ЖҰМАҒҰЛОВ С Б.  ҚАЗАҚ   ӘДЕБИЕТТАНУЫНДАҒЫ  АЛАШ АРЫСТАРЫ МҰРАСЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

ӘБДИМАНҰЛЫ Ө.  ¥JIT  АЗАТТЫҒЫН  ҰЛЫҚТАҒАН АҚЬШ

АЛТЫБАЕВА  С. М. МОДИФИКАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ РОМАНЕ

НАРЫМБЕГОВ А. К  М. ШАХАНОВТЫҢ АҚЫНДЫҚ ӘЛЕМІ

ЖИЛКУБАЕВА  А.Ж  НАИМЕНОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ УТВАРИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИ­ОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ,

ИСИНА Г. И.  О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

ӘБДІКӘРІМОВ  Б. Ә., А. Ә. ШӘРІПБАЕВ, С. I ТӨРЕХАНОВ  БІЛІМ ПРОЦЕСІ   ІС-ҚҰЖАТТАРЫН  МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ЖҮРПЗУДЕ  АҚПАР АТТЫҚ   ТЕХНО ЛОГИЯЛАРДЫ   ҚОЛДАНУ

МУХАМЕДИНА А.  ЭШОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  КОНФЛИКТЫ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ  БАРЬЕРЫ  В  ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОММУНИКАЦИИ

ЫСКАКҰЛЫ С.  ТАҢЖАРЫҚТЫҢ СУ РЕТКЕРЛІП

СУЛЕЕВ А К.Д  ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ

ТӨЛЕГЕНОВ Т. К   АБАЙ ШЫҒ АРМАШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 1920-1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ ПІКІР-ТАЛАС

ҚОЖЕКЕЕВА Б.  АЛБАН АСАН ШЫҒАРМАШЬІЛЬІҒЫНДАҒЬІ ӘЛЕУ МЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР

СУНДЕТКАЛИЕВА К. А.   СТИХ РУБЕЖА ВЕКОВ {«ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙПЕРЕСКАЗ»)

ӨТЕЛБАЙ  Г. Т.  ТІЛДІК НОРМАНЫ САҚТАУДА ТІЛ ҮЙРЕТУШІСІЗДІКТІҢ  РӨЛІ

MAUJAKOBA  A.K. ТВОРЧЕСТВО АБДИЖАМИЛА НУРПЕИСОВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ.

БАЯНБАЕВА  Ә. Ғ.ҚАРАШ  ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

АХМЕДИНА  Б. К. ФРАНЦУ З-ҚАЗАҚ ҚОСТІЛДІП - ШETEJЛ ҚАУЫМЫНА  ҚАЛЫПТАСУДЬҢ  ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ӘДІСІ

САДЫРБАЕВА 3.  ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕР ДҮНИЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ ТАҚЫРЫПТЫҚ-МАҒЫНАЛЫҚ СИПАТЫ

ӨТЕН А.Ж. КЕНЕН ӘЗІРБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo

 

Яндекс.Метрика