меню

ЖҰМАЖАНОВ  Қ. Ж.  ҚАЗАҚ-ҚАРАҚАЛПАҚ   ТАРИХИ   ӨЛЕҢ-ЖЫРЛАРЫНЫҢ  ТҰТАСТАНУ МӘСЕЛЕСІ

ПАНГЕРЕЕВ  А. Ш., АБДУЛЛИН  А. Б.    ГРЕК ЖЭНЕ ҚАЗАҚ  МИФОЛОГИЯСЫНДАҒЫ С¥ЛУЛЫҚ ПЕН СҮЙІСПЕНШІЛІКТЩ КӨРШІСІ

БАЙМУСАЕВА Б. Ш. ПЕРЕВОДЫ  АБАЯ  В  КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

ЖҮСІПОВ Б. ЭПИК ЖЫРШЫНЫҢ ЖЫР ОРЫНДАУ СӘТІ

БАЙМАХАМБЕТОВА М.  АБАЙ МЕН ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ   РУХАНИ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮНДЕСТІК

БРАЛИНА С. Ж.  ФОЛЬКЛОР МӘНІНІҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ Т¥ЖЫРЫМДАМАЛАРЫ

УӘЛИҰЛЫ Н.  ОРФОЭПИЯЛЫҚ НОРМАЛАРДЫ КОДИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ

ҚОЖАНҰЛЫ  М. КІШІ ЖҮЗ ШЕЖІРЕСІНДЕ КЕЗДЕСЕТШ КЕЙБІР ЭТНОНИМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ МӘНІ ТУРАЛЫ

КУЛЬПЕИСОВА Т.Е.  СОЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И КАК ИНДИКАТОР «СТИЛЯ ЖИЗНИ» В СОЦИАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ «МЫ» - «ОНИ »

КУЛЬБАЕВА Б.Ш.  О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АНГЛО-РУССКОЙ КОММУНИКАЦИИ  И ЕЕ ВИДАХ

СЕЙІТОВА  Ш. Б. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ РУ-ТАЙПА АТАУЛАРЫНАН ҚАЛЫПТАСҚАН Т¥РАҚТЫ ПРКЕСТЕРДЕГІ ҚАЙТАЛАМАЛАР

ЕЛІКБАЕВ Б.СӨЙЛЕМ Қ¥РЫЛЫМДЫ ЕСІМДІ Т¥РАҚТЫ ТІРКЕСТЕР

УТЕБАЛИЕВА Г. Е. КОНЦЕПТ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОГНИЦИИ

БЕЙСЕНБАЕВ А. Б. ОККАЗИОНАЛИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

АКАШЕВА С. С. СИНТЕЗ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСИМА ЗВЕРЕВА

СЕЙТМЕТОВ К. М.  1932-1940 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ КӘСІБИ РЕЖУССУРАСЫ

МУХИТОВА А. К. К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

ИСКАКОВА Г. И. ҚАҒЫС – КҮЙ ТІЛІ

МҰҚАШЕВ  Е. С.УӘЙІС ПЕН ТӨЛЕУ АҚЫНДАРДЫҢ СӨЗ ҚАҒЫСЫ

ЖУНУСБЕКОВА  А. К.  ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ ПАРАМЕТР МОДЕЛИ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

КАДИНА Ж.З.  «МІНЕЗ-Қ¥ЛЫҚ» КОНЦЕППСІН  ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК СУРЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ

ТҮСІПОВА Г.  ДЖ. ЛОНДОННЫҢ «ШЫДА!» ӘҢГІМЕСІ  М. ДӘУЛЕТБАЕВТЫҢ АУДАРМАСЫНДА (1930 ЖЫЛ)

ӨТЕБАЕВА Э. БАЙЫРҒЫ ӨЛШЕМДІК ¥ҒЫМДЫ БІЛДІРЕТІН ТЕНЕУЛЕР

САРСЕМБАЕВА   А.Б.ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТИП ЯЗЫКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЙДИКЕНОВА  А.С. «ӨЗІМ-ӨЗГЕ» КОНЦЕПТІСІНІҢ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДЕ   БЕРІЛУІ

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика