меню

Жер маңындағы ғарыштық кеңістіктегі үрдістер

Яковец А. Ф., Гордиенко Г.И., Литвинов Ю.Г., Абдрахманов Н. Алматы үстінде ионосферадағы жазғы түндегі

қалыпсыздықтардың әсері

Яковец А. Ф., Гордиенко Г.И., Литвинов Ю.Г. Алматы үстінде F2-қaбaтындaғы электрондық концентрацияның

түнгі ұлғаю механизмі

Жумабаев Б. Т., Яковец А. Ф., Гордиенко Г.И., Литвинов Ю.Г. Кешкі терминаторлардан шыгарылатын

толқындардың параметрлерін зерттеу

Соколова О.И., Андреев А.Б., Бурлаков Г.В., Качусова О.Л., Крякунова О.Н., Левин Ю.Н., Николаевский Н.Ф.

«Алма-Ата» магниттік обсерваториясында геомагниттік өрістің эксперименттік деректердің тіркелуін бақылау

Сомсиков В.М., Андреев А.Б., Жумабаев Б. Т. SATI мәліметтерінің Мезосферада толқын ашынуының

мерзім ерекшеліктерін жүргізу және жерсеріктермен бақылау

Козин И.Д., Федулина И.Н. Күн жарқылдары және радиотолқынның таралуы

Козин И.Д., Федулина И.Н., Васильев И.В., Проценко В.А., Кирпун В.В. Радиоэфирдің бос еместігін

бақылау құрылгысы

Козин И.Д., Федулина И.Н. Радиотолқындардың трансионосфералық таралуы

Жер қыртысындағы геодинамикалық процесстерщ зерттеушщ жер-ғарыштық әдiстерi

Жантаев Ж.Ш., Бреусов Н.Г., Хачикян Г.Я., Мукашев К.М., Садыков Т.Х. Ғарыштық сәулелердегі мюондар

және жер қыртысындагы процестер

ЖантаевЖ.Ш., Жумабаев Б.Т., Хачикян Г.Я., Тойшиев Н., Кайраткызы Д. 21-24 күн циклінің күннің

және глобалді сейсмикалық белсенділіктерінің вариациясы

Хачикян Г.Я., Ким А.С., Инчин А.С., Лозбин А. Сейсмо-ионосфералық байланыс: DEMETER ЖЖС деректері

боыйнша электронды температурасының және электронды концентрациясының вариациясы

Хачикян Г.Я., Демченко Б.И., Шестакова Л.И., Садыкова А.Б. Жер сілкінісінің пайда болу себептеріне

жиілігің жұлдызды уақытына байланысы (мысалы ретінде Алматы облысы)

БибосиновА.Ж., ШигаевД.Т., КайранбаеваА.Б. Георадиолокация арқылы гидротехникалық гимаратының

техникалық күйінің зерттеу және сараптама әдістерін қолдану

Бибосинов А.Ж., Нуракынов С.М. ЖАЗ мәліметтері арқылы урбанизациялық аймактардың қазіргі

геодинамикалық үдерістерін картографиялау

Виляев А.В., Стихарный А.П., Серикбаева Э.Б. Георадиолокация арқылы гидротехникалық гимаратының техникалық күйінің зерттеу және сараптама әдістерін қолдану

Теориялық және тәжiрибелiк зерттеулер

Асанова А.Т. Аралас туындылары бар гиперболалық теңдеулердің арнайы түрдегі жүйесі үшін

жазықтықтагы периодты есеп туралы

Кәрімов Ә.М. Жер атмосферасындағы шашыраудың индикатрисаны көрсеткіші есептігі

Алдашев С.А., Уаисов Б. Көп өлшемді Геллерстедт теңдеуіне спектарлік Дирихле және Пуанкаре есептерінің

бір мәнді шешімділік критериясы

Ахметова С.Т., Иманбаева А.Б., Шалданбаев А.Ш. Штурм-Лиувил теңдеуінің Коши есебіне кері есепті

шешудің бір тәсілі туралы

Тлеубергенов М.И., Василина Г.К. Аналитикалық түрде берілген интегралдық көпбейненің стохастикалық

орнықтылығы туралы

Иманбаева А.Б., Ахметова С.Т., Шалданбаев А.Ш. Штурм-Лиувилл операторының тегі жалқы болуының

белгілері туралы

Серғалиев А.С., Хаджиева Л.А. Бұргылау бағанының қозгалыс теңдеуі үшін стационарлы шекаралық есептегі

жалпыланған функция әдісі

Қойшыбекова А.Қ. Бізді қоршаған орта мәселелеріндегі математикалық үлгілеу

Лебедев И.А., Темиралиев А. Т., Федосимова А.И. Алыс және жақын корреляцияларды алтын ядроларының

10.7 АТэВ фотоэмульсия ядроларымен әрекеттесуінде зерттеу

Бақтыбаев Қ., Дәлелханқызы А., ҚойлықН.О., БақтыбаевМ.К. Ядролық реакциялардың күшті байланысқан

каналдар әдісі бойынша 3He бөлшектерінің 28,30,32Si изотоптарындағы шашырау процессі

Иманбаева А.Б., Ахметова С.Т., Шалданбаев А.Ш. Штурм-Лиувилл операторының меншікті мәндерінің

еселі болуының бір белгісі туралы

Бәләл Ш., Даржанова А.Б. Жүктелгенфункционалдық теңсіздіктер туралы

Сарсенгельдин М.М., БижигитоваН.Т. Жылуөткізгіштік тендеуінің жылжымалы аймақтарда

аналитикалық шешімі

Жахаев Б.К. ПредставленияSnНа некоторых корневых деревьях в свободной право-коммутативной алгебре

Ахметова С.Т., Иманбаева А.Б., Шалданбаев А.Ш. Штурм-Лиувилл теңдеуінің Коши есебінің әлді шешімінің Фүрелік кейпі

Іңкәрбеков М.Қ., Қалтаев А. Химиялық әсерлесуші турбулентті ағындардың үлкен құйындарды модельдеу

әдісі үшін фильтрленген тығыздық функциясын зерттеу

Иманбаева А.Б., Ахметова С.Т., Шалданбаев А.Ш. Штурм-Лиувилл операторының меншікті мәндерінің

шекаралық коэффициентке тәуелділігінің сыйпаты

Қойшыбекова А.Қ., Онғарбаева А.Д. Жана ақпараттық технологиялар көмегімен электрондық оқулықты

құру ерекшеліктері

Боос Э.Г., Теміралиев Т., ІзбасаровМ., Самойлов В.В., Турсунов Р.А., Федосимова А.И. Импульсі 22.4 және

32 ГэВ/С P P - әрекеттестіктерде пайда болтан бөлшектердің энергетикалық және бұрыштық сипаттамаларын

салыстырмалы талдау

Мүсіралиев Ж.А. Мектеп курсындаты физика пәніне электрондық кестені қолдану әдісі Трансформатордың

жалпы құрылымын жасау сценариі

Рябикин Ю.А., Зашквара О.В., Клименов В.В., Исова А.Т., Токмолдин С.Ж. Со57п21 интерметалид негізіндегі

спинтроникаға арналған көлемді материал

Шыныбаев М.Д., Беков А.А., Ақынбеков Е.А., Рахымжанов Б.Н., Баубекова М.К., Абдулаева Ж.А.

«Кіші бөлгіштерді» екі дене есебінде жою әдісі

Бапаев К.Б., Сламжанова С.С. Резонансты айырма-динамикалық жүйелердің орнытықтылығы мен

бифуркациялануы

     ШыныбаевМ.Д., Беков А.А., КөкеевЖ.С., Бердалиева Т.Д., Жәмединова А.К., РахимжановБ.Н. Орбитасы негізгі жазықтыққа аз көлбеудегі резонанстық ЖЖС a < w < а3 интервалындағы эллипс типті қозғалысы

Сейтов Б.Ж., Бейсембетов И.Қ., Нүсіпов КХ., Бейсенханов Н.Б., Кенжалиев Б.К., Бакранова Д.И.

Жұқа кремний карбиді қабаттарын иондық имплантация әдісімен синтездеу

Шалданбаев A.Ш., Иманбаева А.Б., Бесбаев Г.А. Спектрәлді таралым әдісі арқылы сингуляр әсерленген

Кошидің есебін шешу

Иманбаева А.Б., Бесбаев Г.А., Шалданбаев А.Ш. Бас бөлігі толқындық оператор болтан операторлар

шотырының бір класының меншікті векторларының базистігі туралы.

Бесбаев Г.А., Иманбаева А.Б., Шалданбаев А.Ш. Аргументі ауытқыған теңдеулердің бір класы үшін

қойылтан Нейманның есебінің спектрәлдік қасиеттері

Иманбаева А.Б., Бесбаев Г.А., Шалданбаев А.Ш. Жайлы тарылған дифференциалдау операторының

вөлтерлі болуыныі үзілді кесілді шарты туралы

Шалданбаев А.Ш., Иманбаева А.Б, Бесбаев Г.А. Вөлтерлі Штурм-Лиувилл операторының Крейннің кеністігінде жалқы болуының үзілдң кесілді шарты туралы

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика