Menu
№/№

Құжаттардын шифры

Шифр документа

Құжаттардын сипаттамасы

Описание документа

 1. 6197
дис.
Авсиевич, Виталий Николаевич.
Управление тренировочным процессом юношей, занимающихся пауэрлифтингом : Дис.на соиск.учен.степ.доктора философии (PhD). 6D010800 - Физическая культура и спорт / Авсиевич, Виталий Николаевич ; Казахская академия спорта и туризма. - Алматы , 2015. - 168с. : ил.:табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: c.125-141.
2.  6205
дис.
Алпысбаев,Куаныш Султанмахмутович.
Қазақстан Республикасының аграрлық секторындағы кадрлар әлеуетін басқару ( ШҚО үлгісінде) : 6D050700 - " Менеджмент " мамандығы бойынша PhD доктор ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.дис, / Алпысбаев,Куаныш Султанмахмутович ; Т.Рысқұлов атынд.жаңа экон.ун-ті. - Алматы, 2015. - 144б. : сурет. - Қолжазба құқында. - Библиогр.:б.131-134.
3.  6204
дис.
Жантаева,Айгул Әбітжанқызы.
Қазақстандағы жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық активтерін басқару : Филос.докт.(PhD) ғыл. дәрежесін алу үшін жазылған дис.- 5D050900 -Қаржы / Жантаева,Айгул Әбітжанқызы ; Т.Рысқұлов атынд.Жаңа экон.ун-ті. - Алматы, 2015. - 165б. : сурет:кесте. - Қолжазба құқында. - Библиогр.:б.144-150.
4.  6202
дис.
Имашев, Айбек Бадуанович.
Қазақстандағы баламалы энергия көздерін дамытудың экономикалық аспектілері : Философия докт. (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.дис.- 6D050600-Экономика / Имашев, Айбек Бадуанович ; Т.Рысқұлов атынд.Жаңа экон.ун-т. - Алматы , 2015. - 173б. - Қолжазба құқында. - Библиогр.: б.164-170.
5.  6199
дис.
Казыбаева, Айман Мелисовна.
Управление брендингом в системе маркетинга: теория, методология и практика : Дис.на соиск.учен.степ.докт.философии ( PhD) / Казыбаева, Айман Мелисовна ; Новый экономический ун-т им.Т.Рыскулова. - Алматы , 2015. - 148с. : ил.:табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.117-123.
6.  6206
дис.
Қанатбекова,Айнур Қанатбекқызы.
Өнеркәсіптік ұйымдардағы контроллингтің ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері : Филос.докт.(PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд.дис.-6D050700 -Менеджмент / Қанатбекова,Айнур Қанатбекқызы ; Т.Рысқұлов атынд.Жаңа экон.ун-т. - Алматы, 2015. - 161б. - Библиогр.:б.146-151.
7.  6203
дис.
Нуржаубаева,Раиса Данебаевна.
Развитие методов снижения бедности в Казахстане : Дис.на соиск.учен.степ.докт.философии (PhD) - 6В050600 - Экономика / Нуржаубаева,Раиса Данебаевна ; Новый экономический ун-т им.Т.Рыскулова. - Алматы, 2015. - 189с. - На правах рукописи. - Библиогр.:c.149-168.
8.  6198
дис.
Рахимбекова, Асель Ермековна.
Конкурентоспособность медицинских организаций в Республике Казахстан: теория, оценка уровня и направления повышения : Дис.на соиск.учен.степ.доктора философии (PhD) -6D050600 -Экономика / Рахимбекова, Асель Ермековна. - Алматы , 2015. - 179с. : ил.:табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.162-168.
9.  6200
дис.
Рахимжанова, Гаухар Муратовна.
Продовольственная безопасность Казахстана и приоритеты ее обеспечения : Дис.на соиск.учен.степ.докт.филос. (PhD) -6D050600 -Экономика / Рахимжанова, Гаухар Муратовна ; Новый экономический университет им.Т.Рыскулова. - Алматы , 2015. - 162с. : ил.:табл. - На правах рукописи. - Библиогр.: с.147-153.
10.  6201
дис.
Таубаева, Раушан Серихановна.
Каолиннің гидросуспензиясын суда еритін полифункционалды полимерлермен флокуляциялау : Филос.докт. (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. - 6D060600 -Химия / Таубаева, Раушан Серихановна ; әл-Фараби атынд.Қазақ ұлттық ун-ті. - Алматы , 2015. - 109б. : суретті:кесте.

 


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo