меню

АКАШЕВА С. С.  НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БЫТИЯ ЧАБАНА В ПОВЕСТИ «ОЛИАРА» О. БОКЕЕВА

ШОЙБЕКОВ P. H.  ҚОЛӨНЕР  ЛЕКСИКАСЫНЫҢ  КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ

НҰРДӘУЛЕТОВА Б.  ЖЫРАУЛ АР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ МӘТІНДІК ДЕҢГЕЙІ

ҚҰЛАМАНОВА З.А.  ЖАМБЫЛ   ӨҢІРІ ОЙКОНИМДЕРІНІҢ ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

ECEHОВА  Қ. Ө.ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕП СҰРАУЛЫ КОНСТРУ КЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

MAЙЛЫБАЕВА С. К. ТАБИҒАТ СЫРЫНА ЖЕТІК СУРЕТКЕР

КОЖАЕВА  M. Т.  АУДАРМАТАНУ ТЕРМИНДЕРІ ЖАЙЫНДА БІРЕР СӨЗ

КОЯНБЕКОВА С. Б. ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛИСТИКАНЫЋ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

МҰХТАРОВ А.Х.  Қ. АМАНЖОЛОВ  РОМАНТИЗМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

ТУРАЕВА А. Т.  БЕЛТІЛІК/БЕЛПСІЗДІК  КАТЕГОРИЯСЫ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНЦИЯ ТЕОРИЯСЫ

МҰХАМЕТЖАНОВА Д  М.ӘУЕЗОВТЫҢ  АБАЙ  ЖОЛЫ ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ  ӨНЕР МЕН ӨНЕРПАЗ ТҰЛҒАСЫ

ИІСОВА Э.  ОҚУ СӨЗДІКТЕРІНДЕП ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ СҰРЫПТАЛУ   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЮРАКШИНА  Н. Н.  КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ФЕ

МИХАЙЛИЧЕНКО Г. А.  УСАДЕБНЫЙ ХРОНОТОП В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА   «ОТЦЫ И ДЕТИ»

БЕЙСЕНОВА  Г. Ә. АЛЫПТАРДАҒЫ АНАЛАР ДҮНИЕСІ

МУХИТДИНОВ Р.  АРАБ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНДАҒЫ СӨЗДІК ҰҒЫМЫ  ЖӘНЕ ТАРИХЫ

МАСАЛИЕВА Ж. А.  ЕТІСІКТІҢ  БОЛЫМСЫЗДЫҚ  КАТЕГОРИЯСЫ

ДУАНБЕКОВА  М. А. ІСКЕРИ СТИЛЬДІҢ  ДОМИНАНТ БЕЛГІЛЕРІ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика