tvs1   Abay Kunanbayev "Words of edification"

 


tvs1   Presentation books Abay Kunanbaev from the funds of the Scientific library


 tvs1  Video Digital Library


 tvs1   Electronic library "Abay Kunanbaev"

№593

Абай туралы Сәбит Мұқановтың Монографиясы (қысқартылған түрде).

№594

Абайдың өмір баяны (поэма) 1-томның  3-ші бөлімі.

№595

Абай Құнанбаевтың шығармалары 2-том.

№596

Абай Құнанбаев.

№597

Абай Құнанбаевтың қолжазбасы.

№598

Орыс тіліне аударылған Абай өлеңдері.

№599

Абай туралы жазылған ескерткіштер

 1. Абайдың баласы Тұраш (Тұрағұл) Әкем Абай туралы
 2. Көкбай. Абай туралы әңгімелері
 3. Абай қыз Уасиланің Абай туралы есінде қалғандары
 4. Даулет жардың естелігі
 5. Мадияр, қатпа, арқам тағы басқалардың айтқан естеліктері
 6. Мусылманқұл Жиреншіктің әңгімесі
 7. Құнанбай мен Ағанас батыр туралы
 8. Мүсірәлі. Абай қара молдаға баруы туралы
 9. Абайдың Мырзаханға айтқаны
 10. Абайдың мақалдары
 11. Көбдіков Төлеу. Абай Абдрахман туралы
 12. Абай мен Қуантық
 13. Көлдібеков Ниязбек.  Абай «биғаны» оқуы туралы
 14. Көбдіков Т. Абай мен Қаратай
 15. Мәкешов Қ. Абайға қастандылық жасау
 16. Шалғынбай төре мен Құнанбай
 17. Қияқбаев С. Абай туралы
 18. Бітімбаев Д. Абайдың Көкшемен әңгімесі
 19. Есентай. Құнанбайдың Базараланы айдатуы
 20. Искаков А. Абай туралы
 21. Құйқабаев Қ. Абай туралы өмірбектің сыны
 22. Абай мен Ақай
 23. Смайлхан. Абай мен Алшынбай
 24. Абай келіні  Абай туралы білгендерім
 25. Ерғалиев Т. Абайды мен қалай таныдым
 26. Абай туралы менің білгенім 
 27. Чрезвичайный съезд туралы
 28. Абай мен Нүркеннің достығы
 29. Абай мен қыябай
 30. Абай мен Архирей
 31. Абай мен Мырзахан
 32. Абай мен Сейтхан
 33. Смайлхан естелік әңгімелері
 34. Мұхатов Ғ. Абай мен Әзімбек
 35. Абай бітірген дар
 36. Абайдың жарияланбаған өлеңі
 37. Жиреншик М. Жарияланбаған бірнеше өлеңдері
 38. Құрбанжанов. Таза деген қызға айтқаны
 39. Жиреншик М. Тағы бір өлеңі
 40. Өлгенде айтқаны

№600

Абайдың хаттары мен ертегілірі

 1. Құнанбайдың баласы Халиоллаға жазған хаты
 2. Абайдың Халиоллаға жазған хаты
 3. Абайдың шешесінің Халиоллаға жазғаны
 4. Ғадырхайыр деген патша ертегісі
 5. Үйдегі әңгіме
 6. Сары үйдегі әңгіме
 7. Үйдегі әңгіме
 8. Жеті үй
 9. Еділ-жайық батырлары
 10. Әңгіменің жалғасы
 11. Тас-Воксе
 12. Разбойниктің әңгімесі
 13. Черлх-хомс әңгімесі
 14. Ақсақ француз туралы ертегісі

№602

Избранные произведения Абая Кунанбаева

 1. Охота с беркутом
 2. Белый лоб – серебро
 3. В юности я не оценил знанья свет благой
 4. Хоть любую добычу беркут берет
 5. Тот  кто заблудился 
 6. Каждый за товаром едет на базар
 7. Лето
 8. В интернате
 9. Жизнь полна сожалений
 10. Стихи-жемчужины меж слов
 11. Зима
 12. Креплюсь, а в сердце – боль и мрак
 13. Восьмистишья
 14. Обращение
 15. Ответ девушки
 16. Осень
 17. Всем пресытится  может мал душа
 18. Асету
 19. Все становится бай
 20. Весна
 21. Ты -зрачок глаз моих
 22. Что ты ищешь, душа мая
 23. Серый туман брызжет сырость
 24. Вот и осень пришла для меня
 25. У любви язык немой
 26. Умерло детство – а ты не знал
 27. Когда удлиняется тень
 28. Поэт
 29. Тучи набегут норой
 30. Красивой песней под струйный звон
 31. Тихой ночью на реке
 32. На срок лоскутов печалью
 33. Если воли у сердце нет
 34. Помнишь ли года юности
 35. Я вырастил пса из щенки
 36. Пожелтела надежд опавших листва
 37. Пока знаний не приобрел-не хвастай
 38. Афоризмы
 39. Масгуд
 40. Но земля и в то время полна
 41. Искандер

№603

Абай.  Очерки жизни и творчество

 1. В ауле Кунанбая
 2. Медресе в Семипалатинске
 3. Снова в ауле Кунанбая
 4. Ученик Фирдоуси и Низами
 5. Друзья
 6. Кокпай Жанатаев
 7. «Абай»
 8. Муза пламенной сатиры
 9. Татьяна, русская душа
 10. Домбра и мира
 11. «Громы негодования…Проза духа»
 12. Абай ага
 13. Сюжеты странствуют
 14. Поэмы
 15. Гаклия
 16. Через сто лет
 17. Песни Абая

№604

Абайдың өлеңдері туралы

№605

Абай турасында мақалалар жинағы

 1. Мұқанов С. «Абай»- I данасы
 2. Мұқанов С. «Абай» -II данасы
 3. Маметова А. Абай және шығыс әдебиеті
 4. Мұқанов С. Абай қазақ халқының мақтанышы -I данасы
 5. Мұқанов С. Абай қазақ халқының мақтанышы- II данасы
 6. Сауранбаев. Абай қазақ көркем әдебиетінің  атасы 
 7. Қазақ өлең және көркем тіл жөніндегі Абайдың кейбір жаңалықтары- I данасы
 8. Қазақ өлең және көркем тіл жөніндегі Абайдың кейбір жаңалықтары- II данасы
 9. Әуезов М.  Орыс классиктері мен Абай

№606

Абайдың шығармаларына шет тілден кірген сөздерге түсінік

№607

IКопии архивных документов Омского областного суда из дела №5 .

IIКопия архивных документов военного губернатора Семиипалатинской  области из дела №120.

1. Показания К.Ускембаева, У.Иргызбаева и М. Иргызбаева по делу об убийстве Б. Ускембаева

2. Мнение

3. Господину Степному Генерал-губернатор

4. Его превосходительсву гоподину Семипалатинскому Военному губернатору

5. Г. Семипалатинскому полицейминистеру

6. Его превосходительству господину Военному Губернатору Семипалатинской области

№608

Абай мен Зағифа.

№609

Абай (сценарий).

№610

Абай  Кунанбаев (лирика и поэмы).

№611

Абайдың өмірі мен ақындығы жөнінде жазылған материалдар.

612

1920  Руководящие материалы юбилейного комитета Абая.

№613

Абай Ибрагим Кунанбаев (однотомник).

№614

Жубанов А.

Абай. Поэма в 5-ти частях. Для большого симфонического оркестра. - г. Алма-Ата, 1943г.

615

Абай и современность.

№617

К 100-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. (сборник) 1845-1945гг.

 1. И. Омаров. Абай и казахская культура  
 2. Т. Тажибаев. Педагогические взгляды Абая
 3. Н.Т. Сауранбаев. Абай-основоположник новой казахской литературы
 4. Н.Т. Сауранбаев. Абай - основоположник новой художественной литературы
 5. Абдыкалынов. Великий поэт-просветитель казахского народа
 6. Сообщение. Литературная школа Абая
 7. Е. Исмаилов. Об особенностях поэтики Абая
 8. Абай- великий поэт казахского народа (1845-1904гг.)
 9. М. Сильченко. Просветитель казахского народа
 10. М. Ауезов., В. Кенжебаев. Абай – великий казахский поэт
 11. Исмаилов Бекхожин Жиренчин. Абай – великий поэт казахского народа
 12. В. Шалабаев. Абай и Пушкин
 13. А. Маметова. Абай и литература востока
 14. Абай и казахская литература
 15. Некоторые новаторства Абая в области казахского поэтического языка
 16. Т. Шойынбаев. Взгляды Абая на историю казахов
 17. А. Тамибаев. О лирике Абая
 18. Ш. Бельгибаев. Абай и Пушкин
 19. А. Маметова Абай и литература Востока
 20. Абай и русские классики
 21. Абай – гордость казахского народа
 22. Несколько слов по поводу происхождения казахов

620

Сабит Мұқанов. Азамат –ақын. Абай туралы.(монография).

621

Планы работ, сметы и др. докуметы юбилейного комитета Абая.

№622

Переписка ИЯЛ (Института языкознания и литературы) юбилейного комитета Абая. - Алма-Ата,1945.

№624

Абай жөнінде жазылған ғылыми еңбектерінің тізімі:

 1. Абай және қазақ мәдениеті
 2. Өмірі мен шығармалары
 3. Абай және көркем әдебиетінің атасы
 4. Абай және әдебиеті
 5. Абай және орыс классиктері
 6. Абай және Европа әдебиеті
 7. Абайдың палеапалық көзқарастары
 8. Абайдың қазақ тарихына көз қарасы
 9. Абайдың ақындық мәдениеті
 10. Абай өлеңдері
 11. Абай өлеңдерінің текстері

№625

Ниғмет Сабитов

Абай. 1889-1944 жылдағы жазылған Абайдың шығармалары мен ол турал жазылған әдебиеттердің библиографиялық көрсеткіші (қазақша-орысша).

№626

Абай туралы жазылған мақалалар мен зерттеулер:

 1. Абай – жаңа көркем әдебиеттің атасы
 2. Абай мен Пушкин
 3. Абайдың әлеуметтік көзқарасы
 4. Абайдың романтизмі
 5. Абай қазақтың ұлы сқақшы ақыны
 6. Абайдың өмірі мен еңбегі.

№627

Абай туралы жазылған мақалалар мен зерттеулер:

 1. Абдіхалықов М. Ұлы ақын және ағартушы
 2. Омаров И. «Абай және қазақ мәдениеті»
 3. Сауранбаев Н. «Абай – жаңа көркем әдебиетінің атасы»
 4. М.Әуезов. «Абайдың өмірі мен еңбегі»
 5. Тәжібаев Ә.  «Абай және қазақ әдебиеті»
 6. Маметова А. «Абай және шығыс классиктері»
 7. Мүсірепов Ғ. Абай және орыс әдебиті
 8. Нұртазин Т. Абай және орыстың классик әдебиеті
 9. Сильченко М.С. Абай және Крыловтың мысалдары
 10. Шалабаев Т. Абай мен Пушкин
 11. Қоңыратбаев Ә. Абайдың философиясы мен әлеуметтік көзқарасы
 12. Тәжібаев А. Абайдың лирикасы
 13. Кенжебаев Т. Абайдың қарасөздері
 14. Қоңыратбаев Ә. Абайдың романтизімі
 15. Жұмалиев Х. Абайдың сөз өнері
 16. Смайлов Е. Абайдың ақындық мәдениеті
 17. Смирнова Н. Абайдың әнді өлеңдері
 18. Қоңыратбаев Ә. Абай – қазақтың ұлы сықақшыл ақыны
 19. Жақыпбаев Т. Абай өлеңдерінің текстері туралы

628(1) - 628(3)

628(1)

Абайға арналған өлеңдер:

 1. Әлібек Бәйкенов – Абайға тартуым
 2. Бұралқы Құдайбергенов – Абай
 3. Беркімбаев Естай – Абай
 4. Елеуов Көшен – Абайға тарту
 5. Керімбеков Салділ – Абайға
 6. Досайбаев Қасен -  Абайдың 35 жылдығына
 7. Машақов Сәду – Лермонтов және Абай
 8. Әзірбаев Кенен – Абай
 9. Айнабеков Қайып – Абай туып өскен жер
 10. Омар Шипан – Абайдың 100 жылдығы
 11. Рахимова – Абайдың 95 жылдығы
 12. Садыров Әкімқожа – Абайды қорғау
 13. Әжім қызы Әжікен – Абай сөзіне

628(2)

Бердин Есентай

 1. Абаймен Көкбай туралы (поэма)
 2. Ассалаумағаликум Абай ағам (өлең)

628(3)

Тұрағұлдың Абдрахманға өлеңмен жазған хаты:

 1. Абайдың Тұрақұл деген баласы Алматыдағы науқастанып жатқан Абдрахман деген ағасына өлеңмен жазған хаты
 2. Тұрақұлдың тағы бір хаты
 3. Абайдың Мағауия деген баласы Абдрахман Алматыда өткенде қасында болған, сонда ағасының науқастан бейнет көріп жатқанын өлең мен айтқаны

№629(1) - №629(10)

№629(1)

Абай өлеңдері мен ол жөнінде жазылған зерттеулер, естеліктер:

 1. Әуезов Мұхтардың - Абайдың өмірі мен еңбегі, өзінің жазған қолжазбасы
 2. Қуанышбаев Қалыбек – Абай образын жасау жолында
 3. Абай айтқан бір билік
 4. Абай туралы өміріне ақындығы байланысты әңгімелер жинаған: Қасиманов Содық
 5. Керей Соңыр Абыз қара балуанға Жәнібекке айтқаны. Абай туралы естігені. жинаған: Ахметов М. 
 6. Абайдың «таң» журналында № 3 1925 басылған «Абдрахманға» деген өлеңі. жинаған: Жаманқұлова
 7. Қара сөз «Таң» 1924 № 4 жинаған: Есентайұлы
 8. Мағрипаның Абдрахманды жоқтауы
 9. Абай Хикаят. Б. Абиевтың 1947ж. осы жаңадан табылған қолжазба жөнінде жазған мақаласы және өлеңінің көшірмесі
 10. Абайдың өлеңдері, ескі араб әрпімен жазылған. жинаған Бердин Естай 1946 ж.
 11. Абай билігі Олжабай туралы Бәзіл қызы Биға қызбен Олжабай айтысы. 1941 жылы тапсырған Ғабитова
 12. Абай туралы естеліктер

№629(2)

Қуанышбаев Қалыбек – Абай образын жасау жолында.

629(3)

Матаков И. – Абай айтқан бір билік.

№629(4)

Абай туралы өміріне, ақындығына байланысты әңгімелер жинаған: Қасиманов Садық 1941 ж.

№629(5)

Керей соқыр Абаз Қара балуанға, Жәнібекке айтқаны Абай туралы естігені жинаған: Ахметов Мағзұм 1938 ж.

 1. Соқыр Абыздың сөзі
 2. Абайдың әйел сөзінен тоқталғаны
 3. Мөңке бидің сөзі

629(6)

 1. Абайдың «Таң» журналында №3 1925ж. басылған «Абдрахманға»  жинаған: Жаманқұлов Р.
 2. Қара сөз № 4 1925ж. жинаған: Есентайұлы Забан
 3. Мағрипаның Абдрахманды жоқтауы «Таң»№ 4 1925 ж. жинаған: Есентайұлы З.

№629(8)

Абайдың өлеңдері

Жинаған: Бердин Есентай.

№629(9)

Абай билігі. Бәзіл қызы Биға қызбен Олжабай айтысы 1941ж. тапсырған: Ғабитова

629(10)

Абай туралы естеліктер

№630(1) - №630(7)

№630(1)

Абайдың қара сөздерінің аудармасы

аударған: Бекмухамедов Ш.

№630(3)

Ыскаков Акрам.

Абай туралы білетіндері.

№630(4)

Қарқаралы, Қу аудандарынан жиналған Абай туралы естеліктер, өлеңдер және ел арасынан тараған Абай өлеңдері 1940 ж. жиған: Қаңтарбаев Қ.

 1. Шын жақсы ішкі өзін жасырмаса
 2. Көзінен басқа ойы жоқ
 3. Абайдың туысы Шәкәрімнің Абай қайтқанда айтқан өлеңі
 4. Абай шығарған мақалдар деп мынаны айтады
 5. Қасқыр мен түлкі
 6. Әуелі құдай сыиындым
 7. Ашу келсе тұрғызбас
 8. Сөз ұқпайды
 9. Үйіңе шашу
 10. Қуаты күшті нұрлы сөз
 11. Бір сөз үшін жау болып
 12. Ат сүрінбей жер танымас
 13. Құс ұшар
 14. Әуелі құдай сиындым
 15. Бөрі жеген бөксемді
 16. Асыл затын
 17. А дүние арманым
 18. Абай Құнанбай жайлы әңгімелер
 19. Абай Құнанбаев туралы өлең
 20. Қу ауданы шорықты колхозының мүшесі Байсалов Оразбектің өзі шығарған өлеңі
 21. Тізім
 22. Үкім Құсайынның Абай туралы айтқаны
 23. Қара жазық маңдай қара көзді
 24. Абайдың жаман қатын туралы шығарған өлеңі
 25. Абайдың молдаларға айтқаны
 26. Абайдың боз балалық дәуірге арнап айтқан өлеңі
 27. Абайдың болыс билерге айтқан өлеңі
 28. Абай Семей көшесінде тұрып жатақтарға айтқаны
 29. Абайдың шалқар туралы айтқан өлеңі
 30. Шәкәрімнің қатын алғаннан кейін
 31. Аброй жоқ әдеп жоқ күнде аңдысып
 32. Үкім құсайы

№630(5)

Абай туралы естелік

 1. Қиясбай
 2. Ақын абай туралы
 3. Лайымбек

№630(6)

Воспоминания об Абае

 1. По воспоминаниям Мадияра, Архама
 2. Из рассказов Смаилхана  
 3. Дружба Абая с Нурке

№630(7)

Құнанбай Абай туралы аңыздар

 1. Абай мен Құнанбай туралы
 2. Дәулетиярдың естегі сөзі
 3. Абай мен Төлжай бидің кездесуі
 4. Абай туралы
 5. Абай мен Қамен би
 6. Абай туралы бір сөз
 7. Ақынның ұстастығы (Көкбайдың өз аузынан)

№631(1) - №631(14)

№631(1)

Абай өлеңдері деп әркімнің жинаған өлеңдері:

 1. Қанжығалы Әбеннің тымақ қақында жазғаны
 2. Абай өлеңдері. Жиреншік Н. тапсырғаны 1938ж.
 3. Абайдың өлеңдері деп айтушылар: Нұрлыбек, Баймұратов, Шәкәрім, Байбатыров Мұқаш, Шарафиддин
 4. Абай мен келіншек, Қонай ақын, Торайғырмен Жақсыбек.
 5. тапсырған: Абдырахман Ыбрайұлы
 6. Абайдың өлеңі деп Мадыбаев Берікболдың тапсырғаны 1940 ж.
 7. Саржанның Көкпайға айтқаны
 8. Абайдың өлеңдері деп Мұқатаев Ғалымжан тапсырған 1940-1941 жж.
 9. Абай өлеңдері деп Торсықпаев Шаймұхамбет тапсырған өлеңдер 1940 ж.

№631(2)

Абай өлеңдері. Н. Жиреншік 1938ж. тапсырған

 1. Қатнас қағаз. Абай өлеңі туралы
 2. Абайдың сөздері
 3. Ойға түстім ойландым
 4. Абайдың жаңадан табылған өлеңдері 1900 жылдары
 5. Асылбекке айтқаны
 6. Қиясқа айтқаны
 7. Мағауиа өлгенде
 8. Асылбекке айтқаны
 9. Қыйаспайға айтқаны
 10. Мағауия өлгенде айтқаны
 11. Өлерден 5-6 күн бурын айтқаны
 12. Таза деген қызға айтқан сәлемі
 13. Дертімді сөйлер едім сынап

№631(3)

Абайдың өлеңдері деп айтушылар:

 1. Абайдың өсиет сөздері
 2. Абай мен Қуандық
 3. Бұл дәурен
 4. Абай туралы материалдар

№631(4)

 1. Абай мен келіншек
 2. Конай ақын
 3. Торайғыр мен Жақсыбек

№631(5)

 Абайдың өлеңі деп Малдыбаев Берікболдың тапсырғаны 1940 ж.

№631(6)

 1. Саржанның Көкбайға айтқаны
 2. Жидебай деген кара кесек деген ақынның айтқан өлеңі
 3. Сорлы қазақ Абай өлеңі
 4. Бірінші дария кешпес көзін жұмбай
 5. Абай сөзі
 6. Шәкәрімді кекетіп Абайдың айтқан сөзі
 7. Жұмбақ Абайдікі шешусіз

№631(7)

Абайдың өлеңдері деп Мұқатаев Ғалымжан тапсырған

 1. Барма, жоқпа ақылым?
 2. Абай туралы ән (халық аузынан)
 3. Абай Л. Толстой туралы

Абайдың бір жұмбағы

№631(8)

Абай өлеңдері деп Торсықбаев Шаймухамбет тапсырған өлеңдер 1940 ж.

 1. Мен қонақ
 2. Мағауыр өлгенде
 3. Қыс өтіп
 4. Қатын ал ақ-құбадан
 5. Абай мен Көкбай
 6. Абайдың ұсақ өлеңдері

№631(9)

Абай өлеңдері деп Қайың Мұхаметханов тапсырған өлеңдер

 1. Абайдың Шәкәрімнің жас кезіндегі мінезін сынап айтқаны
 2. Абайдың жұмбақтары
 3. Абайдың басылмаған өлеңдері көкіректі шер кернеп, көңіл қояу
 4. Домбыраға қол соқпа
 5. Абайдың билігі
 6. Абайдың қара Мырзаға атқаны 
 7. Абайдың замандасы Қайрамбай деген жігіт кезінде әйеліне қолын талай алмағанда Абайдың айтқаны
 8. Көкбай ақынның жас кезінде Абайға бір жағы әзіл етіп айтқаны

№631(10)

Абай өлеңдері деп ел арасынан жазып алып тапсырған Байғұттұлы Күйімбек 1940-1947 жж.

 1. Бекіштің Абай өлгенде айтқаны
 2. Абай мен Көлбай
 3. Абайдың Әбілбайға айтқаны
 4. Көкбай сөзі
 5. Кәрілік
 6. Абайдан
 7. Көкбай
 8. Абайдың Аубакір деген баласы
 9. Абай сөзі
 10. Жоқшылық жомарт ерді талпындырмас 
 11. Абайдың Мағауиядан туған Осиа деген қызы
 12. Қотаспай сөзі
 13. Абайдан
 14. Жаз шығып қыс өткен соң
 15. Ел көшті
 16. Мағауия өлгенде
 17. Абай өмірінен
 18. Письмо Александрову З. Крожановская
 19. Абайдың 1892 жылы жазғаны
 20. Абайдың жас күйінде жазған өлеңі
 21. Абайдың өз ағасы Тәңірбердіні суреттеп жазған өлеңі
 22. Абайдың Смағұл деген інісіне айтқаны

№631(11)

  Абай өлеңдері деп тапсырған Шалжанов Ағайдар 1945ж.

№631(12)

Абай өлеңдері деп айтушы Көрнебаев Айтжан 1946 ж. жинаған Малыбаев Р.

 1. Патша құдай-сынында
 2. Жұрт туралы
 3. Өлсем орным қара жер
 4. Қалың елім қазағым

№631(13)

Абайдың өлеңдері деп Сектегеннің тапсырғаны 1946ж.

№631(14)

Абайдың өлеңдері деп Сыдықұлы Анадүрдің тапсырғаны

 1. Абайдың Айжамал деген өлеңі
 2. Әл кисса уақыт заманында Рум шаһарында мулік фейхус деген бір бала тұрған екен
 3. Садықұлы Анадүрдің өмір тарихы
 4. Анадүрден Абай туралы

№631(15)

Абай өлеңдері деп Тиесов Мағзұм жинаған 1942ж.

 1. Ойла қыз ақыл білім қайда болмас
 2. Томардан келіншек жүр отын тасып
 3. Кел ағалар бір түрлі заң табалық
 4. Қош қалқа

-27 бет.

№631(16)

Абай өлеңдері деп тапсырған Асүбайұлы Дүйсен 1947ж.

 1. Баламды беріккен соқ қолға алайын
 2. Келдік талай жерге
 3. Білгенімді жазушем

-9 бет.

№631(17)

Абай өлеңдері:

 1. Абайдың өлеңі
 2. Абайдың өзін мінеген өлең болуға тиіс
 3. Домбыраға қол соқпа
 4. Абайдың термесі
 5. Биға
 6. Аужарсын аяғыма кісен алған
 7. «Мәсұғұт хикаясы»
 8. Абай өлеңі
 9. Абайдың уақ сөздері
 10. Абайдың бір жігітті таныстыруы
 11. Құнанбай қайтқанда Абайға көңіл айтқаны
 12. Абайдың бұрын басылмаған өлеңдері
 13. Табылған өлеңдері
 14. Тобықты Құнанбай деген кісі айтыпты
 15. Абайдың жас күнінде жазған өлеңі
 16. Жаман хатын
 17. Абайдың өлеңі
 18. Абай туралы
 19. Абай сөзі
 20. Абайдікі деген өлеңдер
 21. Абайдың жұмбақтары
 22. Абайдың әңгімесі
 23. Мағауия өлгенде
Абай Кұнанбайұлы. Өлендер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер/Құрастырушы: Г. Бельгер.-Алматы:Мектеп.- 2003.- 248 бет.
Абай өлендері/ Абайдың әдеби хатшысы Бікеұлы Мүрсейіт көшіріп жазған 1905 ж.
Абай өлеңдер жинағы.- С – Петербург, 1909 ж.
Абай Құнанбайұлының таңдамалы өлеңдері.-Туркестанское Государственное издательство. Ташкент, 1922 ж.
Абай. Қара сөз:Поэмалар//Книга слов.Поэмы/Пер.с каз. К.Серикбаевой,Р.Сейсенбаева.-Алматы: Ел.,1992.-272с.
Ауезов, Б. Кенжебаев. АБАЙ Великий казахский поэт.- М. КазОГИЗ, 1945 г.
Ибраhим Кұнанбайұлы.Өлеңдер.Араб әрпінде жазылған кітап. - С - Петербург, 1909 ж.
Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбайұлының өлеңдері.- 1909 жыл. С – Петербург., - 82 бет.
Произведения Абая:рукопись литературного секретаря Абая Нурсеит Бикова./Казахский филиал Академии Наук СССР.Институт языка и литературы
Тогжанов Габбас. Абай (1845-1904).- Казакстанское издательство художественной литературы.-Алма – Ата– Казань,1935 г.

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo