меню

АБДУОВА Б.С. КЕЛЕР ШАҚТЫҢ ТЕМПОРАЛЬДЫҚ СИПАТЫ

ЕСЕНАЛИЕВА Ж. ФОНОЛОГИЯ, ЖҮЙЕ, ҚҰРЫЛЫМ ҰҒЫМДАРЫ

АЛТАЕВА А.К. ШАРТ МӘНДІ СЉЙЛЕНІМ ЖЂНЕ ШЫНДЫҚТЫ БЕЙНЕЛЕУДІҺ ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҚТАРЫ

ОРАЗЫМБЕТОВА А., СУЙІНБАЕВАА.Ж. ӘУЕ КӨЛІГІ ӘЛЕУЕТІ ЖЂНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ТІЛДІК КӨРІНІС МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЧАЛТИКЕНОВА Л.А. СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ МЕН ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ӨЗГЕРІСІНЕН ЖАСАЛҒАН СӨЗ ВАРИАНТТАРЫ

ҚОБЛАНОВА А.Ж. ТЕОРИЯ МЕН ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАСТЫҒЫ

БЕРИКБОЛОВА А.Ж. ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛЬ МӘТІНІН ЕНЗУДЕГІ ПРОСОДИКАЛЫҚ ТӘСІЛ-ҚАРҚЫННЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

НАСЫРОВ Ш. ЕРШІЛІК ӨНЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПАРЕМИОЛОГИЗМДЕР

КАДЕЕВА М.И. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

НӨГЕРБЕК Б.Б. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА МОЛОДОГО ГЕРОЯ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ИГРОВОМ КИНО (1998—2004)

НАСЫРОВА Г. МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ

ЭЛМУХАНОВА Р. ТОПАН СУ САРЫНЫ

ЖАКЫПБЕКОВА Э. ҚАЗАҚ ТІЛІ ЭКОЛОГИЯ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТАПТАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЗАТТЫҚ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРЕТІН ЭКОЛЕКСИКА

БАЙТЕЛИЕВА.Э. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ВЕРБАЛ НОМИНАТИВТІК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ЗЕКЕНОВА Ш.З. КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДА КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР БЕЙВЕРБАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЗУХАЙ Ш. НЕМІС ЖЂНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕЛІКТЕУІШ ЖӘНЕ БЕЙНЕЛЕУІШ СӨЗДЕРДІҢ СИНТАКСИСТІК СИПАТЫ

НУРЖАНОВА А.Б. ДҮНИЕНІҢ ҚАРАБАЙЫР БЕЙНЕСІНІҢ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ФРАГМЕНТІНДЕГІ СОМАТИКАЛЫҚ КОД

ОРНЫКБАЙҰЛЫ Э., СЫМАЙЫЛҚЫІЗЫ І Н. «АҚЫН СЫРЫ» — АҚЫНДЫНДЫҚТЫҢ СИПАТЫ

ОРНЫКБАЙҰЛЫ Э, ДӘУЛЕТКЕЛДІУЛЫ С. ҚЫТАЙ ҚАЗАҚ ТАРИХИ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика