меню

ДҮЙСЕБЕКОВА   А. ПОЭЗИЯ ЖӘНЕ ПОЭЗИЯ СЫНЫ ЖАЙЛЫ Т. ӘЛІМҚҰЛОВ ОЙ-ПІКІРЛЕРІ

ШАЙНОВ   Г. Б.АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ Р. СЕЙСЕНБАЕВА «ОТЧАЯНИЕ, ИЛИ МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ»

ТАСТЕМИРОВА  Г.  ӘЗИЗ НЕСИННІҢ  САТИРАЛЫҚ БОЛМЫСЫ

ШОКЫМ Г. TIЛ БІЛІМІНДЕГІ  ТЕНДЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ИСМАРУЛОВА Б.Х.  БИРЕЧЬЕ ДРАМАТУРГА: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И  ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

РӘХЫМЖАНОВ К.  «ХАН КЕНЕ» ДРАМАСЫ  ЕКІ  HҰСҚАСЫ

СAPCЕМБАЕВА Н.А.   СИНТАКСИСТІК  ҚҰРЫЛЫМДАР ТАБИҒАТЫНЬҢ  БЕЛГІЛІЛІК   КАТЕГОРИЯСЫ  МЕН БАЙЛАНЫСЫ

НИЯТОВА Ш. С. СӨЗ МАҒЫНАСЫ МЕН БІЛІМ ТҮРЛЕРІ АРАҚАТЫСЫНЫҢ  ПСИХОЛИНГВОКОГІШ ГИІП IK  АСІІЕКТІДЕ  ҚАРАСТЫРЫЛУЫЬ ЖАЙЫНДА

МАМЫРБЕКОВА Г. «ТҮРКІ ШЕЖІРЕСІ » ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ

АЙНАБЕКОВА Т. Л.  ҚАЗАҚ АУДАРМАСЫ НДАҒЫ СӨЗ  ТҮРЛЕНДІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ӘЛМЕТОВА  Ә. С ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕП СҰХБАТТАСА  ТІЛДЕСУ  МАЗМҰНЫНЫҢ  ҰЛТТЫҚ СИПАТЫ

СУЛТАН Ж. И Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ  ТІЛДІК  ТАНЫМЫНДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫ

ТАЖИБАЕВА Р. Д.  ПОСЛОВИЦА КАК ВИД ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КЛИШЕ

ӘБЕНОВА Л. У. ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ДӘСТҮ Р ЖАЛҒАСТЫҒЫ

БАЙМҰСАЕВА   Б.Ш. МӘШҺҮР ЖҮСІП - ОЙШЫЛ АҚЫН

ЕСЕНБАЙ  А. ҚАЗІРП ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ  ДИАЛ ЕКТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ  ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

КУДАЙБЕРГЕНОВ А. СҰЛТАНМАХМҰТТАНУ ҒЬІЛЫМЫ 30-ЖЫЛДАРДА

МЫРЗА  М. ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ   ¥ЙҒЫР МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ МАГЬНАЛЫҚ  ӨЗГЕШEЛІКТЕРІНЕ  ҚАТЫСТЫ  КЕЙБІР  ПІКІРЛЕР

ИСАЕВА Г.С. КИІЗ ҮЙДІН  ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНАН

KҰCMAНOBA Д.Г.  ҚАЗАҚТІЛ  БІЛІМІНДЕГІ  МОДАЛДЫЛЫҚ    КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ  ТҮРЛЕРІ

ШЕКЕЕВА Ч.А.  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОГО  ГЛАГОЛА "TO GET"

КАКИМОВА M. E.  ТИПЫ НЕМОТИВИРОВАННЫХ ЭРГОНИМОВ

МАҚҰЛБЕК  А.  ҚАЗАҚ ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ФОНОСЕМАНТИКАЛЫҚ СӨЗДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ  ЖАЙЫНДА

ӘБДІМАНАТҚЫЗЫ  Ә. НҰРЛЫБЕК  БАЙМҰРАТ¥ЛЫ ПОЭЗИЯСЬІНДАҒЫ АБАЙ БЕЙНЕСІ

АЙТБАЕВА И.К  СӘЙГҮЛІККЕ КАТЫСТЫ АЯЛЫҚ БІЛІМ ЖҮЙЕСІ

АНАНЬЕВА С В. ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР.ПУШКИН И АБАЙ

ЖАНІІЕЙІС0В Е. ҮЛКЕНДЕР АРАСЫНДА КІШІ ЕМЕС, КІШІЛЕР АРАСЫНДА ҮЛКЕН ЕМЕС

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика