меню

ИБРАЕВА  Ж.К. К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ИДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

ШЫНЫБЕКОВА   А.С. ЕЖЕЛГІ ГРЕК ДРАМАЛЫК КАНОНДАРЫ — КЕЙІПКЕРЛЕРДІҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНДЕ

ТУЗДЖУ КЕРИМ. ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОМОНИМОВ В КЫРГЫЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

МУХТАР Д.С. ТІЛДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАРЫСПАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ КЕШЕНДІ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫК ТАЛДАУ

ОНАЛБАЕВА А.Т. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

САУРЫҚОВ Е.Б. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ҮСТЕУ СӨЗ ТАБЫНЫҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КИЫНОВА Ж.К. СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

ДЖУМАЛИЕВА Т.К. ИНТЕРРОГАТИВНЫЕ ДИАЛОГИ КАК СРЕДСТВО ЭКСПЛИКАЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА КЫРГЫЗСКИЙ, И НАОБОРОТ

МАМБАЕВА С.К. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В КЫРГЫЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

КАЛИЕВА А.К. РИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

КАДЕЕВА М.И. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПИСАНИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ НОРМЫ

БУЛТБАЕВА А. «ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР» ЭПОСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯНЫҢ КӨРІНІСІ

МУТИЕВ З.  АКАДЕМИК З.АХМЕТОВ ЖӘНЕ КАЗАК ӨЛЕҢІ ӨРІМІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ

КАСТЕЕВА Т. Б. АКАН МЕН МӘШҺҮР НҰРҒОЖАНЫҢ АЙТЫСЫ

ИМАНБЕКОВА Н.Н. ЖАЗУШЫ ҚАРАУЫЛБЕК ҚАЗИЕВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ АВТОБИОГРАФИЯЛЫК СИПАТ

МУХАМБЕТОВА Г.С. О. СҮЛЕЙМЕНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

БОЛАТОВА Г.Ж. ФУНКЦИЯ ИДИОМ В ОРИГИНАЛЕ И В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА-ЭПОПЕИ М.О. АУЭЗОВА «ПУТЬ АБАЯ»)

АХМЕТОВА К. САЙЫС ШЫНДЫККА ЖЕТКІЗЕДІ

АЛСАБЕКОВ М.-Х.У. ОБРАЗ ПЕРВОГО ИСЛАМСКОГО ХАЛИФА АБУ БАКРА (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ!) В КАЗАХСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

ТРУСПЕКОВА Х.Х. ОПЫТ СИМВОЛИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ-СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА

ЕЛЕМАНОВА С. ОБРЯДОВЫЕ ПЛАЧИ И ИХ НАРОДНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУБЛИ В КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

ЖУМАСЕИТОВА Т.Т. БАЛЕТНАЯ ПУШКИНИАНА НА КАЗАХСКОЙ СЦЕНЕ

ЕРКЕБАЙ А. СЕМЕЙ КАСІРЕТІНІҢ КАЗАК САХНАСЫНДАҒЫ ОРНЫ

ОРЫНБАЕВ А.Ә. МӘТІН АРКЫЛЫ КАЗАКША СӨЙЛЕУГЕ ҮЙРЕТУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГІЗДЕРІ

САДЫКОВА М.Б., БАЙГАРАЕВА П.Б. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

АЛИЕВА С.А. Д.ИСАБЕКОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КАЙТАЛАМА СӨЗДЕР МЕН БІРЫҢҒАЙ МҮШЕЛЕРДІҢ СТИЛЬДІК КЫЗМЕТІ

ҒАЛИЕВА Ә. АБАЙДЫҢ ҚАРАСӨЗДЕРІНДЕГІ «АКЫЛ» КОНЦЕПТІСІ (АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ АУДАРМАСЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ)

БЕЙСЕНТАЙ А.Б. МАҒЖАН ЖӘНЕ ІЗДЕНІС АРНАЛАРЫ

ҚАНЗАДАЕВА Ш.Т. ТІЛ МЕН ОЙЛАУДЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ АСПЕКТІСІ ЖАЙЫНДА

АБНАСЫРОВА  Р.Ж. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КҰБЫЛЫСЫ МАСС-МЕДИА ТІЛІНДЕ

ЖУКЕНОВА А.К. БИЛИНГВИЗМ В ПОВЕДЕНИИ КОММУНИКАНТОВ: ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, ИНТЕРКАЛЯЦИИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ

ИХСАНГАЛИЕВА Г. К. ИМИДЖ СТРАНЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

ЛАТЫПОВА З.Х. КӨРКЕМ АУДАРМА ЖАЙЫНДА

ЖЕТПІСБАЕВА М.С. М.ШОКАЙ КЕЛЕШЕК ТӘУЕЛСІЗ ТҮРКІСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ФОРМАСЫ ТУРАЛЫ

КОСПАҒАРОВА Ә.К,. ӘДЕБИ ДАМУ ЖӘНЕ АКЫНДЫК ОРТА

БУРЛІБАЕВ А.ДӘСТҮРЛІ АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК-ИМАНДЫЛЫК ТАКЫРЫБЫНДАҒЫ ӨЛЕҢДЕР

БЕРДІҚОЖА Н. ПОЭМАЛАРДАҒЫ ЕЖЕЛГІ ЗАМАН ОКИҒАЛАРЫ ЖЫРЛАНУЫНЫҢ КӨРКЕМДІК-ЭСТЕТИКАЛЫК МАҢЫЗЫ (АКЫН З.ШӘКІРОВТІҢ «ОЛИМПИАДА» ПОЭМАСЫ БОЙЫНША)

ӘЛМУХАНОВА Р. ЖЕР ЖЫРТЫҒЫ ЖӘНЕ СӘУЕГЕЙЛІК

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика