меню

ТОЙШАНҰЛЫ А. МӘДЕНИ   НЫСАНДАРДЫҢ   ПАЙДА БОЛУЫ ТУРАЛЫ  МИФТЕРДІҢ  ТИПОЛОГИЯСЫ

ҚАДЫРОВ  А. Қ. ШӘКӘРІМ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  ӨМІР  ШЫНДЫҒЫ

ЖАҚАН  Д.  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЖОҚТАУ ДЂСТЊРІ

ЖАНПЕЙІСОВ Е. ТӨРТ ТҮЛІК ТӨҢІРЕГІНДЕ: ҚОЙ, ЕШКІ (тӨртінші мақала)

Ж¥МАҒ¥ЛОВ С. Б.  ЖЫЛЫМЫҚ   ЖЭНЕ  60-ЖЫЛДАРДЫҢ  I ЖАРТЫСЫНДАҒЫ   ӘДЕБИ   СЫНЫНДАҒЫ  ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАНЫМ

ӘБДІРӘСІЛОВ Е.  «СӨЗДІК» ¥ҒЫМЫ ЖЭНЕ ОНЫ ШЫҒАРУ  ICIHE ЖАҢА   КӨЗҚАРАС

АЛТАЕВА  А.К. МОДАЛЬДЫҚ ҚАНДАЙ КАТЕГОРИЯ?

МАМЫРБЕКОВА Г.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ   ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ СӨЗЖАСАМНЫҢ  АНАЛИТИКАЛЫҚ   ТӘСІЛІ

ӘБУТӘЛІП О. ҚАЗАҚША АИ АТТАРЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

САДЕНОВА А.Е. КОММУНИКАТИВПК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ РЕТІНДЕГІ - ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРС

М¥СТАФА¥ЛЫ С. КӨНЕ TYPKI ТІЛІ МЕН ҚЫТАЙ ЕЛІ АРАСЫНДАҒЫ СӨЗ АУЫСУЛАРҒА ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

ИСКАКОВА Г.И. СЫР ӨҢІРІ  КҮЙЛЕРІНІҢ  ӘУЕНДІК ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖҮСІПОВ Б.  ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРШЫЛЫҚ   ДӘСТҮРДЕГІ РЕПЕРТУАР МӘСЕЛЕСІ

СЕЙСЕКЕНОВА А. ШӘКӘРІМ МЕН ГЕТЕ ШЫГАРМАШЫЛЫГЫНДАГЫ ОЙ, СӨЗ, IC БІРЛІГІ ИДЕЯСЫ

НУРЖАНОВА А.Б. «ТІЛ - ОЙЛАУ - ҒАЛАМ» ЖЊЙЕСІНДЕГІ «БАС» КОНЦЕППСІНЩ КОДТЫҚ ҚЫЗМЕТІ

АЛТУХОВА И. ВОСПРИЯТИЕ ЭПОХИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СТИХОТВОРЕНИИ И. БАХМАН «ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ»

ҚУЛЖАНОВА Б.  ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕР (XI-XII ғғ.) ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМ ЖАСАЙТЫН ӨНІМДІ Ж¥РНАҚТАР

ЖЕТКІЗГЕНОВА  Ә.  С.ЖАНҒАБЫЛОВТЫҢ   ¥ЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ  ШЫҒАРМАЛАРЫ

ДҮЗМАҒАМБЕТОВ  Е.А."ТАБИҒАТ" СӨЗІНІҢ  ҚАЗАҚТЫҚҢ ТІЛДІК САНАСЫНДАҒЫ  АССОЦИАТИВТІ  ӨРІСІ

ӘЛИЕВ  Б.Б.  Ә. ДЕРБІСӘЛИН ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ КӨНЕ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІ   МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚИМАНОВА  Л.  НАНЫМ-СЕНІМДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ТҰРАҚТЫ ПРКЕСТЕРДЩ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНА ҚЫСҚАША ШОЛУ

БИБЕКОВ  Қ.Т.  ШЕРНИЯЗ  ЖАРЫЛҒАС¥ЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  ЛЕКСИКАЛЫҚ   КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

КӨБДЕНОВА Г. Б.  ЛЕКСИКОГРАФИЯДАҒЫ ТАРИХИ БАҒЫТТАҒЫ СӨЗДІКТЕРДІҢ   ЖІКТЕЛІМІ

ТӘШІМБАЙ С. Қ.  «М¥ХАББАТ-НАМЕ» ЕСКЕРТКІШШДЕГІ СЕНІМ ЖАЛҒАУЛАРЫ

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика