меню

АСАНОВА А. Т. ЕКIНШI PERRI ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕЦДЕУЛЕР ЖYЙЕСI УШН ИНТЕГРАЛДЫК ШАРТТАРЫ БАР БЕЙЛОКАЛ ЕСЕПТІҢ БIРМӘНДI ШЕШIЛIМДIЛIГI ТУРАЛЫ

КУДЫШЕВ Ж.А., ДАВЛЕТОВ А.Е., ГАБИТОВ И.Р., КИСАН А., МУХАМЕТКАРИМОВ Е.С. АУЫСПАЛЫ МЕТАМАТЕРИАЛДАРДАГЫ ЕКIНШI PENI ГАРМОНИКАНЬЩ ГЕНЕРАЦИЯСЫ ПРОЦЕССIН СИПАТТАЙТЫН ТЕҢДЕУЛЕРДІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ШEШIМДEPI

НУРБАКЫТ Г., КЕМЕЛЖАНОВА С.Е., МАХАББАТ E. ТОЛЫК ГАМИЛЬТОНИАНДЫ EHГI3Y АРКЫЛЫ МЕЗОНДАРЫН МАССАСЫН ЖЭНЕ КОНСТИТУEНТТI МАССАСЫН АНЫКТАУ

АУЕЛБЕКОВ О.А., КАТАЕВ Н.С., КУНЕЛБАЕВ М.М., САЛГАРАЕВА Г.И. ЖАЗЫК ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРДЫН ЖЫЛУЫН КОРШАГАН ОРТАДА ЖОГАЛТУЫН АНЫҚТАУ

БАЖИКОВ К.Т., КАСИМОВ А.О., РАХЫМЖАНОВ Р.Р., КЕНЖЕБАЕВ Д.Б. ТАЛШЫКТЫ-ОПТИКАЛЫК БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ТЕМПЕРАТУРАНЫН ЭСЕРІНЕ ТУРАКТЫЛЫГЫН ЗЕРТТЕУ

КУДАЙБЕРГЕНОВ А. К., КУДАЙБЕРГЕНОВ АСК. БУРГЫЛАУ КАРНАГЫ СЫЗЫКСЫЗ ДИНАМИКАСЫНЫЦ МОДЕЛЬДЕУДЕ САНДЫК ӘДІСТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ

БОШКАЕВ К.А., СУЛЕЙМАНОВА Ш.С., ЖАМИ Б.А., ТАУКЕНОВА А.С., АЙМУРАТОВЕ.К. ФОК ЖЭНЕ КЕРР МЕТРИКАЛАРЫНЫҢ СЭЙКЕС БОЛУЫ

БАРАЕВ А., ЖАНУЗАКОВ И.И., ЖУМАБАЕВ М.Ж., КУЛЖАТАЕВА К.М., ТУЛЕП А. С. ¥ҢГЫМА БАГАНЫНА БЕКІТІЛГЕН ЖУМСАК ЭЛЕМЕНТКЕ СОҒУ ЭДIСI АРКЫЛЫ ЭСЕР ЕТУ

БАТРЫШЕВ Д.Г., АБДУЛЛИНХ.А., РАМАЗАНОВ Т.С., ГАБДУЛЛИН М.Т., ИСМАИЛОВ Д.В., ТОГАМБАЕВА А.К., ЧИХРАЙ Е.В. CVD ӘДІСІМЕН КӨПДЕҢГЕЙЛІ КEМIPТEКТI НАНОТYТIКШEЛEP МЕН ОЛАРДЫҢ КОМПОЗИТТIН СИНТЕЗДЕУ

ИСАХОВ АС.А. РОДЖЕРС ЖАРТЫТОРЛАРЫНДАГЫ МИНИМАЛ ЭЛЕМЕНТТЕР ЖӘНЕ МИНИМАЛ ЖАБУЛАР

БАТРЫШЕВ Д.Г., АБДУЛЛИН Х.А., РАМАЗАНОВ Т.С., ГАБДУЛЛИН М.Т., ИСМАИЛОВ Д.В., ЧИХРАЙ Е.В. БIPКАБАТТЫ ЖЭНЕ КЕПКАБАТТЫ КEМIPТEГI НАНОТYТIКШEЛEPIН ГАЗДЫК ФАЗАДАН ПИРОЛИТИКАЛЫК КОНДЫРУ ЭДIСIМEН СИНТЕЗДЕУ

УКРАИНЕЦ В.Н., ОТАРБАЕВ Ж.О., ГИРНИС С.Р. КӨЛІК ЖУКТЕМЕ ӘPEКEТIНEН ТОННЕЛЬДІҢ КЕРНЕУ-ДЕФОРМАЦИЯЛЫК KYЙIНE EКI КАБАТТЫ КАПТАМАСЫМЕН ЖЫНЫС МАСИВТІҢ КОНТАКТ ШАРАЛАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТІ

ЖАҚЫП-ТЕГI К.Б. ФОТОНДАР ДИНАМИКАСЫН МОДЕЛЬДЕУ

ЖУМАГУЛОВА КН., РАМАЗАНОВ Т.С., МАШЕЕВА Р. У., ДОНКО З. ТОЗАҢДЫ БЕЛШЕКТЕРДІҢ ТЕРБЕЛІСТЕРІНЕ  СЫРТКЫ МАГНИТ ӨРІСІНІҢ ӨСEPI

ДАУТБЕК ДОСТІЛЕК. ζ-ӨЛШEМДI ОПЕРАТОРЛАР УШІН КЛАРКСОННЫҢ ӘЛСIЗ МАЖОРЛАНГАН ТЕҢСІЗДІКТЕР

ЕСҚАЛИЕВ М.Е., ӨМIРБЕК Г.Ө., ЧАНБАЕВА М.К. ӘPТYPЛI АҒЫМДЫК ШАРТТАРГА ТӘYEЛДI ПЛАСТИКАЛЫК ОРТАДАГЫ КЕРНЕУ КОПОНЕНТТЕРІНІҢ ТАРАЛУЫ ТУРАЛЫ

ДYЙСЕНОВА Н.Б., БАЙКАЗИЕВА Р.Т., НУСТБЕКОВА А.Н. БІЛІМ БЕРУ ЖУЙЕСІНДЕП КОМПЬЮТЕРЛІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ

АЛТЫНБЕКОВ Ш. МҰНАЙЛЫ КАБАТ ЖӘНЕ ЖЕР БЕТІНЕ  ШЕГУ ПPОЦEССIН БАСКАРУ EСEПТEPIН ШЕШУ ӘДIСI ТУРАЛЫ

ДОСТІЛЕК Д. ζ-ӨЛШEМДI ОПЕРАТОРЛАР УШШ СУБАДДИТИВТI ӘЛСIЗ МАЖОРЛАНГАН ТЕҢСІЗДІКТЕР

ТӨЛЕНОВ К. КОММУТАТИВТІ ЕМЕС Hp (А;l )  ЖӘНЕ H (А, l∞ ) КЕҢІСТІКТЕРІНІҢ КEЙБIP КАСИЕТТЕРІ

ЖАУГАШЕВА С.А., ИШМУХАМЕДОВ И.С., ВАЛИОЛДА Д.С., ЖYСIПОВА Н. УЛЬТРАСУЫК АТОМДАРДЫЦ ГАРМОНИКАЛЫК ТҰЗАКТА БEЙНEЛEНУI

ИСАТАЕВ С.И., ТАРАСОВ С.Б., ТӨЛЕУОВ F., ИСАТАЕВ М.С., БОЛЫСБЕКОВА Ш.А., БАЙГАЛИҚЫЗЫ Б. YШӨЛШEМДI АГЫНШАНЫҢ БАСТАПКЫ ЖЭНЕ ӨТКIНШI БEЛIМШEЛEPIНДEГI КУЙЫНДЫК КУРЫЛЫМДАРДЫЦ ДИНАМИКАСЫ

КАБЫЛБЕКОВ К.А., АШИРБАЕВ Х.А., САБАЛАХОВА А.П., ЖУМАГАЛИЕВА А.И. ЖАРЫКТЫҢ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КҰБЫЛЫСЫН ЗEPТТEYДI УЙЫМДАСТЫРУГА АРНАЛГАН КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫК ЖҰМЫСТЫҢ БЛАНКI YЛГIСI

КОШЕРОВ Т.С., ТУРЛЫБЕКОВА Г.К., НУРАХМЕТОВА К.К., СЕИТОВ А. ТЕМПЕРАТУРАЛЫК ЖЭНЕ ЛАЗЕРЛІК ЭСЕР ЕТУ КЕЗІНДЕП КРЕМНИЙ БЕТІНІҢ МОДИФИКАЦИЯСЫ

МАМАЕВ М.Ш., БОРАШЕВА И. ҚҰУРАМАЛЫ СЫРЫКТА ДИНАМИКАЛЫК КЕРНЕУЛЕРДІҢ ТАРАЛУЫН ТОРЛЫҚ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭДIСIМEН САНДЫК ЗЕРТТЕУ

КАБЫЛБЕКОВ К.А., АШИРБАЕВ Х.А., САБАЛАХОВА А.П., ЖУМАГАЛИЕВА А.И. ДОППЛЕР ЭФФЕКЛСШ ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛГАН КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖУМЫСТЫ УЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БЛАНКI YЛГIСI

МАНАКОВ С.М., САГИДОЛДА Е. НАНОӨЛШEМДI КЕУЕКТІ КРЕМНИЙ ҚАБЫРШАҒЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ КАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

МУСАЙФ М., НОГАЙБАЕВА М.О., КУДАЙКУЛОВ А.К ЖЫЛУ АГЫНЫМЕН ЖЫЛУ АЛМАСУЛАР ӘСEPIНДEГI ШЕКТІ ҰЗЫНДЫКТАГЫ СТЕРЖЕННІҢ ТЕРМОФИЗИКА-МЕХАНИКАЛЫҚ КУЙІН ЗЕРТТЕУ

КОЖАМКУЛОВА Ж.Ж., КОЙШИЕВА Т.К., ЕСЕНТАЕВ К. О. БОЛАШАК МҰFАЛIМДEPДI КӘСIБИ ДАЙЫНДАУ YДEPIСIНДE АКПАРАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯ КҰРАЛДАРЫНА ОКЫТУДЫ ЖОБАЛАУ НEГIЗДEPI

МYСIРАЛИЕВ Ж.А. ӨМIРБЕК Г.О., РСАЛИНА Л.А. БIPIНШI PERRI ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕУЛЕР ҮШН КОШИ ЕСЕБІН ШЕШУГЕ ЭЛЕКТРОНДЫК КEСТEНI КОЛДАНУ

ОРАЗБАЕВ С.А., РАМАЗАНОВ Т.С., ДОСБОЛАЕВ М.К., БАТРЫШЕВ Д.Г., БУФЕНДИ Л. КӨМIPТEГI НАНОБЕЛШЕКТЕР СИНТЕЗІНІҢ ЖЖ РАЗРЯД ПЛАЗМАСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ ТӘУЕЛДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

ОЖИКЕНОВ К.А., МИХАЙЛОВ П.Г., РАХИМЖАНОВА П., АБДИКУЛОВА З. ФИЗИКАЛЫК ШАМА ДАТЧИКТЕРІНІҢ ТҰРАКТЫЛЫҒЫН КАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСEЛEЛEPI

ОРАЗБАЕВ С.А., УСЕНОВ Е.А., РАМАЗАНОВ Т.С., ДОСБОЛАЕВ М.К., УТЕГЕНОВ А. У. ПЛАЗМА КӨРСЕТКІШІНІҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ КӨМIPҚЫШҚЫЛ НАНОБЕЛШЕКТЕРІНІҢ СИНТЕЗДЕЛУ ПРОЦЕСІ

САРСЕНГЕЛЬДИН М.М., БИЖИГИТОВА Н.Т. ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕНДЕУІНІҢ ЖЫЛЖЫМАЛЫ АЙМАКТАРДА АНАЛИТИКАЛЫК ШEШIМI

СУЙЕУБАЕВ О.Б. КEЙБIP АСПЕКТІЛЕРДІҢ  RFID ЖУЙЕСІНДЕ ӨPIС ПЕН ТОЛКЫНГА ЭСEPI

СУРАНЧИЕВА З.Т., ӨТЕЛБАЕВА А.К. ЖОҒАРҒЫ ОКУ ОРНЫНДА АКПАРАТТЫК БIЛIМ БЕРУ ОРТАСЫНДА БIЛIМ АЛУДЫЦ НEГIЗГI КУРЫЛЫМЫ

УМБЕТОВ А. У. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИПОЛЯРИЗАТОРА ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ИСЛАНДСКОГО ШПАТА

ЕВДОКИМОВ А.П., ИСКАКОВА Г.М., КЫДИРОВА С.А. ДИФРАКЦИЯЛЫК ТУТАС БАСПАЛЫ СЭУЛЕ ТАРАТУШЫЛАРДЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЖӘНЕ ФАЗАЛЫК СИПАТТАМАЛАРЫ

САЛГАРАЕВА Г.И., МАХАНОВА А. С. МУМКІНДІГІ ШEКТEYЛI БАЛАЛАРДЫ ОКЫТУДА КОЛДАНЫЛАТЫН АКПАРАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

АЛЕКСЕЕВА Л.А. ОБОБЩЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И СИНГУЛЯРНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ НАГРУЗКАХ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика