меню

ОРАЗБЕК М. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАҺАРМАН СЫРЫ

МАЙЛЫБАЕВА С.К   СУРЕТКЕР ТАҒЫЛЫМЫ

ЖҮСІПОВ Н.К.   XX ҒАСЫРДЫҢ 20-ЖЫЛДАРЫ НДАҒЫ ФОЛЬКЛОРДЫ ЖАРИЯЛАУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

НҮРПЕЙІСОВ Н.Ж. 70-80 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӘДЕБИ СЫН ЖӘНЕ М.ҚАРАТАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

ЖАНПЕЙІСОВ Е.  ТӨРТ ТҮЛІК ТӨҢІРЕГІНДЕ: ЖЫЛҚЫ (ЕКІНШІ МАҚАЛА)

СӘРСЕМБАЕВА Н.А.   СИНТАКСИСТІК ҚҰРЫЛЫМДАР ЖӘНЕ БЕЛГІСІЗДІК КАТЕГОРИЯСЫ

ТІЛЕУБЕРДИЕВ Б.М. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІ МЕН АНТРОПОНИМДЕРІНІҢ "ТІЛ-МӘДЕНИЕТ" ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ФОНДЫҚ БІЛІМДЕР КӨРІНІСІ

ЖАРТЫБАЕВ А.Е.   ЭТИМОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛ ТАРИХЫ МЕН ТОПОНИМДЕРГЕ ҚАТЫСЫ

АЛИЕВА С.Б. СПЕЦИФИКА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ БАЗ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ НОРМАМ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

НАЙМАНОВА Ч.К.  К ВОПРОСУ О ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, КЫРГЫЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

БИБЕКОВ Қ.Т.   ҚИМЫЛДЫҢ ӨТУ СИПАТЫ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТҮРКІТАНУДА ЗЕРТТЕЛУІ

БАРАТОВА Ш.  ҚУТЛУҚОВ А. ПОЭЗИЯСЫНДА ӨЛЕҢ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛШТЕРІ

БАВАШ Г. МАХМҰТ ҚАШҚАРИ СӨЗДІГІНДЕГІ ПАРЕМИЯЛАРДЫҢ БЕРІЛУІ

ЕРДЕМБЕКОВ Б.А.   ШӘКӘРІМ - АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІНІҢ КӨРНЕКТІ ШӘКІРТІ

ЖАНХОЖАЕВА М.О.   ПЕРЕДАЧА ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ МЕСТОИМЕНИЯ ТЫ\ВЫ И ЧАСТИЦЫ -С

ЕРІМБЕТОВА Г.Х. - Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТӨЛІМДІК ОЙ-ПІКІРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТКЕН ҚОҒАМДЫҚ-ТАРИХИ, МӘДЕНИ-РУХАНИ ЖАҒДАЯТТАР

ИСАЕВА Ж.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ФОНЕТИКАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

БАРАТОВА М.Н.   МӘШҺҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ СТИЛІ

ЖҰМАБАЕВА Ж.   ҚАЗАҚ ВОКАЛИЗМІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ ЖАЙЫНДА

ӨТЕН А.Ж. - КЕНЕН ӘЗІРБАЕВТЫҢ «ӘЛИ БАТЫР» ДАСТАНЫНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

MҰҚАШЕВ Е.С.   УӘЙІС АҚЫННЫҢ ӘНШІЛІК МҰРАСЫ

КЕНБАЕВА С.    ШЫРАЙ КАГЕГОРИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

КӘУКЕРБЕКОВА Б.  ОМОНИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПОЛИСЕМИЯЛЫҚ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕКІҰШТЫ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

БАЙҚАДАМОВА  Г.К.- А. Е. АЛЕКТОРОВТЫҢ «КӨРСЕТКІШІНДЕГІ» ШЫҒЫСТАНУШЫЛАР МАҚАЛАЛАРЫ

КЕНЖЕҒАРАЕВ Н. АВТОР МЕН ТЫНДАУШЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ИНТОНАЦИЯНЫҢ ОРНЫ

ДАЛАБАЕВА Г.М.  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ» И ПРОБЛЕМА ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ЖҮНІСБЕК Ә.   ҚАЛИҰЛЫНЫҢ Б.   «ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ЖӘНЕ ҚАЗАҚША-ОРЫСША СӨЗДІП ТУРАЛЫ...

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика