меню

СMAИЛОВ А. Б.  СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ТЕКСТЕ ГАЗЕТЫ

БАЛТАБАЕВА  С.  ҚАЛИХАЛ   ЫСҚАҚОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  ЗАМАН  ШЫНДЫҒЫ

ҚУАЛДЫҚОВА  Д. К. Е. А. БУКЕТОВ ПРОЗАСЫНДАГЫ БЕЙНЕ ЖАСАУ   ШЕБЕРЛІП

ЖҰБАНОВ  Л. Д. ОҚУ  ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНЫҢ   ҒЫЛЫМИ ПӘН  РЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЖЕКСЕНБАEBA   Ғ. X. ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ   ЕҢБЕКТЕРІНІҢ СӨЗ МӘДЕНИЕТІ   ДАМУЫНА  ЫҚПАЛЫ

АЙДАРБЕК  Қ. Ж.   ТЕРМИН  ЖАСАМДАҒЫ СЕМАНТИКАЛЫҚ ДЕРИВАТТАРДЫҢ  РӨЛІ

МҰХАМБЕТОВА   Г. МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ  ЖӘНЕ  СИМВОЛИЗМ

МУХАМЕДИНА  А. А.  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ТУМАНОВА  А. Б.  ОТ ДИСКУРСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ДИСКУРСУ

АЙТМҰҚАШОВА  А. А.  ҒҰРЫПТЫҚ ФОЛЬКЛОР ЛЕКСИКАСЫНАН

АХМЕДИНА  Б. К.   ҚОСТІЛДІЛІКТІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

ӘДІЛОВА  А.С.  ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫЛЫҚ  ПІКІРЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫ

БАЛМАГАМБЕТОВА  Ж. Т.  К ПРОБЛЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕВОДЕ

ТАШКИНОВ  М. А.  ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ АУДАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

ДАЛАБАЕВА Г. M  ОБРЯД КАК ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЙ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И ЕГО СТРУКТУРА

БӘБІЖАН Б. Б  ЖЕТІСУ  ӘНІШЛІК ДӘСТҮРІН  ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЕРГАЛИЕВА Р.  ТРАДИЦИОННАЯ  ГАРМОНИЯ  МИРОЗДАНИЯ В ЖИВОПИСИ  МОЛДАХМЕТА  КЕНБАЕВА

БАРАТОВА  М. Н. МӘШҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТЫҚ ДӘСТҮР

КҰШЕКОВА  А.  ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АТТЫҢ  АТҚАРАТЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ

РСАЛИЕВА  Н. ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАУДАҒЫ   КӨП  НҰСҚАЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ

АБИТОВА Г. "ЕР САЙЫН" ЖЫРЫНЬІҢ  НҰСҚАЛАРЫ  ЖАЙЫНДА

МУМИНОВ С. О. ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО ОНТОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА В КОНТЕКСТЕ ПОИСКОВ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

НАЙМАНБАЙ  А.Р. АНТОНИМДІК-СИНОНИМДIK ПАРАДИГМАЛАР

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика