әдебиетінің тарихы. - Алматы:Қазақпарат,2006. - 515 -557 б.

89.   1916-1917 жылдардағы Торғай қазақтарының көтерілісі. - Алматы: Атамұра, 2005. - 163 б.

90.   Назарбаев Н.1916 жылғы  ұлт - азаттық көтеріліс // Тарих толқынында. - Алматы: Атамұра, 1999. - 163 -169 б.

91.   Нурканов А.Амангельды Иманов: Материалы к биографии // Известия АН Каз ССР - 1947. - № 4.-С.97 -108

92.   Нурканов А.Амангельды Иманов. - Алма-ата, 1959. - 100 с. 

93.   Нурканов А.Народный батыр. – М.: Красный пролетарий, 1962. - 46 с. 

94.   Нурқанов А.Аманкелді Иманов. - Алматы, 1957. - 94 б. 

95.   Нұрқанов А.Аманкелді  Иманов  Қазақстандағы 1916 жылғы көтерілістің көсемі және ұйымдастырушысы.- Алматы,1949. - 37 б.

96.   Нұрқанов А. Дала қыраны: Деректі повесть. – Алматы: Жалын, 1980. –

144 б. 

97.   Нұрмұхамедов Н.Портрет Амангельды  Иманова. – Алматы:Өнер, 1987. - 89 с.

98.   О характере восстания 1916 г. в Средней Азии и Казахстане // Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстане в до октябрьский период. - Ташкент:АН УзССР,1955. - С. 277- 329. 

99.   Озганбай О.Государственная Дума России и Казахстана (1905 -1917). - Алматы: Арыс, 2000. - 284 с.

100.   Озғанбай Ө. Құрманбеков Б. Бақытжан Қаратаев және Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық қөтеріліс. - Алматы: Арыс,2013. - 84 -110 б.

101.   Омар Шипин.Амангелді батыр.Дастандар.- Алматы: Жазушы,1989. - 89-168 б.

102.   Омар Шипин.Амангелдінің айбаты //ХХ ғасыр басындағы әдебиет. - Алматы: Білім,1994. - 325 -332 б.

103.   Омарбеков Т. Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас . - Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 388 б.

104.   Покровский С.Амангельды Иманов в борьбе за победу советской власти в Казахстане// Вестник АН Каз ССР. - 1949. - №11. - С.-15 -27 .

105.   Проблемы истории восстания 1916 г. // История Западного Казахстана. В двух томах Т.2. – Ақтөбе:Принт А,2006. - С.365 - 832. 

106.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.2. - Алматы:Казакстан, 1997. - 384 с.

107.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.3. - Алматы: Казакстан, 1998. - 444 с.

108.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.1. - Алматы: Казакстан, 1997. - 336 с.

109.   Рысқалиева Ф. Жетісу босқындары (1916-1919 жж.) // Отан тарихы. - 2005. - № 1. - 93- 114 б.

110.   Санжар Асфендиаров. Төрт томдық шығармалар жинағы. 2 т.- Алматы: Ел - шежіре, 2014. - 376 б.

111.   Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане. - Алматы: Наука, 1966. - 373 с.

112.   Сарбаз поэзия: 1916 жылғы көтеріліске байланысты туған халық поэзиясы туралы // М. Жармұхамедов. - Алматы: Қазақстан, 1981. - 62 б.

113.   Сафаров Г. Колониальная революция. - Алматы: Жалын, 1996. - 272 с.

114.   Сейфулин С. Тар жол , тайғақ кешу: Тарихи - мемуарлық роман .Алматы: Жазушы, 1977. - 392 б.

115.   Сәрсекеев Қ. Қызыл жалау: Роман. - Алматы: Жалын, 1983. - 208 б.

116.   Сәрсенов О.Қызыл жалау. - Алматы: Жалын, 1979. - 272 б. 

117.   Симашко М. Комиссар Джангельдин: Роман. - Алма -Ата: Жазушы, 1978. - 459 с. 

118.   Сулейменов Б. Басин В. Восстание 1916 года в Казахстане. - Алматы: Наука , 1977. - 165 с. 

119.   Сүлейменов Б.Азамат соғысының батыры  Амангелді Иманов. – Алматы,1949. - 30 б. 

120.   Сүлейменов М.Әбдіғапар хан. - Алматы: Ғылым, 1995. - 144 б.

121.   Тәнекеев С.1916 жыл. Қарқара - Албан көтерілісі. - Алматы: Экономика, 2002. - 400 б.

122.   Тәнекеев С. 1916 жыл. Ереуілтөбе әсерлері. - Алматы: Атамұра, 1994. - 176 б.

123.   Төлеев М.1916 жылғы көтеріліс және патша үкіметінің отарлау саясаты хақында //Ақиқат. - 1996. - № 3.-37-42 б.

124.   Турсунов Х. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. – М.: Знание, 1966. - 46 б. 

125.   Турсунов Х. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1962. - 412 с. 

126.   Тұрлығұлов Т. Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс.
// Қазақ ССР тарихынан әңгімелер. - Алматы:Мектеп,1975. - 45 -50 б. 

127.   Усенбаев К. Восстание 1916 года в Киргизии. - Фрунзе: Илим, 1967.-

308 с. 

128.   Шәріпов С. Бекболат: Повесть, әңгімелер және очерктер). - Алматы: Жазушы, 1970. - 285 б. 

129.   Шоқай М.Большевистская ложь вокруг  восстания 1916 года // Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жинағы.Т.6 - Алматы: Дайк - Пресс. - С.22 -27.

130.   Шоқай М. В Туркестане // Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жинағы . Т.VIII. - Алматы: Дайк - Пресс, 2013. - С.82 - 120 .

131.   Ысмайлов Е.Амангелді. // Е. Ысмайлов. Бел - Белестер. - Алматы:Өнер,1987. - 75 -77 б.

132.   Faithful horse and treacherous friend. // MANCI EL. -2016. - № 1. -138 -139 р.

1.   Абдиров М.Участие Семиреченских казаков в подавлении восстания казахского народа 1916 года //Завоевание Казахстана Царской  Россией и борьба казахского народа за независимость.-Астана:Елорда,2000. - С.267-278. 

2.   Асфендиаров С.Санжар Асфендиаров. Төрт томдық шығармалар.-Т.4. - Алматы: Ел - шежіре, 2014. - 408 б.

3.   Ахметбеков Н.Амангелді. - Алматы: Жазушы, 1990. - 520 б.

4.   Ахметбеков Н.Жасауыл қырғыны:Тарихи поэмалар. - Алматы, 1964.- 192б.

5.   Батырдың биік тұлғасы.- Алма -Ата:Қазақстан, 1986. - 139 б.

6.   Бурабаев М.,Қайназарова С.Тамыр. – Алматы: Золотой век, 2006. вып. 2(18). - 10 б. 

7.   Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. – М.: АН.СССР, 1960. - 792 с.  

8.   Восстание киргизов и казахов в 1916 году. - Бишкек:Учкун, 1997. - 76 с. 

9.   Восстание 1916 года и его историческое значение // История Казахской ССР Т.3. - Алматы:Ғылым,1979. - С. 442- 466. 

10.   Жаңа асу."Аманкелді"// Ғабдуллин Н. Ғабит Мүсірепов - драматург. - Алматы:Өнер,1982. - 104 -132 б.

11.   Восстание 1916 года // История Киргизской ССР Т.2. Глава VI. – Фрунзе:Кыргызстан,1986. - С. 337 - 347. 

12.   Джордж Д. Орыстардың Қазақстанды отарлауы 1896 -1916 жж. - Алматы: Ғылым, 1997. - 230 б.

13.   Елеуов Т.Народно - освободительное восстание 1916 года в Казахстане. - Алма-Ата: КазГосИЗДАТ, 1955. - 37 с. 

14.   Елеуов Т.Новые материалы о жизни и деятельности Амангельды Иманова // Вестник  АН КазССР.- 1953. - №7. – С.30 - 43

15.   Әлихан Бөкейхан. 1916 жыл // Әлихан Бөкейхан. Шығармаларының  толық жинағы.VI т. - Астана: Сарыарқа,2013. - 254 – 260 б.

16.   Жабаев Ж. Аманкелді.Революцияға дейінгі жырлары.­-Алматы: Жазушы,1971. - 95 -96 б. 

17.   Жабаев Ж.Ел қадірін біл балам: Ұлы ақынның 150 жылдық тойына арналған. - Алматы: Жалын, 1996. - 529 б.

18.   Жабаев Ж.Таңдамалы.Т.1. - Алматы: Ғылым, 1996. - 312 б.

19.   Жантілеуұлы .1916 жыл //Қазақстан коммунисі. - 1991. - №7. - 90 - 95 б.

20.   Жаңа асу " Аманкелді"  //Классикалық зерттеулер Т.31. - Алматы: Әдебиет әлемі ,2014. - 224 - 245 б.

21.   Жармұхамедов М.1916 жыл поэзиясындағы майдан шындығы //Вестник АН Каз ССР. - 1962. - №2. - 47- 56 б.

22.   Жармұхамедов М.Азаттық үшін айқас шежіресі //Жұлдыз. - 1966. - №6. - 124 -126 б.

23.   Жармұхамедов М." Бекболат" поэмасы //Жұлдыз. - 1961. - 153 -156 б.

24.   Жармухамедов М.Восстание 1916 года в казахской народной поэзии. - Алма - Ата: АН КазССР, 1962. - 22 с. 

25.   Жұмағұлов М. Қыран қазасы қияда. - Алматы: Жазушы, 1971. - 448 б.

26.   Амангелді Иманов: Мақалалар, документтер, материалдар .-Алматы: Қазақстан, 1975. - 273 б. 

27.   История Туркменской ССР .Т.1.- Ашхабад:АН Туркменской ССР, 1957. - 526 с. 

28.   История Узбекской ССР. Т.1: Книга вторая. - Ташкент: АН Узбекской ССР, 1956. - 417 с. 

29.   Итоги и историческое значение. //Исторический опыт защиты отечества . - Алматы:ТООPrint - S,1999. - С. 161 -162. 

30.   Кастельская З. Из Истории Туркестанского края. – М.: Наука, 1980. - 119 с. 

31.   Кастельская З.Основные предпосылки восстания 1916 года в Узбекистане. - Москва: Наука, 1972. - 141 с. 

32.   Кастельская З.Туркестан в 1908 -1917гг. Восстание 1916 г.//Из истории Туркестанского края. – М.: :Наука,1980. - С.85 - 99. 

33.   Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары. – Орал: Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің редакциялық баспасы, 2000. – 130 б.

34.   Кенжебаев Б.1916 жылғы көтеріліс жырлары туралы. - Алматы, 1956. – 29 б.

35.   Кенжебаев Б.Ұлт - азаттық көтерілісі  туралы өлең , жырлар //ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы:Мектеп,1976. - 232 -258 б.

36.   Кәдірқұлова Г.К. Бірінші дүниежүзілік соғыс.1916 жылғы қазақстандағы ұлт - азаттық қозғалыс //Қазақстан тарихы. – Алматы, 2005. - 203 - 209 б.

37.   Козыбаев М.Национально - освободительная война 1916 г. в Казахстане: Концептуальные проблемы //Избранные труды. - Алматы: Ғылым,2006. - С.146 - 158. 

38.   КөлбаевТ. Әйтиев Р. Алай - дүлей оқиғалар //Әбдірахман Әйтиев - ерлік пен қасіретке толы өмір. - Алматы.Арыс,2006. - 18 -31 б.

39.   "Қазақ" газеті.1914 жыл. - Алматы: Арыс, 2009. - 504 б.

40.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы Т.11. - Алматы:Ел - шежіре, 2008. - 311 б.

41.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы Т.3. - Алматы: Ел - шежіре, 2007. - 352 б.

42.   Қазақ ұлт - азаттық қозғалысы.Т.2. - Алматы: Ел - шежіре, 2007. - 352 б.

43.   Қазақстан көтерілістері: Энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 616 б.

44.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс //Қазақ елінің тарихы. - Алматы: Принт - Экспресс,2012. - 555-598 б.

45.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс: тарихи оқиғаға жаңа көзқарас: көтерілістің 90 жылдығына арналған  респ. ғылыми- практикалық конф. материалдары. - Алматы, 2006. - 150 б.

46.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт -азаттық көтерілісі //Қазақстан тарихы. - Алматы: Дәуір,1994. - 288 -293 б.

47.   Қаһарлы 1916 жыл. - Алматы: Қазақстан, 1998. - 423 б.

48.   Қаратаев Т.Жүз жылдың ақ - қарасы. - Алматы: Қазақ университеті, 1993. - 256 б.

49.   Қастеев Әбілхан. Амангелді Имановтың портреті. - Алматы: Өнер, 2004. - 160 б.

50.   Қасымбаев Ж. Ермұқанов Е.1916 жыл: Айтылмай келген ақиқат //Ақиқат. - 1991. - № 11. - 78 -85 б.

51.   Қозыбаев М. Дүрбелең // М. Қозыбаев. Шығармалары. Т.3. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2013. - 106 -127 б.

52.   Қозыбаев М.Тағы да Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық қозғалысы туралы //Жауды шаптым ту байлап. - Алматы: Қазақстан, 1994. -125 -188 б.

53.   Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық революция //Қозыбаев М.Қ. Қозыбаев І. М.// Қазақстан тарихы. - Алматы:Атамұра, 1993. - 3 - 24 б.

54.   Қойгелдиев М.Алаш қозғалысы.- Алматы: Санат, 1995. - 368 б.

55.   Қойгелдиев М.Ұлт зиялыларының 1916 жылғы көтеріліс қарсаңындағы және тұсындағы қызметі. Көтерілістің ұлтаралық қақтығысқа ұласуы //Алаш қозғалысы. - Алматы: Мектеп,2008. - 240 -261 б.

56.   Қойгелдиев М.Қазақ ұлт – азаттық қозғалысы және Мұстафа Шоқайұлы //Ақиқат. - 1993. - № 3. - 71 - 78 б.

57.   Қоңыратбаев О.Оңтүстік Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс. Халық өкіметін орнату жолындағы күрес // Тұрар Рысқұлов: Қоғамдық - саяси және мемлекеттік қызметі. - Алматы:Қазақстан,1994. - 16 - 24 б.

58.   Қуаныш Серік.1916 жыл немесе қара жұмысқа //Ақиқат. - 1998. - №12. - 86 - 88 б.

59.   Қуатов Б.Ресейдегі соғысқа және әлеуметтік - ұлттық езгіге қарсы күрес, Қазақстандағы 1916 жылғы ұлттық көтеріліс //Отанымыздың тарихы туралы саяси әңгіме. - Алматы: Білім, 1993. - 125 -138 б.

60.   Қыдырбекұлы Б.1916 жылғы оқиға // ... Қайран  Ораз. - Алматы:ТОО Графика - Принт, 1999. - 69 -72 б. 

61.   М. Әуезов шығармаларындағы  Жетісу мәселелері // Кеңес Нұрпейіс. Шығармалар жинағы. - Алматы: Елтаным баспасы, 2015. - 178 -182 б.

62.   М.Шоқай.Түркістанның қилы тағдыры. - Алматы: Жалын, 1992. - 184 б.

63.   1916 жыл //Маданов Х. Қазақ халқының арғы - бергі тарихы. - Алматы . - 132 -134 б.

64.   Маданов Х. Мусин Ч. Қазақстан ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында:Ұлы дала тарихы. - Алматы: Санат,1994. - 134 -146 б.

65.   Махаева А. Жетісу: Елеусіз қалған есімдер. – Алматы, 2015. - 272 б.

66.   Мирошниченко И. Н. "Уил 1916 года" : Повесть. - Алматы: Атамұра, 2008. - 355 с.

67.   Молдобаев И.1916 – жылқы көтөрүлүш Белек Солтоноевдин эмгегинде // Кенесары Қасымұлы.Туғанына 200 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы ,2003. - С.48 -54. 

68.   В.З. Галиев.Отношение китайских властей  к откочевке казахского населения в Китай в 1916-1917 гг.// Кенесары Қасымұлы.Туғанына 200 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы ,2003. - С.264-277

69.   Мүсірепов Ғ.Амангелді : Пьеса. - Алматы, 1950. - 122 б.

70.   Мүсірепов Ғ.Амангелді .Әдеби сценарий: Пьесалар, либреттолар, сценарийлер, аудармалар, драмалық шығармалар. - Алматы:Өнер,1982. - 324 - 369 б.

71.   Мұстафа Шоқай.1916 жылғы ұлттық қозғалыс туралы большевиктердің өтірігі. // Мұстафа Шоқай.Таңдамалы шығармалары үш томдық . Т.1. - Алматы:Қайнар,2007. - 192-196 б.

72.   Мұхаметханұлы Н.Қазақстан қазақтарының Шыңжанға бас сауғалап баруы // Қытайдағы қазақтардың қоғамдық тарихы 1860 -1920. - Алматы: Қазақпарат,2000. - 206 - 226 б.

73.   1916 жыл. Амангелді туралы // Ғабит Мүсірепов және әлемдік әдеби процесс. - Алматы:Ғылым,2003. - 255 - 256 б.

74.   1916 жыл //Классикалық зерттеулер. Т.7. - Алматы:Әдебиет Әлемі,2012. - 60 - 64 б.

75.   1916 жыл:Қазақ халқының ұлт - азаттық көтерілісінің 80 жылдығына. - Алматы: Рауан, 1996. - 196 б.

76.   1916 жылғы көтеріліс және оның тарихи маңызы
// Қазақ ССР тарихы Т.3. - Алматы: Ғылым, 1982. - 457 - 483 б.

77.   1916 жылғы көтеріліс және халық поэзиясы //ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті. - Алматы: Ғылым,1994. - 294 - 309 б.

78.   1916 жылғы көтеріліс туралы жырлар// Қазақ тарихи жырларының мәселелері. - Алматы: Ғылым,1979. - 273 - 293 б.

79.   1916 жылғы көтеріліс //Қазақ ССР тарихының хрестоматиясы. - Алматы: Мектеп, 1965. - 104 -116 б.

80.   1916 жылғы көтерілістің тарихи маңызы //Қазақ ССР тарихы Т.1. - Алма –Ата, 1949. - 494 - 499 б.

81.   1916 жылғы Қазақстан мен Орта Азиядағы ұлт - азаттық көтеріліс
// Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы:Аруана,2006. - 611 -613 б.

82.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс айтылған тарих деректерінде//Айтылған тарих. - Алматы: Дәстүр,2015. - 51-68 б.

83.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс туралы әңгімелер
// Бабалар сөзі: Жүз томдық. - Астана: Фолиант,2013. - 88 -166 б.

84.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс туралы өлең //ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы:Мектеп,1966. - 244 - 268 б.

85.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтеріліс //Қазақстан тарихы Т.3. - Алматы: Атамұра,2002. - 636 - 650 б.

86.   1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілісі туралы халық поэзиясы
// ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. - Алматы:"Мектеп",1983. - 271 б.

87.   1916 жылғы ұлт - азаттық қозғалыс: тарихы және қазіргі заман: конференция материалдары. - Алматы: Тарих тағылымы, 2010. - 183 б.

88.   1916 жылғы ұлт- азаттық көтеріліске байланысты туған поэзия
// Қазақстан әдебиетінің тарихы. - Алматы:Қазақпарат,2006. - 515 -557 б.

89.   1916-1917 жылдардағы Торғай қазақтарының көтерілісі. - Алматы: Атамұра, 2005. - 163 б.

90.   Назарбаев Н.1916 жылғы  ұлт - азаттық көтеріліс // Тарих толқынында. - Алматы: Атамұра, 1999. - 163 -169 б.

91.   Нурканов А.Амангельды Иманов: Материалы к биографии // Известия АН Каз ССР - 1947. - № 4.-С.97 -108

92.   Нурканов А.Амангельды Иманов. - Алма-ата, 1959. - 100 с. 

93.   Нурканов А.Народный батыр. – М.: Красный пролетарий, 1962. - 46 с. 

94.   Нурқанов А.Аманкелді Иманов. - Алматы, 1957. - 94 б. 

95.   Нұрқанов А.Аманкелді  Иманов  Қазақстандағы 1916 жылғы көтерілістің көсемі және ұйымдастырушысы.- Алматы,1949. - 37 б.

96.   Нұрқанов А. Дала қыраны: Деректі повесть. – Алматы: Жалын, 1980. –

144 б. 

97.   Нұрмұхамедов Н.Портрет Амангельды  Иманова. – Алматы:Өнер, 1987. - 89 с.

98.   О характере восстания 1916 г. в Средней Азии и Казахстане // Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстане в до октябрьский период. - Ташкент:АН УзССР,1955. - С. 277- 329. 

99.   Озганбай О.Государственная Дума России и Казахстана (1905 -1917). - Алматы: Арыс, 2000. - 284 с.

100.   Озғанбай Ө. Құрманбеков Б. Бақытжан Қаратаев және Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт - азаттық қөтеріліс. - Алматы: Арыс,2013. - 84 -110 б.

101.   Омар Шипин.Амангелді батыр.Дастандар.- Алматы: Жазушы,1989. - 89-168 б.

102.   Омар Шипин.Амангелдінің айбаты //ХХ ғасыр басындағы әдебиет. - Алматы: Білім,1994. - 325 -332 б.

103.   Омарбеков Т. Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас . - Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 388 б.

104.   Покровский С.Амангельды Иманов в борьбе за победу советской власти в Казахстане// Вестник АН Каз ССР. - 1949. - №11. - С.-15 -27 .

105.   Проблемы истории восстания 1916 г. // История Западного Казахстана. В двух томах Т.2. – Ақтөбе:Принт А,2006. - С.365 - 832. 

106.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.2. - Алматы:Казакстан, 1997. - 384 с.

107.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.3. - Алматы: Казакстан, 1998. - 444 с.

108.   Рыскулов Т.Собрание сочинений в трех томах Т.1. - Алматы: Казакстан, 1997. - 336 с.

109.   Рысқалиева Ф. Жетісу босқындары (1916-1919 жж.) // Отан тарихы. - 2005. - № 1. - 93- 114 б.

110.   Санжар Асфендиаров. Төрт томдық шығармалар жинағы. 2 т.- Алматы: Ел - шежіре, 2014. - 376 б.

111.   Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане. - Алматы: Наука, 1966. - 373 с.

112.   Сарбаз поэзия: 1916 жылғы көтеріліске байланысты туған халық поэзиясы туралы // М. Жармұхамедов. - Алматы: Қазақстан, 1981. - 62 б.

113.   Сафаров Г. Колониальная революция. - Алматы: Жалын, 1996. - 272 с.

114.   Сейфулин С. Тар жол , тайғақ кешу: Тарихи - мемуарлық роман .Алматы: Жазушы, 1977. - 392 б.

115.   Сәрсекеев Қ. Қызыл жалау: Роман. - Алматы: Жалын, 1983. - 208 б.

116.   Сәрсенов О.Қызыл жалау. - Алматы: Жалын, 1979. - 272 б. 

117.   Симашко М. Комиссар Джангельдин: Роман. - Алма -Ата: Жазушы, 1978. - 459 с. 

118.   Сулейменов Б. Басин В. Восстание 1916 года в Казахстане. - Алматы: Наука , 1977. - 165 с. 

119.   Сүлейменов Б.Азамат соғысының батыры  Амангелді Иманов. – Алматы,1949. - 30 б. 

120.   Сүлейменов М.Әбдіғапар хан. - Алматы: Ғылым, 1995. - 144 б.

121.   Тәнекеев С.1916 жыл. Қарқара - Албан көтерілісі. - Алматы: Экономика, 2002. - 400 б.

122.   Тәнекеев С. 1916 жыл. Ереуілтөбе әсерлері. - Алматы: Атамұра, 1994. - 176 б.

123.   Төлеев М.1916 жылғы көтеріліс және патша үкіметінің отарлау саясаты хақында //Ақиқат. - 1996. - № 3.-37-42 б.

124.   Турсунов Х. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. – М.: Знание, 1966. - 46 б. 

125.   Турсунов Х. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. - Ташкент, 1962. - 412 с. 

126.   Тұрлығұлов Т. Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс.
// Қазақ ССР тарихынан әңгімелер. - Алматы:Мектеп,1975. - 45 -50 б. 

127.   Усенбаев К. Восстание 1916 года в Киргизии. - Фрунзе: Илим, 1967.-

308 с. 

128.   Шәріпов С. Бекболат: Повесть, әңгімелер және очерктер). - Алматы: Жазушы, 1970. - 285 б. 

129.   Шоқай М.Большевистская ложь вокруг  восстания 1916 года // Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жинағы.Т.6 - Алматы: Дайк - Пресс. - С.22 -27.

130.   Шоқай М. В Туркестане // Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жинағы . Т.VIII. - Алматы: Дайк - Пресс, 2013. - С.82 - 120 .

131.   Ысмайлов Е.Амангелді. // Е. Ысмайлов. Бел - Белестер. - Алматы:Өнер,1987. - 75 -77 б.

132.   Faithful horse and treacherous friend. // MANCI EL. -2016. - № 1. -138 -139 р.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

10 приоритетов развития Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика