меню

САБИТОВА Л.С. ВИД РУССКОГО ГЛАГОЛА: ИЗ ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ОНАЛБАЕВА А. НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

СУББОТИНА В.В. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

АГАДИЛОВА Л.Ж. ТИПОЛОГИЯ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

ҚЫЗЫРОВА Ђ.М. ӘЛЕМНІҢ ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫҚ СУРЕТІ («БОРЫШ-АБЫРОЙ», «ЖАҚСЫ-ЖАМАН» ЭТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРДЫҢ СИПАТТАЛУЫ)

ИСМАГУЛОВА А.Е. ПОРТРЕТ РЕЦИПИЕНТОВ В АСПЕКТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРАГМАТИКИ: ОТ МОТИВАЦИИ К РЕЧЕПОРОЖДЕНИЮ

КИМАНОВА Л. НОРМАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ АРГУМЕНТАЦИИ

ОРАЗАЛИЕВА Э.Н. СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ — МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАҢЫЗДЫ БІРЛІГІ

ЕЛШІБАЕВА Ә.Қ. БӨГДЕ СӨЗДІҢ ГАЗЕТ МӘТІНІНДЕ ЖҰМСАЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ

ӘЛМЖАНОВА  А.А. КИІЗ БАСУ ӨНЕРІ

КАДЕЕВА М.И. ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА ИДЕАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ НОРМЫ В ОБЫДЕННОМ И НАУЧНОМ СОЗНАНИИ

КЕНЖЕГАРАЕВ Н. ЛИРИКАЛЫҚ ҚАҺАРМАН — АВТОРЛЫҚ ДИСКУРСТЫҢ ФРАГМЕНТІ

ЕРМЕК ХАНКЕЙ. М. ӘУЕЗОВТІҢ  «ЖЕТІМ» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ КӨРКЕМДІК МЕКЕНШАҚ (ХРОНОТОП) МӘСЕЛЕСІ

ӘБЕНОВА Г. Ә. АҚЫНДЫҚ ПОЭЗИЯ ДӘСТҮРІ — ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ НЕГІЗГІ АРНАСЫ

ИБРАХИМ ЙЫЛДЫРЫМ. ФОЛЬКЛОР ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ

ШАБАН АЙДОГДУ. «БАТТАЛ ГАЗИ» ЖЫРЫНЫҢ ТАРИХИ-ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ГЕНЕЗИСІ

ТРУСПЕКОВА Х.Х. ОПЫТ СИМВОЛИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ-СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА

КАМАЛОВА А.С. ИЗ ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ ИЗУЧЕНИЯ БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ

ЕЛЕМАНОВА С.А. О ГЕНЕЗИСЕ, ЭВОЛЮЦИИ И СТИЛЕ КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС)

ШЕГЕБАЕВ П. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

МУХАМЕТ Х. ГҮЛ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТ

ДИУАНОВА Р. ТУЫСТЫҚ АТАУЛАРДЫ ЛЕКСИКОГРАФИЯЛАУ ТУРАЛЫ

ЕРЕХАНОВА Ф.Т. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ БІРІККЕН СӨЗДЕРДІҢ ТҮСІНДІРМЕ ТҮРІНДЕГІ АУДАРМА ТӘСІЛІМЕН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫ

НУРЖАНОВА Б. АҚЫН-ЖАЗУШЫ СӨЗДІГІН ТҮЗУ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

МАХАНОВА Л.З. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

АХАНОВА А. ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР (Ж.БАЛАСАҒҰН «ҚҰТТЫ БІЛІК», А.ЙҮГІНЕКИ «АҚИҚАТ СЫЙЫ») ТІЛІНДЕГІ ҚАБЫСА БАЙЛАНЫСҚАН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ СИНТАКСИСТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ИСАКОВА А.С. СТУДЕНТ-ФИЛОЛОГ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

АБДУЛЬМАНОВ А.А. МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ ДИСКУРСЫНДАҒЫ АРНАУЛЫ ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ СӨЗЖАСАМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

САДЫКБЕКОВА Б.А. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АФФИКСОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕПОЛНОТЫ ЦВЕТОВОГО ПРИЗНАКА В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

ОРАЛБАЕВ Ө. ҰЛТТЫҚ ПОЭЗИЯМЫЗДЫҢ ҰЛАҒАТТЫ ҮРДІСТЕРІ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика