меню

ТОЙШАНҰЛЫ А. КИІЗ ҮЙ: ҚҰРЫЛЫМЫ, МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРКІ МӘНІ

МАДАЛИЕВА Ж. АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫЋ РУХАНИ НЕГІЗДЕРІ

АЛТАЕВА А.К.  МАҚСАТ  ЖЭНЕ ШАРТ  МӘНДІ СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ГРАММАТИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

ТУМАНОВА А.Б.  ВВОДНО-МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МОДУСНЫХ СМЫСЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПИСАТЕЛЯ

ІСІМАҚОВА  А.С.ТҰРМАҒАМБЕТ  ТАҒЫЛЫМЫ

БЕКМАҒАМБЕТОВ  Ш. ТІЛДІК НЕГІЗДЕРДЕГІ ЛОГИКАЛЫҚ ¥ҒЫМДАРДЫЋ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ СИПАТЫ ТУРАЛЫ

АЙДАРБЕК Қ.Ш. КӘСІП  ИЕЛЕРІ АТАУЛАРЫН  КЕЗЕНДЕРГЕ  БӨЛІП ҚАРАСТЫРУ ЖАЙЫНДА

МАМЫРБЕКОВА Г. М.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ОДАҒАЙЛАР

САБИТОВА Ш. А. ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

КАРАКУЛОВА  А.М. ПРЕДМЕТНЫЕ КОНСТАНТЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

НҰРЫМБЕТОВ  Е. Ш.ӘЛШЕКЕЙ М¥РАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЖУМАБЕКОВА Л.А.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КАЗАХСКОГО КОБЫЗА В РЯДУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТЮРКСКОГО МИРА

ДӘУЛЕТХАН  Ә. АБДҰҚАДЫР  БІННИ АБДҰУАРЫС ҚАШҚАРИЙ

ӘБДІҚАДЫРОВА Т. Р. ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ¥ЛТТЫҚ ОЙЛАУ ЖҮЙЕСІН  ДАМЫТУДАҒЫ РОЛІ

НУРХОДЖАЕВА Х.А. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЛИНГВИСТИКЕ

МАҚҰЛОВА  Л. М¥РТАЗАНЫҢ Т.Ш. "ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ" РОМАНЫНДАҒЫ ҚАЙТАЛАМАЛАРДЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

АҚЫШ Н.Б. ҚАЙРАТКЕРЛІГІ КӨРІНГЕН ЖЫЛДАР

АМАНГЕЛДІ А.А. І.ЕСЕНБЕРЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЖЫЛҚЫҒА ҚАТЫСТЫ КӘСІБИ ЛЕКСИКА

САРСЕМБАЕВА  М.К. ЛЕКСИКАЛАНУ ТЕОРИЯСЫ ТУРАЛЫ

ШАИНОВА Г. АРХЕТИПЫ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ И ТРИКСТЕРА В РОМАНЕ  Р. СЕЙСЕНБАЕВА «МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ»

ВАЛИХАНОВ Ш. ТЕМІРҒАЛИ  НҰРТАЗИН  ҒАБИДЕН МҰСТАФИННІҢ  «ШЫҒАНАҚ» РОМАНЫ ЖАЙЛЫ

ТОЙШАНҰЛЫ А. КИІЗ ҮЙ: Қ¥РЫЛЫМЫ, МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮПКІ МӘНІ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика